•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Kategoria aspektu a sens

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-4546-3557 Habrajska Grażyna

Abstract

The article offers an analysis of the perfective aspect within the approach of communicational grammar. The author provided an overview of selected verbs with a communication-based analysis of those which consist of recreating predicate-argument systems and their combinations (the so-called communicational scenarios) to indicate the impact of aspect on the resulting configuration of meaning. The text also includes examples of the analysis of metaphorical expressions.

Polish Abstract

Artykuł poświęcony jest analizie dokonaności w ujęciu gramatyki komunikacyjnej. Autorka zamieszcza przegląd wybranych czasowników wraz z ich komunikacyjną analizą, polegającą na odtwarzaniu układów predykatowo-argumentowych i ich kombinacji (tzw. scenariuszy komunikacyjnych) w celu wykazania wpływu aspektu na uzyskiwaną konfigurację sensu. W tekście przywołane zostały także przykłady analizy wypowiedzi metaforycznych.

Keywords

aspect, perfective aspect, communicational grammar, communication scenario, metaphor

Polish Keywords

aspekt, dokonaność, gramatyka komunikacyjna, scenariusz komunikacyjny, metafora

References

Awdiejew Aleksy, Habrajska Grażyna, Komponowanie sensu w procesie odbioru komunikatów, Primum Verbum, Łódź 2010.

Awdiejew Aleksy, Habrajska Grażyna, Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, Vol. 1, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask 2004.

Bogusławski Andrzej, Aspekt i negacja, Katedra Lingwistyki Formalnej UW Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw 2003 (offers extensive subject literature).

Przybylska Renata, Polisemia przyimków polskich w świetle semantyki kognitywnej, Universitas, Krakow 2002.

First Page

29

Last Page

54

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.