•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Narracja jako produkcja sensu na przykładzie teledysku All by myself Celine Dion

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-7100-4226 Ostrowski Marek

Abstract

The narration in the music video to Celine Dion’s song All By Myself is a linearly organised construct or composition equipped with features of logicality, which organises specific linguistic or image-based material. It constructs a fiction based on the principles of dramatism. If one assumes that a music video can be analysed as a system which produces meaning, then the production occurs mainly within two dimensions. Firstly, as fiction, and secondly, as narration. The sequential editing adds significance to the entire film. The specific connection points of individual scenes influence the interpretation of the images by viewers – they extract the significance of a portion of the music video. Surely this phenomenon could be defined as a production of sense.

Polish Abstract

Narracja w teledysku Celine Dion All by myself jest linearnie ułożoną, wyposażoną w cechy logiczności konstrukcją, kompozycją, porządkującą określony materiał językowy czy obrazowy. Buduje ona fabularną fikcję opartą o zasady dramatyzowania. Jeżeli przyjmiemy, iż teledysk może być analizowany jako system produkujący sens, to produkcja ta zachodzi głównie w dwóch wymiarach. Po pierwsze jako fikcja, a po drugie jako narracja. Montaż sekwencyjny nadaje znaczenie całości filmu. Określone miejsce połączenia scen wpływa na interpretację obrazu przez widza – jest wyłonieniem znaczenia części teledysku. Z pewnością można to zjawisko określić jako produkcję sensu.

Keywords

music video, narration, theory of systems, production of sense, Celine Dion

Polish Keywords

teledysk, narracja, teoria systemów, produkcja sensu, Celine Dion

References

Genette Gérard, Erzählung, 2nd ed., W. Fink UTB, München 1998.

Hendrykowski Marek, “Polonista w świecie reklamy i wideoklipu”, Polonistyka 2004, issue 5, pp. 14–19.

Kluge Alexander, Gelegenheitsarbeit einer Sklavin, 3th ed., Suhrkamp, Frankfurt am Main 1975.

Kripke Saul A., Nazywanie a konieczność, trans. B. Chwedeńczuk, Aletheia, Warsaw 2001.

Lämmert Eberhard, Bauformen des Erzählens, 8th ed., Metzler Studienausgabe, Stuttgart 1993.

Luhmann Niklas, Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii, trans. M. Kaczmarczyk, Zakład Wydawniczy Nomos, Krakow 2007.

PWN Kino, eds. K. Damm, B. Kaczorowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2000.

Skwarczyńska Stefania, Wstęp do nauki o literaturze, vol. 1 and 2, PAX, Warsaw 1954.

Słownik pojęć i tekstów kultury, ed. A. Rysiewicz, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warsaw 2002.

Zrzavy Josef, Anatomia człowieka dla plastyków, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warsaw 1961.

Citizen Kane – Hall of Mirrors, http://www.filmspectrum.org/ [accessed on: 24.03.2014].

Dion Celine, All By Myself, https://youtu.be/NGrLb6W5YOM [accessed on: 12.05.2019].

https://www.youtube.com/watch?v=d7201_4fTDQ [accessed on: 24.03.2014].

https://youtu.be/_uK4jiUO53I [accessed on: 25.03.2014].

Kawczyński Filip, Założeniowa teoria nazw własnych Searle’a, https://www.academia.edu/29959969/Za%C5%82o%C5%BCeniowa_teoria_nazw_w%C5%82asnych_Searlea [accessed on: 4.05.2019].

tekstowo.pl, https://www.tekstowo.pl/piosenka,celine_dion,all_by_myself.html [accessed on: 3.05.2019].

YouTube.com: ZDF. ABBA – Graetests Hits, 1975. In: ZDF, TopMix 2010, https://youtu.be/T7GCqFed4fI [accessed on: 25.03.2014]

Zawistowski Piotr, Rozważania na temat retoryki w muzyce baroku, http://chopin.man.bialystok.pl/umfc/wp-content/uploadz/2016/04/02-02.pdf [accessed on: 5.05.2019].

First Page

95

Last Page

111

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.