•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

O rzetelności rozumienia przekazu komunikacyjnego

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0003-1604-1731 Laskowska Elżbieta

Abstract

The author assumed that a fair understanding of communication is such a reception which is close to the content, intent and mode assigned to it by the sender. That reception depends on the extent of the knowledge of a recipient, and their axiological attitude and view of the world. The analysed examples indicate various aspects of fairness of understanding and trigger questions regarding the method of studying the phenomenon.

Polish Abstract

Autorka przyjmuje, że rzetelne rozumienie przekazu to taki odbiór, który jest bliski treści, intencji i sposobowi nadanym przekazowi przez nadawcę. Odbiór ten uwarunkowany jest stopniem wiedzy odbiorcy oraz jego postawą aksjologiczną i wizją świata. Analizowane przykłady pokazują różne aspekty rzetelności rozumienia oraz skłaniają do pytań o metodę badania opisywanego zjawiska.

Keywords

meaning, understanding, fairness, communication ethics

Polish Keywords

sens, rozumienie, rzetelność, etyka komunikacji

References

Awdiejew Aleksy, “Komunikatywizm – nowe horyzonty badań nad językiem”, [in:] Język trzeciego tysiąclecia. Kraków, 2–4 marca 2000, ed. G. Szpila, Krakow 2000, Wydawnictwo Tertium, pp. 15–23.

Grice Herbert P., “Logika a konwersacja”, Przegląd Humanistyczny 1980, issue 6.

Grice Herbert P., “Logika a konwersacja”, [in:] Język w świetle Nauki, selection and edition B. Stanosz, Czytelnik, Warsaw 1980, pp. 91–114.

https://gdansk.gosc.pl/doc/5294879.Homilia-abp-Slawoja-Leszka-Glodzia/2 [accessed on: 21.01.2019].

Puzynina Jadwiga, Pajdzińska Anna, “Etyka słowa”, [in:] O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny, ed. J. Miodek, Warsaw 1996, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, pp. 35–45.

First Page

137

Last Page

145

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.