•  
  •  
 

Polish Title

Tragizm, absurd, paradoks – wokół słownika pojęć Waltera Hilsbechera

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-6193-3555 Frankiewicz Paulina

Abstract

In this article, I make an attempt to define terms such as: tragedy, absurdity, and paradox as conceived of by the German essayist Walter Hilsbecher. This is a task which is both difficult and interesting, mainly because of the fact that concepts from within speculative philosophy are relatively rarely subject to scrupulous definitions. The reason for this state of affairs lies in the difficulty to capture the meaning of these concepts within a rigid framework. These problems also appear in Hilsbecher’s 1972 work titled Tragizm, absurd, paradoks [Tragedy, Absurd, Paradox]. The philosophy of the absurd – the methodological separation of which I propose – has the absurd for its central concept, but it is a concept which eludes sharp definitions, too. This article aims to reconstruct Hilsbecher’s vocabulary of concepts crucial to the philosophy of absurdity in reference to the tradition of contemporary speculative philosophy. By locating the German writer’s thought in the context of other authors working in a similar thematic and stylistic context (such as A. Camus or H. Bergson), I will outline this specific strand of philosophy.

Polish Abstract

Artykuł stanowi próbę zdefiniowania pojęć tragizmu, absurdu i paradoksu, terminów kluczowych według niemieckiego eseisty Waltera Hilsbechera. Jest to zadanie trudne i ciekawe zarazem, głównie z uwagi na fakt, że pojęcia będące przedmiotem filozofii spekulatywnej stosunkowo rzadko podlegają skrupulatnym definicjom. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest trudność w uchwyceniu znaczenia tych terminów w sztywnych ramach.

Problemy te pojawiają się również w tekście Hilsbechera pt. Tragizm, absurd, paradoks z 1972 roku. Filozofia absurdu, której metodologiczne wyodrębnienie postuluję, za centralne pojęcie obrała rzeczony absurd, również wymykający się ostrym definicjom. Niniejszy tekst stawia sobie za cel rekonstrukcję Hilsbecherowskiego słownika centralnych dla filozofii absurdu pojęć w odwołaniu do tradycji współczesnej filozofii spekulatywnej. Umiejscawiając myśl niemieckiego pisarza w kontekście innych twórców obracających się w podobnym kontekście tematycznym i stylistycznym (takich jak A. Camus, H. Bergson), zarysuję ten specyficzny nurt filozofii.

Keywords

tragedy, absurdity, paradox, philosophy of absurdity, Walter Hilsbecher

Polish Keywords

tragizm, absurd, paradoks, filozofia absurdu, Walter Hilsbecher

References

Camus Albert, Mit Syzyfa i inne eseje, przekł. Joanna Guze, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2004.

Dilthey Wilhelm, Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych, przekł. Elżbieta Paczkowska-Łagowska, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004.

Hilsbecher Walter, Tragizm, absurd i paradoks. Eseje, przekł. Sławomir Błaut, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1972.

Jaspers Karl, Filozofia egzystencji, przekł. Dorota Lachowska i Anna Wołkowicz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1990.

Kałuża Maciej, Elementy filozofi absurdu w dramaturgii Alberta Camusa, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2016.

Krakowiak Leszek J., Absurd. Pytanie o sens ludzkiej egzystencji, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010.

Lakoff George, Mark Johnson, Metafory w naszym życiu, przekł. Tomasz Krzeszowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1988.

Nagel Thomas, Pytania ostateczne, przekł. Adam Romaniuk, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 1997.

Wójs Paweł, Rozum w filozofii egzystencji, Universitas, Kraków 2013.

First Page

111

Last Page

126

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.