•  
  •  
 

Title

Paroemia readings in non-liturgical (četi) copies of the Book of Exodus

Russian Title

Паримейные чтения в четьих списках Книги Исход

Abstract

The article studies the correlation between the Slavonic liturgical and non-liturgical versions of the Book of Exodus. The linguistic-textological data as well as some variant readings allow us to conclude that during the translation of the non-liturgical (full, četi) text of the Book of Exodus the translator did not use already translated paroemias. There is every reason to associate this new translation with the texts translated or revised in Preslav in the 10th century. The liturgical (paroemias) readings were included in the full copies of Exodus later and thus partially replaced the non-liturgical text. Most often this replacement was performed in the full copies of late Russian group.

Keywords

Book of Paroemias, Book of Exodus, Preslav translations

Russian Keywords

Паримейник, Книга Исход, преславские переводы

References

Septuaginta. Vetus Testamentum Graecum. Auctoritate Academiae Scientiarum Gottingensis editum, vol. II.1. Exodus, ed. J.W. Wevers, Gottingen 1991.

Wevers J.W., Notes on the Greek Text of Exodus, Atlanta 1990.

Zhelyazkova V., The Headings in South Slavonic Copies of the Book of Exodus, [in:] The Bible in Slavic Tradition, ed. A. Kulik, C.M. MacRobert, S. Nikolova, M. Taube, C.M. Vakareliyska, Leiden–Boston 2016, p. 107–122.

АЛЕКСЕЕВ А.А., Кирилло-мефодиевское переводческое наследие и его исторические судьбы, [in:] Х международный съезд славистов. История, культура, этнография и фольклор славянских народов, ed. И.И. КОСТЮШКО, Москва 1988, p. 134–135.

ВИЛКУЛ Т.Л., Книга Исход. Древнеславянский полный (четий) текст по спискам ХІV–ХVІ веков, Москва 2015.

ДОБРЕВ И., Гръцките думи в Супрасълския сборник и втората редакция на старобългарските богослужебни книги, БЕ 28.2, 1978, p. 89–98.

ЕВСЕЕВ И.Е., Григорий пресвитер, переводчик времени царя Симеона, ИОРЯС 3, 1902, p. 356–366.

ЖЕЛЯЗКОВА В., Орфографические и фонетические особенности книги Исход по рукописи № 3 из собрания Е. Барсова в Государственном историческом музее в Москве, [in:] Jews and Slavs: Judaeo-Bulgarica, Judaeo-Russica et Palaeoslavica, ed. W. Moskovich, S. Nikolova, vol. XV, Jerusalem–Sofia 2005, p. 138–146.

ЖЕЛЯЗКОВА В., Средневековая болгарская рукописная традиция книги Исход, [in:] Jews and Slavs: Messianic Ideas in Jewish and Slavic Cultures, ed. W. Moskovich, S. Nikolova, vol. XVIII, Jerusalem–Sofia, 2006, p. 23–31.

ЖЕЛЯЗКОВА В, Към историята на един словообразувателен модел, [in:] Актуални проблеми на балканистиката и славистиката. Доклади от Втората международна конференция, проведена на 9 и 10 ноември 2012 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, ed. И. ХАРАЛАМПИЕВ, М. СПАСОВА, Ж. КОЛЕВА-ЗЛАТЕВА, А. ПЕТРОВА, К. ДИМИТРОВ, Г. ПЕНАКОВА, Велико Търново 2014, p. 80–87.

МИХАЙЛОВ А.В., Древнеславянский перевод кн. Руфь, РФВ 60, 1908, p. 1–36.

МИХАЙЛОВ А.В., Опыт изучения книги Бытия пророка Моисея в древнеславянском переводе, vol. I. Паримейный текст, Варшава 1912.

НОВИЦКИЙ О., О первоначальном переводе Священого писания на славянский язык, Киев 1837.

ПИЧХАДЗЕ А.А., Типология паримейных чтений книги Исход, Pbg 10.1, 1986, p. 20–34.

ПИЧХАДЗЕ А.А., К истории славянского Паримейника (паримейные чтения книги Исход), [in:] Традиции древнейшей славянской письменности и языковая культура восточных славян, ed. В.П. ВОМПЕРСКИЙ, Москва 1991, p. 147–173.

ПИЧХАДЗЕ А.А., К истории четьего текста славянского Восьмикнижия, ТОДРЛ 49, Санкт-Петербург 1996, p. 10–21.

ПИЧХАДЗЕ А.А., Книга „Исход” в древнеславянском Паримейнике, УЗРПУ 4, 1998, p. 5–60.

РАЛЕВА Ц, Имена за лица в Изборника от 1073 г. в съпоставка с лексиката на старобългарските паметници (кандидатска дисертация, машинопис), София 1989.

РИБАРОВА З., З. ХАУПТОВА, Григоровичев паримеjник. Текст со критички апарат, Скопje 1998.

СЛАВОВА Т., Преславска редакция на Кирило-Методиевия старобългарски евангелски превод, КМс 6, 1989, p. 15–129.

СЛАВОВА Т., Следи от Методиев превод на библейската книга Битие, Pbg 19.1, 1995, p. 53–70.

СЛАВОВА Т., Най-ранният славянски ръкопис на Мойсеевото петокнижие, СЛ 31, 1999, р. 54–65.

СЛАВОВА Т., Библейски преводи, [in:] История на българската средновековна литература, София 2008, р. 93–103.

СЛАВОВА Т., Библейското Осмокнижие в състава на Архивния хронограф, Pbg 34.3, 2010, p. 26–48.

СРЕЗНЕВСКИЙ И.И., Словарь древнерусского языка, vol. I, Москва 1989.

Старобългарският превод на Стария завет, ed. С. НИКОЛОВА, vol. II, Книга на пророк Иезекиил с тълкования, София 2003.

Старобългарски речник, ed. Д. ИВАНОВА-МИРЧЕВА, vol. I, София 1999.

ФАСМЕР М., Этимологический словарь русского языка, vol. I, Москва 1986.

First Page

225

Last Page

240

Language

rus

Share

COinS