•  
  •  
 

Polish Title

Ekonomiczne mechanizmy regulacji polityki mieszkaniowej dużych miast Ukrainy

Abstract

The article describes the housing situation and economic mechanisms of housing policies in large cities of Ukraine. It also provides an analysis of the experience of some European countries, the USA and Canada in the area of housing policy, and offers a proposal for a model of economic regulation of housing policy in large cities of Ukraine.

Polish Abstract

W artykule przedstawiono stan budownictwa mieszkaniowego i ekonomiczne mechanizmy regulacji polityki mieszkaniowej w dużych miastach Ukrainy. Została przeprowadzona analiza doświadczeń wybranych krajów europejskich, USA i Kanady, dotyczących polityki mieszkaniowej oraz zaproponowano model regulacji gospodarczej polityki mieszkaniowej dla dużych miast Ukrainy.

Keywords

City, housing policy, economic mechanisms

Polish Keywords

Miasto, polityka mieszkaniowa, ekonomiczne mechanizmy

References

Bilowski O., 2012, Państwowa mieszkalna polityka Ukrainy: problem społeczno-ekonomicznej efektywności, Narodowy Instytut Socjalnych Badań, Kijów.

Canadian Housing and Renewal Association. Changing Directions: Building for the Future, 2008, Ottawa.

Cooper C.C., 1996, The House as Symbol of the Self, Holt, Rinehart and Winston, New York.

Housing Statistics in the European Union, 2010, eds. Kees Dol and Marietta Haffner.

Klusnichenko J., 1999, Społeczno-ekonomiczne podstawy planowania i zabudowy miast, Institut Urbanistyky, Kijow.

Nepomnaschij O., 2012, Mieszkalna polityka czołowych państw współczesnego świata: doświadczenie dla Ukrainy, Zbirnik naukowych prac „Publiczne kierowanie: teoria i praktyka”, № 1 (9), Kijow.

Nikiforova I., 2007, Socjalna i mieszkalna polityka Francji: pozytywne doświadczenie dla Ukrainy, elektronowy zasób: http://www.dkrs.gov.ua (dostęp: 1.06.2016).

Straznikow A., 2007, Polityka mieszkań socjalnych w Brukseli, Czasopismo kierownika i głównego księgowego, № 7, Moskwa.

Uchwała Gabinetu Ministrów Ukrainy, 2009, Państwowа społeczno-ekonomiczna programa budownictwa (nabycie) dostępnego mieszkania na 2010–2017 lata od 11.11.2009, № 1249.

Vale L., 2008, From the Puritans to the Projects. Public Housing and Public Neighbors, Cambridge MA, Harvard University Press, Canada.

Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland, 1990, elektronowy zasób: http://www. dhm.de/lemo/html/DieDeutscheEinheit/Wiedervereinigung/einigungsvertrag.html (dostęp: 1.06.2016).

First Page

57

Last Page

68

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.