•  
  •  
 

Polish Title

Waloryzacja przestrzeni mieszkaniowej zmodyfikowaną metodą audytu miejskiego

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0003-0369-109X Groeger Lidia

https://orcid.org/0000-0002-4738-3825 Lasek Kamil

Abstract

The quality of the housing space is now becoming more important in general social impairment. This is accompanied by an intensive development of studies on the quality of life of residents in the field of spatial development and public perception of the place of residence. The valorisation of the housing space occupies a special position in the area of research on housing. The article concerns the application of the Municipal Audit method for the valorisation of public housing space. The aim of the study is to propose a modification of that method in order to better adapt this method to the assessment of residential structures. The advantage of the audit is its simplicity in the procedural and analytical layer (uncomplicated scoring, the possibility of calculating average values, results visualized spatially on maps), which makes it possible to be widely used, especially by local governments, also in the context of low costs of carrying out such research. In the initial parts of the work brought closer to issues of terminology and the theoretical basis of the valorization in general by referring to its criteria and types. Issues of methodological structure and stages of audit development on foreign and Polish development were also submitted. Further part of the work was devoted to the proposed modifications of the Municipal Audit as the methods of valorisation of public housing space, in particular housing estate. The most significant changes have been made within the directory variable and the scale of assessments. The extension of the list of features subjected to assessment has been dictated by their unambiguous belonging to the overriding category of public housing space and the scale of settlement units, which allows thorough valorization tests due to the possibility of distinguishing relatively small urban units in which analyzes are carried out. It was recognized that the legitimacy of the introduction of a wider scale of assessment is also justified in the possibility of formulating precise schedules of intervention and recovery plans implemented under the settlement urban policy. The essential part of these modifications was formulated on the basis of an valorisation and a questionnaire examination carried out on the Wyzwolenia Estate in Piotrków Trybunalski using the present method. The conducted research also allowed to indicate the important role of social research as a supplement to the results of the audit prepared for the urban subsystem. It is also a form of taking into account social participation in the development of guidelines for the management of housing space. It should also be noted that the study focuses on the study of public housing space, however, depending on the assumed goals, the valorization may be supplemented with the assessment of private housing space as an equivalent component of the general category of the studied space.

Polish Abstract

Jakość przestrzeni mieszkaniowej nabiera współcześnie coraz większego znaczenia w powszechnym odczuciu społecznym. Towarzyszy temu intensywny rozwój badań nad jakością życia mieszkańców w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz społecznego postrzegania miejsca zamieszkania. Artykuł poświęcony został zastosowaniu metody audytu miejskiego do waloryzacji publicznej przestrzeni mieszkaniowej. Celem opracowania jest stworzenie wykazu modyfikacji ukierunkowujących oraz silniej dostosowujących wspomnianą metodę do badania struktur osiedlowych. Zasadnicza część zaproponowanych zmian opracowana została na podstawie badania waloryzacyjnego oraz ankietowego wykonanego na osiedlu Wyzwolenia w Piotrkowie Trybunalskim przy wykorzystaniu metody audytu miejskiego. Przeprowadzone analizy pozwoliły sformułować modyfikacje w obrębie skali ocen oraz katalogu cech poddawanych ocenie w ramach realizacji audytu. Uznano, iż charakter tych zmian odpowiada skali większości osiedli mieszkaniowych oraz pozwoli na precyzyjniejsze planowanie działań interwencyjnych w ramach polityki miejskiej. Prze­prowadzone badania pozwoliły również wskazać na istotną rolę badania społecznego jako uzupełniania dla wyników audytu sporządzonego dla podsystemu urbanistycznego. Jest ono zarazem formą uwzględnienia partycypacji społecznej w kształtowaniu wytycznych do gospodarowania przestrzenią mieszkaniową. Należy też zaznaczyć, iż w opracowaniu skupiono się na badaniu publicznej przestrzeni mieszkaniowej, jednak w zależności od założonych celów waloryzacja może zostać uzupełniona o ocenę prywatnej przestrzeni mieszkaniowej jako równoważnej składowej ogólnej kategorii badanej przestrzeni.

Keywords

valorization of residential area, Urban Audit, housing estate, public residential space

Polish Keywords

waloryzacja obszarów mieszkaniowych, audyt miejski, osiedle mieszkaniowe, publiczna przestrzeń mieszkaniowa

References

Bać Z., 2004, Psychologia organizacji przestrzeni środowiska mieszkaniowego. Habitaty 2003, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

Bonenberg W., 2008, Przestrzeń publiczna w osiedlach mieszkaniowych, „Urbanista”, 12.

Chmielewski J.M., 2001, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Cieślak I. (red.), 2012, Współczesna waloryzacja przestrzeni zurbanizowanej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wamińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.

Czornik M., 2016, Cele audytu miejskiego, „Studia Ekonomiczne”, 270: 29–37, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Dragan W., 2015a, Audyt miejski w procesie rewitalizacji dzielnic staromiejskich (na przykładzie Mysłowic), „Studia Miejskie”, 17: 119–135.

Dragan W., 2015b, Zastosowanie audytu miejskiego do oceny zagospodarowania przestrzennego dawnego osiedla kolejowego na przykładzie Sosnowca Maczek, „Prace Geograficzne”, 142: 77–88.

Gehl J., 2009, Życie między budynkami, Wydawnictwo RAM, Kraków.

Groeger L., 2013, Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Groeger L., 2018, Środowisko mieszkaniowe a przestrzeń mieszkaniowa, „Space – Society – Economy”, 26: 7–36.

Janiszek M., Majorek A., 2017, Waloryzacja przestrzeni miejskiej na podstawie projektów zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, „Biuletyn KPZK”, 268: 167–185.

Jarczewski W., Jeżak J. (red.), 2010, System monitorowania rewitalizacji, t. 11, Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, Kraków.

Kaczmarek S., 1996, Struktura przestrzenna warunków zamieszkania w Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.

Kurek W., Mika M. (red.), 2008, Waloryzacja przestrzeni miejskiej Krakowa dla potrzeb turystyki. Raport końcowy, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Lasek K., 2021, Waloryzacja przestrzeni mieszkaniowej na terenie osiedla Wyzwolenia w Piotrkowie Trybunalskim, praca magisterska napisana w Instytucie Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego.

Sikora-Fernandez D., 2018, Deprywacja mieszkaniowa w Polsce na podstawie wybranych czynników, „Space – Society – Economy”, 26: 103–116.

Strumiłło K., 2010, Luksus na jaki każdy sobie zasłużył – mieszkać w nowoczesnym i pięknym otoczeniu na miarę XXI wieku, „Architecturae et Artibus”, 2(2).

Suliborski A., 1976, Środowisko mieszkaniowe miasta jako przedmiot badań geografii osadnictwa, „Acta Universitatis Lodziensis”, Seria II, 7: 123–135.

Szul R., 1991, Przestrzeń. Gospodarka. Państwo, Wydawnictwa Programu CPBP, Warszawa.

Wallis A., 1990, Socjologia przestrzeni, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

Włodarczyk M., 2014, Waloryzacja, wartościowanie i ochrona architektury 2 połowy XX wieku w Krakowie, Komisja Architektury XX wieku PKN ICOMOS.

First Page

39

Last Page

60

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.