•  
  •  
 

Polish Title

Ruch wędrówkowy ludności w województwie łódzkim po 2002 r.

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-5023-2596 Kałuża-Kopias Dorota

Abstract

In the 21st century, migrations within metropolitan areas, mainly from central cities to suburban areas, and depopulation of peripheral areas began to gain strength. After 2004, the size of emigration from Poland clearly increased, as well as the number of countries to which Poles began to leave, and in the last few years we have observed an advantage of immigration over emigration. The aim of this study is to analyze the scale and spatial extent of population migrations in the Lodzkie Voivodship in the years 2002–2019. The inflow and outflow as well as the effects of these movements (net migration) were analyzed in detail. The text presents domestic and international migrations in the Łódź Voivodeship in general and at the poviat level, defined as a change of permanent place of residence (i.e. registration and deregistration). For a complete picture of the differences in the migration phenomenon in the Lodzkie Voivodship, the analysis was supplemented with the migration attractiveness index. The source of all data presented in this study is the information available in the database of the Central Statistical Office of Demographics. The negative balance of displacements between voivodeships for the region proves the low attractiveness of settlement in the Lodzkie Voivodship. The region loses its inhabitants mainly to the neighboring voivodeships. In the years 2002–2019, the poviats neighboring with the capital of the region were in the best situation, with a positive migration balance, characterized by the influx of people mainly from the voivodeship’s areas. Apart from a positive balance of migratory flows, the following poviats, ie: Brzeziński, Łódzki Wschodni, Pabianicki and Zgierz were also characterized by positive migration efficiency coefficients. This proves the concentration of the suburbanization process in the poviats around Łódź. In the case of foreign migrations, in the last few years, the region has recorded an advantage of immigration over emigration, similarly to the national scale.

Polish Abstract

W XXI wieku na sile zaczęły przybierać migracje wewnątrz obszarów metropolitalnych, głównie z miast centralnych do stref podmiejskich oraz wyludnianie się obszarów peryferyjnych. Po 2004 r. wyraźnie wzrosły rozmiary emigracji z Polski, jak również zwiększyła się liczba krajów, do których Polacy zaczęli wyjeżdżać, a w ostatnich kilku latach obserwujemy przewagę imigracji nad emigracją. Celem niniejszego opracowania jest analiza skali i zasięgu przestrzennego migracji ludności w województwie łódzkim w latach 2002–2019. Omówione zostały migracje wewnątrzkrajowe i zagraniczne ogółem oraz na poziomie powiatów, zdefiniowane jako zmiana stałego miejsca zamieszkania (czyli zameldowania i wymeldowania).

Ujemny bilans przemieszczeń międzywojewódzkich dla regionu, świadczy o niskiej atrakcyjności osiedleńczej województwa łódzkiego. Region traci mieszkańców głównie na rzecz sąsiadujących z nim województw. W latach 2002–2019, powiaty sąsiadujące ze stolicą regionu, miały dodatni bilans migracyjny (brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki i zgierski). W przypadku migracji zagranicznych, w ostatnich kilku latach, region odnotowywał przewagę imigracji nad emigracją, podobnie jak to miało miejsce w skali kraju.

Keywords

migrations, migrations in the Lodzkie Voivodship, regional demography

Polish Keywords

migracje, migracje w województwie łódzkim, demografia regionalna

References

Anacka M., Janicka A., 2018, Prognoza ludności dla Polski na podstawie ekonometrycznej prognozy strumieni migracyjnych, „Wiadomości Statystyczne”, 8(687): 5–27.

Bieńkowska D., Ulasiński C., Szymańska J. (red.), 2010, Trajektorie migracyjne województwa podkarpackiego, Centrum Doradztwa Strategicznego, Kraków.

Bobrowska A., 2013, Migracje Polaków po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW, 2: 49–64.

Cieślińska B., 2012, Emigracje bliskie i dalekie. Studium współczesnych emigracji zarobkowych na przykładzie województwa podlaskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Gałka J., Warych-Juras A., 2011, Regionalne uwarunkowania suburbanizacji w Polsce, „Studia Miejskie”, 3: 147–157.

Garapich M.P., 2019, Migracje z Polski do Wielkiej Brytanii: geneza, stan dzisiejszy, wyzwania na przyszłość, „Studia BAS”, 4: 13–30.

Górz B., 2004, Emigracja zarobkowa ludności wsi Podhalańskich do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w latach 1975–1988, [w:] B. Górz (red.), Studia nad przemianami Podhala, Seria: Prace Monograficzne WSP, 172, Kraków: 92–117.

Grabowska-Lusińska I., Okólski M., 2009, Emigracja ostatnia? Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Ilnicki D., 2020. Wielkość i kierunki migracji na pobyt stały w województwie wielkopolskim w latach 2002–2017, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, 52: 141–160.

Jancewicz B., Salamońska J., 2020, Migracje wielokrotne w Europie: polscy migranci w Wielkiej Brytanii, Holandii, Irlandii i Niemczech, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, 46(2(176)).

Jończy R., 2006, Exodus zarobkowy ludności autochtonicznej z województwa opolskiego i jego skutki, „Polityka Społeczna”, 1: 11–15.

Jończy R., 2010, Migracje zagraniczne z obszarów wiejskich województwa opolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wybrane aspekty ekonomiczne i demograficzne, Instytut Śląski, Opole–Wrocław.

Jończy R., 2014, Problem nierejestrowanej emigracji definitywnej (emigracji zawieszonej) w badaniu procesów społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 360: 11–18.

Kałuża-Kopias D., 2010, Migracje wewnętrzne a poziom rozwoju społeczno-gospodarczego wybranych największych miast Polski, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 237: 29−42.

Kałuża-Kopias D., 2016, Migracje w województwie łódzkim, „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 290: 187–197.

Kałuża-Kopias D., 2017, Migracje w województwie łódzkim, [w:] J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska (red), Sytuacja demograficzna województwa łódzkiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, RRL, Warszawa: 138–157.

Korcelli P., 1997, Alternatywne projekcje zmian demograficznych i migracji w aglomeracjach miejskich, [w:] P. Korcelli (red.), Aglomeracje miejskie w procesie transformacji, Zeszyty IGiPZ PAN 45, Warszawa: 5–22.

Kurek S., Gałka J., Wójtowicz M., 2014, Wpływ suburbanizacji na przemiany wybranych struktur demograficznych i powiązań funkcjonalno-przestrzennych w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.

Liszewski S., 2005, Delimitacja obszaru metropolitalnego Łodzi, [w:] K. Bald, T. Markowski (red.), Obszar metropolitalny Łodzi – wyzwania i problemy, „Biuletyn KPZK PAN”, 215: 25–47.

Mikulec A., 2008, Próba delimitacji obszaru metropolitalnego Łodzi na przykładzie ruchu wędrówkowego ludności w latach 1989−2007, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.

Mikuła Ł., 2012, Wpływ migracji na rozwój przestrzenny aglomeracji poznańskiej, [w:] E. Gołata (red.), Migracje mieszkańców dużych miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań: 186–201.

Obraniak W., 2007, Ludność Łodzi i innych wielkich miast w Polsce w latach 1984−2006, Główny Urząd Statystyczny, Łódź.

Pietrzak M.B., Wilk J., 2013, Obszary metropolitalne Polski południowej a ruch migracyjny ludności, „Ekonomia i Prawo”, XII(2): 489–506.

Potrykowska A., 2017, Migracje wewnętrzne w województwie mazowieckim, [w:] J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska (red.), Sytuacja demograficzna Mazowsza jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, RRL, Warszawa: 121–143.

Potrykowska A., Śleszyński P., 1999, Migracje wewnętrzne w Warszawie i województwie warszawskim, IGiPZ, Warszawa.

Solga B., 2013, Migracje powrotne w województwie opolskim. Charakter zjawiska i jego znaczenie dla rozwoju regionu, „Barometr Regionalny”, 11(3): 99–109.

Stańkowski B., 2006, Współczesna rodzina podhalańska. Wpływ emigracji zarobkowej na wychowanie dzieci i młodzieży – wyniki badań empirycznych, „Seminare”, 23: 239–259. https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Seminare_Poszukiwania_naukowe/Seminare_Poszukiwania_naukowe-r2006-t23/Seminare_Poszukiwania_naukowe-r2006-t23-s239-260/Seminare_Poszukiwania_naukowe-r2006-t23-s239-260.pdf

Śleszyński P., 2005, Różnice liczby ludności ujawnione w Narodowym Spisie Powszechnym 2002, „Przegląd Geograficzny”, 77(2): 193–212.

Śleszyński P., 2011, Oszacowanie rzeczywistej liczby ludności gmin województwa mazowieckiego z wykorzystaniem danych ZUS, „Studia demograficzne”, 2: 35–58.

Śleszyński P., 2013, Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw, „Przegląd Geograficzny”, 85(2), 173–197.

Śleszyński P., 2015, Obszar Metropolitalny Warszawy a rozwój Mazowsza. Wybrane wyniki badań prowadzonych w projekcie „Trendy Rozwojowe Mazowsza”, „Studia Regionalne i Lokalne”, 16(61): 43–66.

Więcław-Michniewska J., 2006, Krakowskie suburbia i ich społeczność, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

First Page

61

Last Page

81

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.