•  
  •  
 

Polish Title

Projekty biznesowe w mieście – specyfika i rozwój narzędzi wspierających

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-6170-6408 Jania Agnieszka

Abstract

Being systems, cities have an extensive item and subject structure. Therefore, the high ability to introduce changes in the area of cities is demonstrated by the implementation of activities involving extensive expenditure (material, financial, intangible). Projects, including business ones, are an example.

The management of the city is shaped by the activity of both the public and private sectors. Joint activity enables the achievement of effects impossible to achieve solely by the activity of the public sector. On the other hand, private sector activities may not take place or be limited without public sector support. There is therefore the importance of dialogue between both sectors and research to develop instruments to support business projects by the public sector.

Due to the research issues undertaken, the main objective of the study is to characterize projects, including business ones, and to identify a range of potential ways of supporting business projects (corresponding to their specificity) on the part of the public sector. Therefore, among the partial research goals are: – (sub-objective 1) identification of project characteristics, including business ones (i.e. in relation to their stages, types, as well as strategies and methods of financing implemented by investors during their implementation); – (sub-objective 2) listing the tools for supporting business projects by the public sector, including those common and recommended in Polish economic practice and implemented in other countries in order to develop domestic instruments, e.g. by implementing some of the foreign solutions.

The branching of the main research goal into two partial research goals makes the research tasks more efficient and the continuity of the entire research argument. As part of the research carried out in the form of a bibliographic query, therefore, focused on several research areas (assuming the perspective of exploring the scope of the research), i.e. stages and types of projects, sources of financing business projects for real estate investment, alternative investment strategies in the context of business projects investment nature in real estate, and then forms of support for investors undertaking the implementation of business investment projects in real estate by adopting the user’s strategy, including classic tool divisions in Polish conditions, examples of proposals for complementary supporting instruments in Poland, as well as potential development directions regarding forms of support for on the basis of foreign experiences that can be implemented in Polish conditions). In this way, the adequacy of the research and the content of the thesis with regard to the adopted research issues is preserved. This, in turn, makes it possible to achieve the formulated research goals.

On the basis of the conducted research, the author mainly states that the projects constitute a heterogeneous set and, consequently, an extensive research scope. Therefore, it is justified for the reliability of research to narrow down the scope of the research in favor of the selected type of projects. Thus, detailed research considerations, in accordance with the adoptedresearch objectives, have been oriented towards business projects of an investment nature in real estate. Their characterization covered, firstly, the developed sources of financing, reflecting the development of the financial market, as well as various situational possibilities depending on the individual features of a business project, and, secondly, alternative investment strategies that may be adopted by investors in the area of implementing business projects of an investment nature in real estate, which reflect the wide range of options for investor behavior, distinguished for the long-term development of the local user strategy. Similarly to the extensive classifications of projects, as well as the methods of their financing and management, heterogeneity was also demonstrated in the scope of instruments supporting business projects of investment in real estate, applicable (along with technical, organizational and legal improvements) and potential for implementation in the Polish economy (in based on the experiences of Germany, France and Great Britain). Moreover, the conducted research proves the ability of business projects to play a city-forming role influences the use of supporting tools by the public sector. In terms of these support solutions, some are perceived as being universal (i.e. broad adaptability), and with others rather individual (i.e. meeting specific requirements). Moreover, financial and non-financial tools are mentioned. Moreover, foreign experiences show examples of directions of their development.The scientific article presents research, some of which can be considered as a contribution to carrying out further research tasks on a specific type of business projects selected in the context of specific conditions.

Polish Abstract

Gospodarowanie miastem jest kształtowane poprzez aktywność zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego. Wspólna aktywność umożliwia osiąganie efektów niemożliwych do uzyskania wyłącznie przez działalność sektora publicznego. Z kolei działania sektora prywatnego mogą nie nastąpić lub być ograniczone bez wsparcia sektora publicznego.

Z uwagi na podjętą problematykę badawczą głównym celem badania jest scharakteryzowanie projektów, w tym biznesowych oraz określenie wachlarza potencjalnych sposobów wspierania projektów biznesowych (odpowiadających ich specyfice) ze strony sektora publicznego.

Na podstawie przeprowadzonych badań autor stwierdza głównie, że zdolność do pełnienia przez projekty biznesowe miastotwórczej roli wpływa na dysponowanie przez sektor publiczny narzędziami je wspierającymi. W zakresie tych rozwiązań wsparcia dostrzega się przy części uniwersalność (tj. szeroką adaptacyjność), a przy innych raczej indywidualność (tj. spełnienie konkretnych wymogów). Ponadto, wymienia się narzędzia o charakterze finansowym, jak i pozafinansowym. Co więcej, zagraniczne doświadczenia wskazują przykładowe kierunki ich rozwoju.

Keywords

projects, business projects, supporting tools, city

Polish Keywords

projekty, projekty biznesowe, narzędzia wspierające, miasto

References

A Guide to The Project Management Body of Knowledge, 2000, Project Management Institute.

Adamczyk K., 2012, Fundusze typu Real Estate Investment Trust brakującym ogniwem rynku finansowania nieruchomości w Polsce, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy”, 153, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: 103–120.

Analiza obejmująca polityki oraz instrumenty wsparcia wobec instytucji otoczenia biznesu wspierających innowacyjność przedsiębiorstw w wybranych krajach, 2019, Ministerstwo Rozwoju.

Barrett D.C., 2018, Understanding Project Management. A Practical Guide, Canadian Scholars.

Brandenburg H., 2002, Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Brocka-Palacz B., 2014, Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech, „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula”, 35: 177–191.

Bryx M., Matkowski R., 2001, Inwestycje w nieruchomości, Poltext.

Cleland D.I., Ireland L.R., 2006, The Evolution of Project Management, [w:] D.I. Cleland, L.R. Ireland (eds.), Global Project Management Handbook. Planning, Organizing and Controlling International Projects, Mc Gwar-Hill: 3–19.

Czerkas K., 2010, Finansowanie nieruchomości komercyjnych w Polsce, Instytut Rynku Hotelarskiego.

Czyżewska D., 2013, Wspieranie działalności innowacyjnej w regionie Rodan-Alpy, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 290: 117–133.

Drobniak A., 2005, Ocena projektów publicznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Dropek K., 2014, Działania samorządu terytorialnego wspierające przedsiębiorczość w gminach województwa wielkopolskiego, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, 2(2): 36–54.

Dziemianowicz W., Mackiewicz M., Malinowska E., Misiąg W., Tomalak M., 2000, Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Filipiak B., Ruszała J., 2009, Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty, Difin, Warszawa.

Firek A.M., 2017, Real Estate Crowdfunding – Tłum jako alternatywne źródło finansowania nieruchomości, „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”, 3(24): 44–51.

Flieger M., 2009, Ocena gminnych instrumentów wspierania przedsiębiorczości, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 71(1): 147–167.

Foltyn-Zarychta M., 2011, Kryterium efektywności inwestycji generujących oddziaływania pozarynkowe w świetle teoretycznych możliwości stosowania metod oceny projektów, [w:] K. Marcinek (red.), Inwestycje i nieruchomości. Wybrane zagadnienia, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: 83–99.

Foryś I., Górski M., 2016, Bariery rozwoju leasingu nieruchomości w Polsce na tle doświadczeń zagranicznych, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, 45(1): 77–89, Uniwersytet Szczeciński.

Frame J.D., 2001, Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG-Press, Warszawa.

Gancarczyk M., 2010, System wsparcia dla przedsiębiorców – doświadczenia brytyjskie, „Gospodarka Narodowa”, 5–6: 41–60.

Gido J., Clements J.P., 2014, Successful Project Management, Cengage Learning.

Gostkowska-Drzewicka M., 2014, Obligacje w strukturze kapitału przedsiębiorstw deweloperskich notowanych na GPW, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 65: 801–814.

Gostkowska-Drzewicka M., 2016, Crowdfunding jako źródło finansowania inwestycji w nieruchomości, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 1(79): 57–71.

Gwizdała J., 2012, Leasing jako alternatywne źródło finansowania inwestycji w nieruchomości, „Zarządzanie i Finanse”, 10(1/1): 327–335.

Jania A., 2019, Finansowanie projektów sektora biznesu na terenach poprzemysłowych w mieście w kontekście rozwoju lokalnego, [w:] E. Gruszewska, M. Roszkowska (red.), Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców, t. 3, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne: 88–97.

Karlsen J.T., 2002, Project Stakeholder Management, „Engineering Management Journal”, 14(4): 19–24.

Kerzner H., 2003, Project Management. A System Approach to Planning, Scheduling and Controlling, John Wiley & Sons, Inc.

Kimmons R.L., 1990, Project Management Basics. A Step by Step Approach, Marcel Dekker.

Kloppenborg T.J., 2012, Contemporary Project Management, South-Western Cengage Learning.

Kobus-Ostrowska D., 2006, Ekonomiczne narzędzia wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 201: 185-193.

Kordela D., 2017, Crowdfunding nieruchomości przykładem rozwoju finansowania społecznościowego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 478: 248–258.

Köster K., 2010, International Project Management, SAGE Publications.

Kucharska-Stasiak E., 2016, Ekonomiczny wymiar nieruchomości, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kwieciński L., 2018, Polskie parki technologiczne – w stronę IV generacji parków technologicznych. Wstępne wyniki badań terenowych, „Zarządzanie Publiczne”, 1(43): 38–53.

Leśniak-Łebkowska G., 2015, Project Management, Warsaw School of Economics.

Lock D., 2007, Project Management, Gower.

Maciejuk M., 2004, Lokalne instrumentarium wspierania przedsiębiorczości – studium przypadków, [w:] A. Jewtuchowicz (red.), Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: 403–414.

Makowiec M., 2012, Innowacyjność przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out na przykładzie wybranych organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 736, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 55: 101–128.

Maltzman R., Shirley D., 2011, Green Project Management, CRC Press.

Marcinek K., 2001, Ryzyko projektów inwestycyjnych, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice.

Matusiak K.B., Mażewska M., Banisch R., 2011, Budowa Skutecznego Otoczenia Innowacyjnego Biznesu w Polsce, PARP.

Maylor H., 2010, Project Management, Prentice Hall, Pearson.

Mazur J., Systemowe wsparcie dla cyfryzacji gospodarki. Przykład Niemiec, Digital Economy Lab, Uniwersytet Warszawski.

Meredith J.R., Mantel S.J. Jr., 2009, Project Management. A Managerial Approach, John Wiley & Sons.

Michna A., Męczyńska A., 2016, Lokalne innowacje społeczne wspierające rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorczości, „Ekonomia Społeczna”, 2: 71–79.

Mikołajczyk B., Kurczewska A., 2004, Sektor małych i średnich przedsiębiorstw we Francji, „Studia Europejskie”, 2: 73–89.

Mizerka J., Surma J., 2000, Finansowa ocena projektu inwestycyjnego z wykorzystaniem opcji rzeczywistych. Studium przypadku, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 62(1): 139–153.

Morris P.W.G., 1994, The Management of Projects, Thomas Telford Services.

Munns A.K., Bjeirmi B.F., 1996, The Role of Project Management in Achieving Project Success, „International Journal of Protect Management”, 14(2): 81–87.

Nagarajan K., 2004, Project Management, New Age International Publishers.

Nicholas J.M., 2004, Project Management for Business and Engineering, Elsevier.

Okręglicka M., 2014, Leasing jako usługa finansowa na rynku nieruchomości w Polsce, [w:] B. Iwankiewicz-Rak, B. Mróz-Gorgoń (red.), Usługi 2014, Branżowe i menedżerskie aspekty rozwoju usług, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 355: 308–317.

Oleksiuk A., 2009, Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry przemysłowe, Oficyna Wydawnicza Branta.

Oleksy P., 2009, Buy-back na rynku nieruchomości – zarys problematyki, „Świat Nieruchomości”, 2(68): 46–51.

Pawlak M., 2006, Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rębilas R., 2012, Inwestycje jako warunek przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] R.N. Hanisz (red.), Inwestycje przedsiębiorstw i źródła ich finansowania. Teoria i praktyka, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej: 25–42.

Rogowski W., 2008, Rachunek efektywności inwestycji, Oficyna a Wolters Kluwer Business.

Rosenau Jr. M.D., Githens G.D., 2005, Successful Project Management, A Step-by-Step Approach with Practical Examples, John Wiley & Sons, Inc.

Różański J., 2020, Innowacyjność polskich przedsiębiorstw na tle europejskich systemów innowacyjności, „Przegląd Organizacji”, 9(968): 19–26.

Schwalbe K., 2009, An Introduction to Project Management, Course Technology, Cengage Learning.

Siemińska E., 2011, Rynek nieruchomości jako miejsce lokowania kapitału, [w:] E. Siemińska (red.), Inwestowanie na rynku nieruchomości, Poltext: 13–46.

Skica T., Bem A., 2014, Rola samorządu terytorialnego w procesach stymulowania przedsiębiorczości, „Studia Regionalne i Lokalne”, 1(55): 79–92.

Szot-Gabryś T., 2011, Projekty inwestycyjne infrastrukturalne i biznesowe, Difin.

Śmietana K., 2014, Idea odpowiedzialnych inwestycji w nieruchomości w działalności deweloperskiej, „Journal of Management and Finance”, 12(4): 421–436.

Tomecki M., 2013, Bariery zastosowania metody project finance w finansowaniu nieruchomości mieszkaniowych na wynajem w świetle obowiązującego w Polsce stanu prawnego, „Studia Ekonomiczne”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 155: 137–149.

Trocki M., 2012, Projekty i pojęcia pokrewne, [w:] M. Trocki (red.), Nowoczesne zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne: 19–28.

Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz.U. 2002, nr 41, poz. 363 z późn. zm.).

Vogel J.H. Jr., Moll B.S., 2014, Crowdfunding for Real Estate, „The Real Estate Finance Journal”, Summer/Fall: 5–16.

Whitman I.L., 2006, Brownfield Redevelopment by The Private Sector: Market Driven Decision Making, WIT Transactions on Ecology and The Environment, 9: 21–27.

Wilczek M.T., 2002, Podstawy zarządzania projektem inwestycyjnym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Wiśniewska J., 2008, Podstawowe problemy związane z inwestycjami w nieruchomości, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, Uniwersytet Szczeciński, 1: 81–92.

Wojewnik-Filipkowska A., 2008, Project finance w finansowaniu inwestycji w nieruchomości: zalety i wady spółki celowej, „Świat Nieruchomości”, 66: 10–15.

Wołowiec T., 2005, Finansowe instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez gminy, „Studia Regionalne i Lokalne”, 1(19): 65–82.

Żarnik-Żuławska J., 2012, Wybrane instrumenty rządowe wspierające innowacyjność MŚP we Francji, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie”, 39(407):133–152.

www1: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021–2027/dowiedz-sie-wiecej-o-funduszach-europejskich-na-lata-2021–2027/ (dostęp: 29.05.2021).

www2: https://thenextweb.com/eu/2017/05/24/how-germany-is-uniting-its-tech-hubs-to-build-its-own-silicon-valley/ (dostęp: 24.09.2021).

www3: https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid5739/les-incubateurs-d-entreprises-innovantes-lies-a-la-recherche-publique.html (dostęp: 25.09.2021).

www4: https://www.gov.uk/guidance/university-and-business-collaboration-agreements-lambert-toolkit (dostęp: 25.09.2021).

First Page

83

Last Page

109

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.