•  
  •  
 

Polish Title

Świat mitologii słowiańskiej w ujęciu baśniowym. Strategie przekładu nazwy Bjesomar na podstawie utworu Ivany Brlić-Mažuranić

Abstract

The article is on the subject of literary onomastics – one onimu is an example of three methods presented for translating names depending on the adopted ideas. The choice of method is particularly important because this literature is directed to children who perceive literary texts in a specific way, hence the importance of the selection of an appropriate translation strategy. An important factor to be taken into account during the process of translation is also the author and his intentions. Ivana Brlić-Mažuranić in 1916 released a collection of fairy tales inspired by Slavic mythology and the Pan-Slavic idea. In view of these various factors we can therefore take into account the different techniques that have been demonstrated in the article.

Polish Abstract

Artykuł podejmuje tematykę onomastyki literackiej – na przykładzie jednego onimu przedstawione zostały trzy metody tłumaczenia nazwy własnej w zależności od przyjętej idei. Wybór metody jest szczególnie ważny, gdyż jest literatura ta kierowana jest do dzieci, które w specyficzny sposób odbierają teksty literackie, stąd tak ważny jest dobór odpowiedniej strategii translatorskiej. Ważnym czynnikiem, który można brać pod uwagę podczas procesu przekładu jest również osoba autora oraz jego intencje. Ivana Brlić-Mažuranić w 1916 roku wydała zbiór baśni inspirowanych mitologią słowiańską i ideą panslawistyczną. W związku z tymi różnymi czynnikami, można więc brać pod uwagę różne techniki, które zostały zademonstrowane w artykule.

Keywords

Slavic mythology, children’s literature in translation, proper name in translation, Ivana Brlić-Mažuranić

Polish Keywords

mitologia słowiańska, przekład literatury dziecięcej, nazwy własne w przekładzie, Ivana Brlić-Mažuranić

References

Adamczyk-Garbowska M., 1988, Polskie tłumaczenia angielskiej literatury dziecięcej. Problem krytyki przekładu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Balcerzan E., Rajewska E., 2007, Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440–2005. Antologia., Poznań, Wydawnictwo Poznańskie.

Brlić-Mažuranić I., 1997, Izabrana djela, Matica Hrvatska, Zagreb.

Brückner A., 1985, Mitologia słowiańska i polska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Czaplicka-Jedlikowska M., 2007, Edukacyjne aspekty nazw własnych w literaturze dla dzieci, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz.

Fast P. (red.), 1998, Przekład artystyczny a współczesne teorie translatologiczne, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice.

Filipowicz-Rudek M., 1998, Wół i osioł a Kaszka manna (o przekładaniu literatury dla dzieci), [w:] P. Fast (red.) 1998, s. 215–222.

Hejwowski K., 2009, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Wydawnictwo Naukowe PAN, Warszawa.

Kielar B.Z., 1988, Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.

Podgórska B., Podgórski A., 2005, Wielka księga demonów polskich, leksykon i antologia demonologii ludowej, Kos, Katowice.

Sanardžija M., Selak A., 2001, Leksikon hrvatskoga jezika i književnosti, Pergamena, Zagreb.

Taszycki W., 1924, Polskie Nazwy osobowe, Gebethner i Wolff, Kraków–Warszawa–Lublin–Łódź–Poznań–Zakopane–Wilno.

First Page

39

Last Page

48

Language

pol

Share

COinS