https://doi.org/10.2478/v10106-012-0008-x">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

The purpose of this article is to present opportunities for research which show the common ground between tourism and physical culture using approaches and methods worked out and applied in economics. Attention has been concentrated on the category of ‘product’, treated here as a theoretical concept by means of which it is possible to present a structure of tourism trip. This will include the part that refers to those values and human activities related to physical culture. An attempt to identify the social perception of the attributes that describe a tourism trip was made by an empirical study using conjoint analysis on students in higher education in Kraków. The results show that those who participate in tourism enriched by physical activity, prefer trips saturated with attributes such as the required level of courage, the testing of psychological and physical abilities, rivalry with others or nature, an element of adventure, a high level of physical activity, access to sports and leisure facilities, and contact with nature. But at the same time they prefer a low level of risk to health or life. It was noted, however, that related to the latter female and male preferences vary.

Keywords

tourism, physical culture, tourism product, preferences, higher education students, conjoint analysis

References

ALEJZIAK W., 2000, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków.

BECKER G.S., 1990, Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, Warszawa.

BENTLEY T.A., PAGE S.J., MACKY K.A., 2007, Adventure tourism and adventure sports injury: The New Zealand experience, Applied Ergonomics, 38, pp. 791-796.

BLAUG M., 1995, Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa.

CATER C.I., 2006, Playing with risk? Participant perceptions of risk and management implications in adventure tourism, Tourism Management, 27, pp. 317-325.

DEMEL M., 1998, Szkice krytyczne o kulturze fizycznej, AWF, Kraków.

KOTLER Ph., 1999, Kotler o marketingu. Jak kreować i opanowywać rynki, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.

KOTLER PH., KELLER K.L., 2006, Marketing Management, Twelfth Edition, Pearson, Prentice Hall.

LEVITT T., 2008, Produkcyjne podejście do usług, [in:] Marketing według Teda Levitta, Harvard Business School Press, Wyd. Helion, Gliwice.

LIPIEC J., 2007a, Fizyczność ludzka w świetle nauki i filozofii, [in:] Pożegnanie z Olimpią, Wyd. FALL, Kraków, pp. 23-40.

LIPIEC J., 2007b, Sport jako wartość, [w:] Pożegnanie z Olimpią, FALL, Kraków, s. 15–22.

MAZUREK-ŁOPACIŃSKA K. (ed.), 2005, Badania marketingowe. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

OBORA H., 2000, QFD – metoda zaawansowanego planowania jakości, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, 534, s. 111-121.

OSIŃSKI W., 2002, Zarys teorii wychowania fizycznego, AWF, Poznań.

Panorama on Tourism, 2008, Eurostat.

PRAHALAD C.K., RAMASWAMY V., 2005, Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa.

PULLMAN M.E., DODSON K.J., MOORE W.L., 1999, A Comparison of Conjoint Methods When There Are Many Attributes, Marketing Letters, 10, 2, p. 129.

SAGAN A., 2003, Symbolika produktu w systemie komunikacji marketingowej. Studium teoretyczno-metodologiczne, AE, Kraków.

SAGAN A. (ed.), 2011, Wartość dla klienta w układach rynkowych. Aspekty metodologiczne, UEK, Kraków.

SMITH A., 2007, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, part 1, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

STOBIECKA J., 2010, Modele pomiaru jakości marketingowej produktów, UEK, Kraków.

SZCZECHOWICZ B., 2012, Kultura fizyczna jako źródło wartości produktu turystycznego, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa.

SZCZECHOWICZ B., 2008, Symboliczna sfera kultury fizycznej jako czynnik wartości produktu turystycznego, [in:] W.W. Gaworecki, Z. Mroczyński (eds), Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, Gdańsk, s. 213-222.

SZCZECHOWICZ B., 2010, Znaczenie kultury fizycznej w ocenie wartości produktu turystycznego – perspektywa konsumenta, Folia Turistica, 23, pp. 115-134.

SZYMURA-TYC M., 2005, Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, AE w Katowicach, Katowice.

TATARKIEWICZ W., 1978, Parerga, PWN, Warszawa.

Tourism Trends for Europe, 2006, European Travel Commission.

VEBLEN T., 2008, Teoria klasy próżniaczej, Warszawskie Wydawnictwo Literackie „Muza” SA, Warszawa.

WALESIAK M., BĄK A., 2000, Conjoint analysis w badaniach marketingowych, AE we Wrocławiu, Wrocław.

WIECZORKIEWICZ A., 2008, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Universitas, Kraków.

First Page

21

Last Page

29

Language

eng

Share

COinS