https://doi.org/10.2478/tour-2013-0002">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

Wars were and still are an intrinsic element in the history of mankind. They bring glory to the victorious, the bitterness of failure to the defeated, and always destruction and suffering to ordinary people, but at the same time they have had a great impact or even shaped the culture of societies. In many places all over the world, as well as in Poland, relics from wars, battlefields, fortifications and weapons are unique and an extraordinary attraction that might bring in tourists. This type of tourism is known as military heritage tourism. In Łódź and its vicinity there are many military sites that might potentially become an attraction. They are mostly related to the great but forgotten Battle of Łódź that took place during the Great War. However, are they attractive enough to create a tourism product?

Keywords

military heritage tourism, battlefield tourism, Great War, Battle of Łódź, tourism product, metropolitan region

References

BOŃCZAK B., 2011, Bitwa Łódzka 1914-1915. Analiza potencjału i możliwości jego wykorzystania w tworzeniu produktu turystycznego Łodzi i regionu łódzkiego, master thesis, Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź.

GAWORECKI W., 2010, Turystyka, PWE, Warszawa.

JAGIEŁŁO M., KRAKOWIAK B., WŁODARCZYK B., 2008, Bitwa łódzka 1914 – za i przeciw nowym projektom turystycznym w województwie łódzkim, Turystyka i Hotelarstwo, 14.

JANCZAK J., 1997, Struktura społeczna ludności w Łodzi w latach 1820-1918, [in:] SAMUŚ P. (ed.), Polacy - Niemcy - Żydzi w Łodzi w XIX-XX w. Sąsiedzi dalecy i bliscy, Ibidem, Łódź, pp. 41-69.

JĘDRYSIAK T., MIKOS VON ROHRSCHEIDT A., 2011, Militarna turystyka kulturowa, PWE, Warszawa, pp. 293.

KOWALCZYK A., 2008, Współczesna turystyka kulturowa – między tradycją a nowoczesnością, [in:] A. KOWALCZYK (ed.) Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Geografia Turyzmu 1, UW Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, pp. 9-57.

KOWALCZYK A., 2009, Proces przekształcania zasobów kulturowych w atrakcje turystyczne (na przykładzie zagospodarowania pól bitewnych), [in:] A. STASIAK (ed.), Kultura i turystyka – Razem, ale jak?, WSTH, Łódź.

KOWALCZYŃSKI K., 2010, Łódź 1914. Kronika oblężonego miasta, Księży Młyn, Łódź, pp. 216.

KUREK W. (red.), 2007, Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, ss. 540.

LAWIN M., STASIAK A., 2009, Obiekty historyczno-wojskowe, [in:] A. Stasiak (ed.), Geografia turystyki Polski. Przewodnik do ćwiczeń krajoznawczych, PWE, Warszawa, pp. 129-130.

LISZEWSKI S., 2005a, Delimitacja obszaru metropolitalnego Łodzi, Biuletyn KPZK, PAN, 215, pp. 25-47.

LISZEWSKI S., 2005b, Metropolitalny region turystyczno-wypoczynkowy. Przykład miasta Łodzi, Turyzm, 15(1-2), pp. 121- 138.

LISZEWSKI S., 2010, Od łódzkiego zespołu miejskiego po łódzki obszar metropolitalny, [in:] S. Liszewski (ed.), Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym: 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, vol. 1, Łódź.

MARCINIAK P., LEWIAK P., 2010, Operacja Łódzka 1914 roku – warto pamiętać…, Gmina Koluszki, Koluszki, pp. 36.

MIKOS VON ROHRSCHEIDT A., 2008a, Turystyka kulturowa: fenomen, potencjał, perspektywy, Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno- Menedżerska Milenium, Gniezno, pp. 477.

MIKOS VON ROHRSCHEIDT A., 2008b, Turystyka kulturowa – wokół definicji, Turystyka kulturowa, 1, Poznań, pp. 3.

Operacja Łódzka 1914-1915. Cmentarze i mogiły (map), 2009, Urząd marszałkowski m. Łodzi, Łódź.

Operacja Łódzka. Zapomniany fakt I wojny światowej, 2011, J.A. Daszyńska (ed.), Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź, pp. 163.

Powierzchnia i ludność woj. łódzkiego w 2009 r., 2010, GUS (www.stat.gov.pl).

SZKUP R., 1994, Walory turystyczne obiektów kultury materialnej Żydów na obszarze Polski Środkowej, Turyzm, 4(2), pp. 23-36.

TANAŚ S., 2004, Cmentarz jako przedmiot zainteresowań geografii turyzmu, Turyzm, 14(2), pp. 71-87.

Tourism highlights – 2010 edition, 2010, UN WTO, pp. 11.

WŁODARCZYK B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. UŁ, Łódź, pp. 268.

http://www.galkowek.com/ (30.04.2012).

http://kolejrogowska.pl/ (30.04.2012).

First Page

17

Last Page

26

Language

eng

Share

COinS