https://doi.org/10.2478/tour-2013-0009">
  •  
  •  
 

Abstract

The article presents the effects of urbanisation that took place from 1979 to 2004, on the space of tourism areas in the rural-urban fringe of the Łódź Metropolitan Area. The study concerns morphological changes, i.e. land use, land plot development, as well as the technological and social infrastructure of 24 destinations.

Keywords

urbanisation, tourism urbanisation, spatial aspect of the urbanisation process, metropolitan area, rural-urban fringe, tourism destinations

References

DOI K., 1957, The Industrial Structure of Japanese Prefectures, Proceedings of the IGU Regional Conference in Japan, Tokyo, pp. 310–316.

DZIEGIEĆ E., 1995, Urbanizacja turystyczna terenów wiejskich w Polsce, Turyzm, 5/1, pp. 5–56.

FARACIK R., 2011, Turystyka w strefie podmiejskiej Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, [in:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (eds.), Przestrzeń turystyczna – czynniki, różnorodność, zmiany, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, UW, Warszawa, pp. 149–156.

JAKÓBCZYK-GRYSZKIEWICZ J., 1991, Zróżnicowanie urbanizacji wsi w strefie podmiejskiej Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica, 13, pp. 75–99.

JAŁOWIECKI B., 1972, Miasto i społeczne problemy urbanizacji, Śląski Instytut Naukowy w Katowicach, PWN, Warszawa, Kraków.

KORCELLI P., GAWRYSZEWSKI A., POTRYKOWSKA A., 1992, Rozwój i rozmieszczenie ludności. Procesy urbanizacji, [in:] Przestrzenna struktura ludności Polski. Tendencje i perspektywy, Biuletyn KPZK PAN, XCVIII, pp. 12–34.

KOWALCZYK A., 1994, Geograficzno-społeczne problemy zjawiska „drugich domów”, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.

LISZEWSKI S., 1977, Tereny miejskie a struktura przestrzenna Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis, Łódź.

LISZEWSKI S., 1987, Geneza i rozwój osadnictwa wypoczynkowego w otoczeniu Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm, 3, pp. 33–54.

LUNDGREN J., 1974, On access to recreational lands in dynamic metropolitan hinterlands, Tourist Review, 29 (4), pp. 124–131.

MAKOWSKA-ISKIERKA M., 2009, Procesy urbanizacyjne na terenach turystyczno-wypoczynkowych strefy podmiejskiej Łodzi, doctoral thesis, Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź.

MAKOWSKA-ISKIERKA M., 2011, Procesy urbanizacyjne na terenach turystyczno-wypoczynkowych strefy podmiejskiej Łodzi, ser. „Szlakami Nauki”, 37, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.

MARKOWSKI T., MARSZAŁ T., 2006, Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, KPZK PAN, Warszawa.

MATCZAK A., 1982, Funkcja wypoczynkowa strefy podmiejskiej Łodzi, doctoral thesis, Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź.

MATCZAK A., 1986, Budownictwo letniskowe w strefie podmiejskiej Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica, 7, pp. 137–166.

NOWAKOWSKA M., 2000, Walory turystyczne miasta i gminy Stryków, master’s thesis, Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź.

PEARCE D., 1989, Tourist development, Longman Group, New York, 2e.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego, 2010, Uchwała nr LX/1648/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 2010 r.

ZIÓŁKOWSKI J., 1964, Socjologiczne aspekty urbanizacji w Europie. Niektóre problemy i kierunki badań, [w:] Urbanizacja a relacje społeczne wsi i miasta. Seria zagadnień społeczno-gospodarczych w kształtowaniu przestrzennym, t. 2, PWN, Warszawa, pp. 3–23.

First Page

33

Last Page

42

Language

eng

Share

COinS