https://doi.org/10.2478/tour-2014-0001">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

Although it is among the most frequently used notions in the study of tourism, the concept of tourism space is understood in a variety of ways. Similar to the term ‘geographical space’, it is often used intuitively, often in quite dissimilar contexts. This paper provides an analysis of the concept of ‘tourism space’ from the perspective of geography, based on a phenomenological approach.

Keywords

space, tourism, tourism space, phenomenology

References

ALBERS P., JAMES W., 1988, Travel photography: a methodological approach, Annals of Tourism Research, 15, 1, pp. 134-158.

ANDRIOTIS K., 2009, Sacred site experience. A phenomenological study, Annals of Tourism Research, 36, 1, pp. 64-84.

COHEN E., 1979, A phenomenology of tourist experiences, Sociology, 13, 1, pp. 179-201.

COHEN E., 1988, Authenticity and commodization in tourism, Annals of Tourism Research, 15, 3, pp. 371-386.

DE BOTTON A., 2003, The art of travel, Penguin Books, London.

EDENSOR T., 2007, Mundane mobilities, performances and spaces of tourism, Social and Cultural Geography, 8, 2 (April), pp. 199-215.

HAYLLAR B., GRIFFIN T., 2005, The precinct experience: a phenomenological approach, Tourism Management, 26, 4, pp. 517-528.

JANSEN-VERBEKE M., 2010, Transformation from historic cityscapes to urban tourismscapes. A discussion note, Rivista di Scienze del Turismo, 2, pp. 31–49; http://www.ledonline.it/Rivista-Scienze-Turismo/Allegati/RST-I-2-03-Jansen-Verbeke.pdf (20.12.2013).

KACZMAREK J., 2005, Podejście geobiograficzne w geografii społecznej. Zarys teorii i podstawy metodyczne, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

KOWALCZYK A., 2012, Zasoby kulturowe i walory kulturowe – próba ustalenia znaczenia tych pojęć, [in:] B. Włodarczyk, B. Krakowiak (eds), Kultura i turystyka. Wspólne korzenie, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, pp. 17-33.

KOWALCZYK A., 2013, Zasoby przyrodnicze jako atrakcje kulturowe: przykłady z wyspy Lanzarote (Hiszpania), Turystyka Kulturowa, 5 (maj), pp. 35–57; http://www.turystykakulturowa.org/?id=num&nr=55 (29.10.2013).

KULCZYK S., 2013, Krajobraz i turystyka. O wzajemnych relacjach, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.

LISOCKA-JAEGERMANN B., 2011, Kultura w rozwoju lokalnym. Dziedzictwo kulturowe w strategiach społeczno-gospodarczych latyno-amerykańskich społeczności wiejskich, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.

LISOWSKI A., 2003, Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.

LISZEWSKI S., 2005, Przestrzeń turystyczna w ujęciu podmiotowym. Przyczynek do dyskusji o przestrzeni w geografii, [in:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (eds), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, t. 1: Podstawowe idee i koncepcje w geografii, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź–Toruń, pp. 50-60.

MACCANNELL D., 2002, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, tłum. E. Klekot, A. Wieczorkiewicz, Spectrum, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa.

MANSFELDT O.K., 2013, In-between tourism spaces and places: the dynamic design of tourist experiences, http://www.inter-disciplinary.net/critical-issues/wpcontent/uploads/2013/08/mansfeldtsppaper.pdf (29.12.2013).

MAZURKIEWICZ L., 2012, Wybrane teorie oraz metody badawcze turystyki, Studia i Monografie, 140, Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa.

MERLEAU-PONTY M., 2005, Phenomenology of perception, Routledge – Taylor and Francis e-Library, London and New York, translated by C. Smith, https://wiki.brown.edu/confluence/download/attachments/73535007/Phenomenology+of+Perception.pdf (04.04.2014).

METRO-ROLAND M.M., 2011, Tourists, signs and the city. The semiotics of culture in an urban landscape, Asghate Publishing Ltd. – Asghate Publishing Co., Farnham–Burlington.

PRZECŁAWSKI K., 1994, Turystyka a świat współczesny, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

RYKIEL Z., PIRVELI M., 2005, Środowisko przyrodnicze a środowisko geograficzne; ujęcie krytyczne, [in:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (eds), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, t. 1: Podstawowe idee i koncepcje w geografii, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź–Toruń, pp. 130-147.

STACHOWSKI J., 1993, O pojmowaniu przestrzeni w geografii turyzmu, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Geografia, 24, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, 82, pp. 171-180.

VAN DER DUIM R., 2007, Tourism scapes. An actor-network perspective, Annals of Tourism Research, 34, 4, pp. 961-976.

URRY J., 2007, Spojrzenie turysty, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

WANG X., 2006, Travel and cultural understanding comparating Victorian and Chinese literati travel writing, Tourism Geographies, 8, 3, pp. 213-232.

WIECZORKIEWICZ A., 2012, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróżach, ser. „Horyzonty Nowoczesności” 66, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków.

WINIARSKI R., ZDEBSKI J., 2008, Psychologia turystyki, ser. „Psychologia wobec współczesności. Psychologia biegu życia”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

WŁODARCZYK B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

WŁODARCZYK B., 2011, Przestrzeń turystyczna – kilka słów o istocie pojęcia, [in:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (eds), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, pp. 15-27.

YARDE T.N. (no date), Embracing the everyday practising and performing tourism natures in the nature island, http://www.yorku.ca/cerlac/yarde.pdf (28.12.2013).

ZAHAVI D., 2012, Fenomenologia Husserla, tłum. M. Święch, ser. „Myśl Filozoficzna”, Wyd. WAM, Kraków.

First Page

9

Last Page

15

Language

eng

Share

COinS