https://doi.org/10.2478/tour-2014-0002">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

In this article, the author is trying to answer the fundamental question: what is present-day tourism space like at a time of highly increasing flows of people or even a shift from the space of a ‘place’ to the space of a ‘flow’? The article puts special stress on how to define the current unique multi-functional space. The author attempts to define tourism space as a new entity, founded on poly-functionality (i.e. different functions and use of the same space both at the same time and in different seasons), multi-scale (overlapping of tourism spaces depending on the scale concerned), multi-layer, as well as the multi-motivation of its creators and users, or even multi-relativity.

Keywords

tourism space, tourism, poly-functionality, multiple motivation, multi-relativity

References

CACCOMO J.L., SOLONANDRASANA B., 2001, L’innovation dans l’industrie touristique. Enjeux et stratégies, L’Harmattan, Paris.

CASTELLS M., 1996, The rise of the network society – the information age, Blackwell, Oxford.

CAZELAIS N., NADEAU R., BEAUDET G. (eds), 2000, L’espace touristique, Presses de l’Université du Québec, Sainte-Foy.

CHOMBART DE LAUWE P.H., 1952, Paris et l’agglomération parisienne, PUF, 2, Paris.

COHEN E., 1995, Contemporary tourism – trends and challenges, [in:] R. Butler, D. Pearce (eds), Change in Tourism. People, Places, Routledge, Processes, London–New York.

FOUCAULT M., 2005, Inne przestrzenie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

GITELSON, R.J., KERSTETTER, 1990, The relationship between socio-demographic variables, benefit sought and subsequent vacation behavior: a case study, Journal of Travel Research 28 (Winter), pp. 24-29.

HARVEY D., 1973, Social justice and the city, London.

HUGHES H., 2003, Arts, Entertainment and Tourism, Butterworth-Heinemann, Oxford–Burlington.

HUI A., 2008, Many homes for tourism: Re-considering spatializations of home and awal in tourism mobilities, Tourist Studies, 8, pp. 291-311.

KIM S.S., LEE C.K., 2002, Push and pull relationships, Annals of Tourism Research, 1, pp. 257-260.

KOWALCZYK A., 2011, „Geograficzne” aspekty przestrzeni turystycznej (nowe spojrzenie na koncepcję przestrzeni turystycznej), [in:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (eds), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, pp. 29-38.

KOZAK M.W., 2009, Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem, Wyd. Naukowe Scholar. EUROREG, Warszawa, pp. 325.

KUREK W. (ed.), 2008, Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

LEFEBVRE P., 1974, La production de l’espace, Anthropos, Paris.

LISZEWSKI S., BACZWAROW M., 1998, Istota i właściwości przestrzeni rekreacyjno-turystycznej, Turyzm, 8, 1, pp. 39-67.

LISZEWSKI S., 1995, Przestrzeń turystyczna, Turyzm, 5, 2, pp. 87-103.

LISZEWSKI S., 2005, Przestrzeń turystyczna w ujęciu podmiotowym. Przyczynek do dyskusji o przestrzeni w geografii, [in:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (eds), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, t. 1: Podstawowe idee i koncepcje w geografii, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, pp. 50-60.

MACCANNELL D., 1976, The Tourist: A New Theory of the Leisure Class. Schocken Books, New York.

MACCANNELL D., 2002, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Warszawskie Wydawnictwo Literackie, Muza SA, Warszawa.

MAZURKIEWICZ L., 2007, Model przestrzennego zachowania turystów, Przegląd Geograficzny, 79, 1, pp. 99-114.

MEYER B., 2008, Kształtowanie układów przestrzenno-funkcjonalnych przez turystykę, Rozprawy i Studia, t. 676, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

MOUTINHO L., 1987, Consumer behaviour in tourism, European Journal of Marketing, 21, 10, pp. 5-44.

PRZECŁAWSKI K., 1979, Socjologiczne problemy turystyki, IW ZZ, Warszawa.

PRZECŁAWSKI K., 1996, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Alis, Kraków.

SIRAKAYA E., MCLELLAN R.W., UYSAL M., 1996, Modeling Vacation Destination Decisions: A Behavioral Approach, Journal of Travel & Tourism Marketing, 5, 1-2, pp. 57-75.

SMITH V.L., 2001, The nature of tourism, [in:] V.L. Smith, M. Brent (eds), Hosts and Guest Revisited: Tourism Issues of the 21st Century, Cognizant Communication Corporation, New York.

SCHIFFMAN L.G., KANUK L.L., 1978, Consumer Behavior, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.

URRY J., 1990, The Tourist Gaze: Leisure and Travel in Contemporary Societies, Sage, London.

URRY J., 2000, Sociology beyond Societies, Mobilities for the Twenty First Century, Routledge, London.

URRY J., 2002, The Tourist Gaze, 2nd edition, Sage Publications of London, Thousand Oaks and New Delhi.

WARSZYŃSKA J., JACKOWSKI A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.

WIĘCKOWSKI M., 2010a, Tourism development in the borderlands of Poland, Geographia Polonica, vol. 83, issue 2, pp. 67-81.

WIĘCKOWSKI M., 2010b, Turystyka na obszarach przygranicznych Polski, Prace Geograficzne, 224.

WIĘCKOWSKI M., 2013, Eco-frontier in the mountainous borderlands of Central Europe. The case of Polish border parks, Journal of Alpine, Research/Revue de géographie alpine 101, 2, pp. 12, http://rga.revues.org/2107

WILIAMS A.M., HALL C.M., 2002, Tourism, migration, circulation and mobility, [in:] C.M. Hall, A.M. Wiliams (eds), Tourism and migration. New relationships between production and consumption, Kluver Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, pp. 1-52.

WŁODARCZYK B., 2007, Przestrzeń turystyczna – pojęcie, wymiary i cechy, Turyzm, 17, 1-2, pp. 149-162.

WŁODARCZYK B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

WŁODARCZYK B., 2012, Processes of tourism space formation, Tourism/Turyzm, 21, 1-2, pp. 59-65.

YUAN S., MCDONALD C., 1990, Motivational Determinants of International Pleasure Time, Journal of Travel Research, 29 (Summer), pp. 7-13.

First Page

17

Last Page

24

Language

eng

Share

COinS