https://doi.org/10.1515/tour-2015-0001">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

This paper is an overview, and its aim is to identify published research works on tourism in Łódź and around the city as well as the tourism trips of the city’s inhabitants. This target allowed around 100 articles to be gathered which have been divided into eight thematic groups and analysed for merit. Their names are the titles of subchapters: the city’s tourism resources, land use planning, tourism space, the tourism activity of the citizens of Łódź, the tourism product – tourism development strategies, and tourism research of surrounding areas in the metropolitan area of Łódź. In the final part, the author divides the research into stages leading up to an explanation of the current development of research on Łódź and its metropolitan area and then suggests further research directions.

Keywords

tourism research on Łódź, tourism research on the area surrounding Łódź, the metropolitan area of Łódź

References

BOŃCZAK B., 2013, Bitwa Łódzka z 1914 roku jako szansa na rozwój militarnej turystyki kulturowej w metropolitalnym regionie turystycznym Łodzi, Turyzm,/Tourism, 23, 1, pp. 17– 27.

CHOJNACKA M., PALUCH M., 2011, Szlak turystyczny „Łódź bajkowa”. Wyzwania i bariery, [in:] B. Włodarczyk, B. Krakowiak, J. Latosińska (eds.), Kultura i turystyka. Wspólna droga, Regionalna Organizacja Turystyki Województwa Łódzkiego, Łódź, pp. 233–243.

CUDNY W., 2006, Festiwal Dialogu Czterech Kultur jako przykład strategicznego produktu turystycznego, Turystyka i Hotelarstwo, 10, pp. 117–128.

CUDNY W., 2010, Hotel Qubus jako przykład nowego obiektu noclegowego w Łodzi, Turystyka i Hotelarstwo, 10, pp. 117–128.

CUDNY W., ROUBA R., 2010, Funkcja hotelarska w kompleksie Manufaktury w Łodzi na przykładzie hotelu Andel’s, Turystyka i Hotelarstwo, 15, pp. 145–158.

CYBULSKA K., 2011, Przystosowanie obiektów zabytkowych do pełnienia funkcji hotelarskiej – przykład Łodzi, Turystyka i Hotelarstwo, 17, pp. 105–135.

DYLIK J., 1939, Łódź i okolice. Przewodnik geograficzny, Nakładem Zarządu Miejskiego, Łódź.

DZIEGIEĆ E., LISZEWSKI S., 1985, Wyjazdy wakacyjno-urlopowe mieszkańców Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm, 1, pp. 5–26.

GRZELKA D., 1996, Lokalizacja biur podróży na terenie Łodzi, Turyzm, 6, 1, pp. 5–29.

GUZ M., 2014, Przestrzeń wypoczynku urlopowego łódzkiego środowiska lekarskiego w świetle metod statystycznych, doctor’s thesis in The Faculty of Geographical Sciences, Łódź University, Łódź.

HAŁKA B., 1994, Turystyczno-wypoczynkowa funkcja Lasu Łagiewnickiego, Turyzm, 4, 1, pp. 73–87.

JAKÓBCZYK-GRYSZKIEWICZ J., 1993, Wiedza geograficzna studentów V roku geografii (specjalność geografia turyzmu) a ich percepcja Łodzi, Turyzm, 3, 2, pp. 71–77.

JAKÓBCZYK-GRYSZKIEWICZ J., 1998, Walory turystyczne pałaców łódzkich fabrykantów, Turyzm, 8, 2, pp. 91–101.

KACZMAREK J., LISZEWSKI S., WŁODARCZYK B., 2006, Strategia rozwoju turystyki w Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 126 pp.

KACZMAREK J., STASIAK A., WŁODARCZYK B., 2010, Produkt turystyczny. Pomysł. Organizacja. Zarządzanie, 3rd edition, PWE, Warszawa, 447 pp.

KACZMAREK S., 1987, Posiadła wodno-fabryczne Łodzi XIX-wiecznym skansenem przemysłu włókienniczego, Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm, 3, pp. 136–150.

KACZMAREK S., 1998, XIX-wieczne tereny przemysłowe Łodzi jako element potencjału turystycznego, Turyzm, 8, 2, pp. 85–90.

KAŹMIERCZAK J., 2010, Tablice pamiątkowe i pomniki na obszarze dzielnicy Łódź-Śródmieście jako obiekty upamiętniające osoby i wydarzenia z przeszłości Łodzi, Turyzm, 20, 1, pp. 13–20.

KOPEĆ W., 2006, Przemiany prezentacji treści turystycznej na planach miasta Łodzi wykonanych po 1989 roku, Turyzm, 16, 2, pp. 121–128.

KOSTRZEWA J., 1991, Wyjazdy wycieczkowe mieszkańców Łodzi jako forma wypoczynku poznawczego, Turyzm, 1, 2, pp. 33–54.

KOTLICKA J., 2010, Międzynarodowa Konferencja Promieni Kosmicznych w Łodzi jako przykład turystyki kongresowej (studium przypadku), Turyzm /Tourism, 20, 1, pp. 51–56.

KOWALCZYK A., 2000, Geografia turyzmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

KOWALCZYK A., 2001, Geografia hotelarstwa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 423 pp.

KOWALCZYK-ANIOŁ J., 2007, Rozwój przestrzeni urlopowo-wakacyjnej rodzin studentów Uniwersytetu Łódzkiego, ser. „Szlakami Nauki”, nr 34, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 159 pp.

KOŻUCHOWSKI K., 2005, Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji, Wyd. Kurpisz SA, Poznań, 200 pp.

KRAKOWIAK B., WŁODARCZYK B., 2009, „Dzień z Borowieckim” – projekt nowego produktu turystycznego Łodzi, [in:] A. Stasiak (ed.), Kultura i turystyka. Wspólnie zyskać!, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Łódź, pp. 249–265.

KRONENBERG M., 2006, Teoretyczne i rzeczywiste obszary penetracji turystycznej na terenie Łodzi, Turyzm, 16, 1, pp. 21– 32.

KRONENBERG M., 2012, Wpływ zasobów dziedzictwa przemysłowego na atrakcyjność turystyczną miasta. Przykład Łodzi, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 224 pp.

KRONENBERG M., WAWRZYNIAK M., JONAS A., 2010, Przewodnik po filmowej Łodzi, REGIO, Łódź.

LATOSIŃSKA J., 2011, Biura podróży w środowisku wielkomiejskim: przykład Łodzi, [in:] B. Włodarczyk (ed.), Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 297–315.

LATOSIŃSKA J., 1997, Przestrzeń urlopowo-wakacyjna jako obszar potrzeb wypoczynkowych mieszkańców dużego miasta na przykładzie grupy pracowników wyższych uczelni Łodzi, Turyzm, 7, 1, pp. 5–24.

LATOSIŃSKA J., 1998, Przestrzeń turystyczna łodzian, Turyzm, 8, 2, pp. 5–26.

LATOSIŃSKA J., LISZEWSKI S., 1998, Wystawa „Regiony turystyczne – na styku kultur” – najważniejsza impreza turystyczna Łodzi, Turyzm, 8, 2, pp. 115–129.

LATOSIŃSKA J., 1998, Przestrzeń urlopowo-wakacyjna pracowników wyższych uczelni Łodzi, ser. „Szlakami Nauki”, nr 27, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 159 s.

LATOSIŃSKA J., LUDWICKA D., 2010, Aktywność turystyczna młodzieży akademickiej na przykładzie wyższych uczelni Łodzi, Turyzm, 20, 1, pp. 21–28.

LISZEWSKI S., 1987, Geneza i rozwój osadnictwa wypoczynkowego w otoczeniu Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm, 3, pp. 33–54.

LISZEWSKI S., 1992, Miasto przemysłowe jako obiekt turystyczny. Przykład Łodzi, Turyzm, 2, 1, pp. 9–24.

LISZEWSKI S., 1995a, Przestrzeń turystyczna, Turyzm, 5, 2, pp. 87– 103.

LISZEWSKI S. (ed.), 1995b, Studium wiedzy o regionie łódzkim. Rozwój turystyki w regionie łódzkim, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.

LISZEWSKI S., 1999, Przestrzeń turystyczna miasta (przykład Łodzi), Turyzm, 9, 1, pp. 51–73.

LISZEWSKI S., 2002, Plansza XLI: Wielkomiejskie walory turystyczne Łodzi (wybrane przykłady), [in:] S. Liszewski (ed.), Atlas miasta Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.

LISZEWSKI S., 2005, Metropolitalny region turystyczno-wypoczynkowy. Przykład miasta Łodzi, Turyzm, 15, 1–2, pp. 121–138.

LISZEWSKI S., 2009, Miejska przestrzeń eksploracji turystycznej. Przykład Łodzi, Turyzm, 19, 1–2, pp. 121–138.

LISZEWSKI S. (ed.), 2010, Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2009 roku, Regionalna Organizacja Turystyczna, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.

LISZEWSKI S., 2013, Stan i kierunki badań nad turystyką w łódzkim ośrodku akademickim, [in:] L. Butowski (ed.), Badania naukowe w turystyce – stan i perspektywy rozwoju, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, Warszawa, pp. 115-142.

LISZEWSKI S., 2014, Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi jako wydarzenie, [in:] B. Krakowiak, B. Włodarczyk (eds.), Kultura i turystyka. W kręgu wydarzeń, Regionalna Organizacja Turystyczna, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Łódź, pp. 89–102.

LISZEWSKI S., BACZWAROW M., 1998, Istota i właściwości przestrzeni rekreacyjno-turystycznej, Turyzm, 8, 1, pp. 39–67.

MAKOWSKA-ISKIERKA M., 2011, Procesy urbanizacyjne na terenach turystyczno-wypoczynkowych strefy podmiejskiej Łodzi, ser. „Szlakami Nauki”, nr 37, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 203 pp.

MAKOWSKA-ISKIERKA M., WŁODARCZYK B., 2012, Podmiejskie letniska Łodzi w okresie dwudziestolecia międzywojennego, [in:] J. Kowalczyk-Anioł, M. Makowska-Iskierka (eds.), Turystyka. Moda na sukces, ser. „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, t. 2, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 83– 118.

MARO-KULCZYCKA M., 2010, Charakterystyka studentów I roku turystyki i rekreacji na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2010/2011, Turyzm/ Tourism, 20, 2, pp. 63–68.

MARO-KULCZYCKA M., 2014, Przestrzeń turystyczna studentów kierunku turystyka i rekreacja Uniwersytetu Łódzkiego, [in:] S. Tanaś, J. Mokras-Grabowska (eds.), Od autentyczności do komercji – o doświadczaniu w turystyce, „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, t. 4, pp. 91–105.

MATCZAK A., 1982, Funkcja wypoczynkowa strefy podmiejskiej Łodzi, doktor’s thesis in The Faculty of Biologie and Geographical Sciences, University of Łódź, Łódź.

MATCZAK A., 1986, Budownictwo letniskowe w strefie podmiejskiej Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm, 7, pp. 137– 166.

MATCZAK A., 1988, Chłonność naturalna środowiska przyrodniczego w strefie podmiejskiej Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm, 9, pp. 143–183.

MATCZAK A., 2002, Efektywność wykorzystania rejestrowanych obiektów noclegowych w Łodzi w latach 1979–2000, Turyzm, 12, 2, pp. 65–78.

MATCZAK A., 1985, Funkcja wypoczynkowa strefy podmiejskiej Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm, 5, pp. 299–312.

MATCZAK A., 1992, Model badań ruchu turystycznego. Studium metodologiczne, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 241 pp.

MATCZAK A., 1993, Percepcja przestrzeni turystycznej Polski przez młodzież licealną Łodzi, Turyzm, 3, 2, pp. 61–70.

MATCZAK A., 1996, Percepcja regionalnej przestrzeni turystycznej przez uczniów szkół licealnych Łodzi, Turyzm, 6, 1, pp. 63–75.

MATCZAK A., 1987, Próba określenia funkcji wypoczynkowej osiedli podmiejskich na przykładzie Kolumny, Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm, 3, pp. 55–85.

MATCZAK A., 2002, Ruch turystyczny w Łodzi, [in:] S. Liszewski (ed.), Atlas miasta Łodzi, Plansza XL, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.

MATCZAK A., 1998, Turystyczna baza noclegowa w Łodzi w latach 1979–1997, Turyzm, 8, 2, pp. 28–56.

MATCZAK A., 2011, Turystyczna baza noclegowa w Łodzi w latach 1979–2009, [in:] B. Włodarczyk (ed.), Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 287– 296.

MILEWSKA M., 2003, Łódzkie puby jako atrakcja turystyczna miasta w opinii przechodniów i osób przyjeżdżających do Łodzi, Turystyka i Hotelarstwo, 3, pp. 101–117.

MILEWSKA M., WŁODARCZYK B., 2004, Historia hotelarstwa w Łodzi, Turystyka i Hotelarstwo, 5, pp. 55–94.

OLACZEK R. (red.), 2006, 2006, 2008, 2010, 2012, Parki i ogrody Łodzi, Stowarzyszenie Film – Przyroda – Kultura, Łódź.

ORZECHOWSKA J., 2009, Miasto subiektywnie – łódzkie podwórka przy ulicy Piotrkowskiej, [in:] A. Stasiak (ed.), Kultura i turystyka. Wspólnie zyskać!, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Łódź, pp. 233–243.

ORZECHOWSKA J., 2011, Podwórka Piotrkowskiej. Przewodnik, REGIO, Łódź.

SALM J., WESOŁOWSKI J., 1992, Łódź. Przewodnik, Zarząd Miasta Łodzi, Łódź.

STANISŁAWSKA A., 2007, Imprezy kulturalne jako elementy identyfikacji turystycznej Łodzi, [in:] A. Stasiak (ed.), Kultura i turystyka. Razem czy oddzielnie?, Łódź, pp. 205–218.

STEFAŃSKI K., 2013, Łódzkie wille fabrykanckie, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.

STEJSKAŁ J., 1992, Podmiejskie rezydencje burżuazji łódzkiej i ich funkcje wypoczynkowe dawniej i obecnie, Turyzm, 2, 2, pp. 25–44.

STRASZEWICZ L., 1954, Strefa podmiejska Łodzi, Przegląd Geograficzny, XXVI, 4, pp. 182–197.

SZKUP R., 2003, Kształtowanie podmiejskiej przestrzeni wypoczynkowej. Przykład zachodniego sektora strefy podmiejskiej Łodzi, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 210 pp.

SZKUP R., 2013, Użytkowanie rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) przez społeczność wielkomiejską. Przykład Łodzi, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

SZKURŁAT E., 1998, Najstarsze obiekty sakralne Łodzi i ich walory poznawcze, Turyzm, 8, 2, pp. 103–113.

SZYMCZAK S., KACZMAREK J., 2011, Szlak sztuki modernistycznej Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego jako potencjalny produkt turystyczny w przestrzeni Łodzi, [in:] B. Włodarczyk, B. Krakowiak, J. Latosińska (eds.), Kultura i turystyka. Wspólna droga, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, pp. 255–272.

TURKOWSKI M., 1993, Hotelarstwo. Elementy marketingu, PWE, Warszawa, 200 pp.

WAWRZYNIAK M., 2009, Projekt szlaku Juliana Tuwima w Łodzi, [in:] A. Stasiak (ed.), Kultura i turystyka. Wspólnie zyskać!, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Łódź, pp. 127– 146.

WILUŚ R., 1998, Wiedza o mieście przemysłowym Łodzi w świetle analizy przewodników turystycznych, Turyzm, 8, 2, pp. 57–74.

WILUŚ R., 1991, Wyjazdy na grzybobrania jako forma wypoczynku mieszkańców miast. Przykład Łodzi, Turyzm, 8, 1, pp. 55–71.

WŁODARCZYK B., 2014, Baza noclegowa Łodzi i regionu łódzkiego na początku drugiej dekady XXI wieku, [in:] B. Krakowiak, J. Latosińska (eds.), Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki, ser. „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, t. 5, pp. 255–277.

WŁODARCZYK B., 1999, Przemiany form aktywności turystycznej. Przykład Krawędzi Wyżyny Łódzkiej, ser. „Szlakami Nauki”, nr 29, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 194 pp.

WŁODARCZYK B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota. Koncepcje. Determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 268 pp.

WŁODARCZYK B. (ed.), 2011, Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku, Regionalna Organizacja Turystyczna, Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź, 205 pp.

WŁODARCZYK B. (ed.), 2012, Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2011 roku, Regionalna Organizacja Turystyczna, Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź, 187 pp.

WOJCIECHOWSKA J., 1982, Aktywizacja wsi poprzez działalność turystyczną. Poradnik praktyczny dla samorządów lokalnych i mieszkańców wsi, Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki, Warszawa– Łódź, 43 pp.

WOLANIUK A., 1998, Funkcja turystyczna ulicy Piotrkowskiej, Turyzm, 8, 2, pp. 75–84.

WOLANIUK A., 1991, Ogrody działkowe Łodzi jako teren wypoczynku mieszkańców miasta, Turyzm, 1, 1, pp. 31–53.

First Page

11

Last Page

19

Language

eng

Share

COinS