https://doi.org/10.1515/tour-2015-0013">
  •  
  •  
 

Abstract

This article describes the urbanisation process within the recreational region surrounding Łódź. After an introduction to theoretical issues, the topic will be the ongoing changes, their stages, and effects on various planes of this urbanisation. The emphasis is put on showing the characteristics and scale of the process, its causes and social features. The paper concludes by demonstrating the dominating influence of the inhabitants of Łódź on urbanisation processes caused by their tourism and recreational activity in this area.

Keywords

urbanisation, tourism urbanisation, space of tourism urbanisation, city surrounding area, suburbanisation

References

DĄBROWSKA M., 1996, Przemiany społeczno-ekonomiczne obszarów wiejskich pod wpływem turystyki, Turyzm, 6, 1, pp. 49– 62.

DZIECIUCHOWICZ J., 1995, Determinanty geograficzne i społeczno-ekonomiczne redystrybucji przestrzennej ludności aglomeracji miejskich. Przykład aglomeracji łódzkiej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

DZIEGIEĆ E., 1987, Przemiany osadnictwa wiejskiego pod wpływem turystyki i wypoczynku w świetle literatury, Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm, 3, pp. 7–31.

DZIEGIEĆ E., 1988, Przemiany osadnictwa wiejskiego pod wpływem rozwoju turystyki, Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm, 4, pp. 69–93.

DZIEGIEĆ E., 1995, Urbanizacja turystyczna terenów wiejskich w Polsce, Turyzm, 5, 1, pp. 5–56.

DZIEGIEĆ E., LISZEWSKI S., 1984, Zones suburbaines en tant que terrains de recreation pour les habitants des grandes villes polonaises, Problemy Turystyki, 2, pp. 11–21.

FARACIK R., 2006, Turystyka w strefie podmiejskiej Krakowa, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

FARACIK R., 2011, Turystyka w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym, [in:] M. Mika (ed.), Kraków jako ośrodek turystyczny, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, pp. 275–290.

FARACIK R., 2011, Turystyka w strefie podmiejskiej Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, [in:] M. Durydiwka, K. Duda- Gromada (eds.), Przestrzeń turystyczna – czynniki, różnorodność, zmiany, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, pp. 149–156.

JAKÓBCZYK-GRYSZKIEWICZ J., 1988, Niektóre aspekty urbanizacji wsi w strefie podmiejskiej Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica, 9, pp. 35–52.

JAKÓBCZYK-GRYSZKIEWICZ J., 1991, Zróżnicowanie urbanizacji wsi w strefie podmiejskiej Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica, 13, pp. 75–99.

JAKÓBCZYK-GRYSZKIEWICZ J., 1995a, Procesy zachodzące w strefach podmiejskich dużych miast. Przykład strefy podmiejskiej Warszawy, Łodzi i Krakowa, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica, 20, pp. 221–229.

JAKÓBCZYK-GRYSZKIEWICZ J., 1995b, Wybrane aspekty rozwoju funkcji wypoczynkowej w strefach podmiejskich trzech największych miast Polski: Warszawy, Łodzi i Krakowa, Turyzm, 5, 1, pp. 67–78.

JAKÓBCZYK-GRYSZKIEWICZ J., 1998, Przeobrażenia stref podmiejskich dużych miast. Studium porównawcze strefy podmiejskiej Warszawy, Łodzi i Krakowa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

JAKÓBCZYK-GRYSZKIEWICZ J., 2011, Wybrane aspekty procesów suburbanizacji w Łódzkim Regionie Miejskim, [in:] S. Kaczmarek (ed.), Miasto. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 118–131.

JAKÓBCZYK-GRYSZKIEWICZ J., MARCIŃCZAK S., SIEJKOWSKA A., 2010, Dynamika i skutki procesów urbanizacji w regionach miejskich po 1990 r. na przykładzie regionu miejskiego Łodzi, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

KACZMAREK J., 1991, Indywidualne budownictwo mieszkaniowe jako miernik ekspansji miasta na tereny wiejskie – prezentacja metody, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica, 14, pp. 171–177.

Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, 2011, Warszawa, www.mrr.gov.pl.

KOTER M., 1985, Kształtowanie się strefy podmiejskiej w świetle badań historyczno-geograficznych, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica, 5, pp. 61–73.

KOWALCZYK A., 1994, Geograficzno-społeczne problemy zjawiska „drugich domów”, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.

KRAKOWIAK B., LATOSIŃSKA J., LISZEWSKI S., MAKOWSKA-ISKIERKA M., WILUŚ R., WOJCIECHOWSKA J., WŁODARCZYK B., 2014, Research into tourism space in Poland at the „Geographical Centre” in Łódź, [in:] T. Marszał (ed.), Spatial development of contemporary Poland in Łódź University Geographical Research, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 91–118.

LISZEWSKI S., 1987, Geneza i rozwój osadnictwa wypoczynkowego w otoczeniu Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm, 3, pp. 33–54.

LISZEWSKI S., 1995, Przestrzeń turystyczna, Turyzm, 5, 2, pp. 87– 102.

LISZEWSKI S., 1999, Przestrzeń turystyczna miasta (przykład Łodzi), Turyzm, 9, 1, pp. 51–73.

LISZEWSKI S., 2005, Metropolitalny region turystyczno-wypoczynkowy. Przykład miasta Łodzi, Turyzm, 15, 1–2, pp. 121– 138.

LISZEWSKI S., 2005, Przestrzeń turystyczna w ujęciu przedmiotowym. Przyczynek do dyskusji o przestrzeni w geografii, [in:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (eds.), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, t. 1: Podstawowe idee i koncepcje w geografii, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, pp. 50–60.

LISZEWSKI S., 2010, Metropolia jako przedmiot badań naukowych i obszar dynamicznych przemian przestrzennych oraz społeczno-gospodarczych, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, 63, GUS – Urząd Statystyczny w Łodzi, Warszawa, pp. 27–41.

MAKOWSKA-ISKIERKA M., 2004a, Przemiany morfologii osiedla wypoczynkowego na przykładzie miasta ogrodu Sokolniki, Turyzm, 14, 1, pp. 5–19.

MAKOWSKA-ISKIERKA M., 2004b, Przemiany funkcji turystycznowypoczynkowej. Przykład miasta ogrodu Sokolniki, Turyzm, 14, 2, pp. 25–40.

MAKOWSKA-ISKIERKA M., 2005, Wybrane skutki procesów urbanizacyjnych w miejscowościach turystyczno-wypoczynkowych strefy podmiejskiej Łodzi, [in:] P. Lorens (ed.), Problem suburbanizacji, „Biblioteka Urbanisty”, 7, Urbanista, Warszawa, pp. 173–180.

MAKOWSKA-ISKIERKA M., 2006, Aspekt demograficzny procesu urbanizacji w miejscowościach turystyczno-wypoczynkowych strefy podmiejskiej Łodzi, Turyzm, 16, 2, pp. 129–135.

MAKOWSKA-ISKIERKA M. 2008, Etapy rozwoju procesów urbanizacyjnych zachodzących pod wpływem turystyki na terenach wypoczynkowych w strefie podmiejskiej Łodzi, [in:] I. Jażdżewska (ed.), Funkcja turystyczna miast, XXI „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 163–172.

MAKOWSKA-ISKIERKA M., 2009, Procesy urbanizacyjne na terenach turystyczno-wypoczynkowych strefy podmiejskiej Łodzi, mps pracy doktorskiej, w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź.

MAKOWSKA-ISKIERKA M., 2010, Płaszczyzna ekonomiczna procesu urbanizacji turystycznej na przykładzie wybranych miejscowości strefy podmiejskiej Łodzi, Turystyka i Hotelarstwo, 16, pp. 31–55.

MAKOWSKA-ISKIERKA M., 2011, Procesy urbanizacyjne na terenach turystyczno-wypoczynkowych strefy podmiejskiej Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.

MAKOWSKA-ISKIERKA M., 2013, Konsekwencje przestrzenno- -fizjonomiczne urbanizacji turystycznej w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym, Turyzm, 23, 2, pp. 35–45.

MAKOWSKA-ISKIERKA M., WŁODARCZYK B., 2012, Podmiejskie letniska Łodzi w okresie dwudziestolecia międzywojennego, [in:] J. Kowalczyk-Anioł, M. Makowska-Iskierka (eds.), Turystyka moda na sukces, ser. „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, 2, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 83–112.

MATCZAK A., 1981, Tereny wypoczynkowe w strefie podmiejskiej Łodzi, Miasto, 31, 6, pp. 9–14.

MATCZAK A., 1982, Funkcja wypoczynkowa strefy podmiejskiej Łodzi, mps pracy doktorskiej w Zakładzie Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź.

MATCZAK A., 1984, Dostępność komunikacyjna terenów wypoczynkowych w strefie podmiejskiej Łodzi, Przegląd Ekonomiczno- Społeczny Miasta Łodzi, 9, pp. 113–125.

MATCZAK A., 1984, Próba wykorzystania analizy morfologicznej do określenia funkcji wypoczynkowej osiedli w strefie podmiejskiej Łodzi, Problemy Turystyki, 2, pp. 93–97.

MATCZAK A., 1985, Funkcja wypoczynkowa strefy podmiejskiej Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica, 5, pp. 299–312.

MATCZAK A., 1986, Budownictwo letniskowe w strefie podmiejskiej Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica, 7, pp. 137–166.

MATCZAK A., 1987, Ruch wypoczynkowy w strefie podmiejskiej Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica, 8, pp. 21–39.

MATCZAK A., 1995, Preferencje kierunkowe w lokalizacji drugich domów w łódzkiej aglomeracji miejskiej, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica, 20, pp. 231–237.

MATCZAK A., 1996, Turystyka i wypoczynek w łódzkim regionie miejskim, [in:] W. Michalski (ed.), Transformacja społeczno-gospodarcza Łodzi na tle regionu, Łódź, pp. 99–109.

Próba delimitacji obszaru metropolitalnego Łodzi na podstawie ruchu wędrówkowego ludności w latach 1989-2007, 2008, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.

Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2011 r., 2012, B. Włodarczyk (ed.), ROTWŁ, Łódź.

Roczniki statystyczne województwa łódzkiego, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź, www.lodz.stat.gov.pl.

STEJSKAŁ J., 1992, Podmiejskie rezydencje burżuazji łódzkiej i ich funkcje dawniej i obecnie, Turyzm, 2, 2, pp. 25–44.

Studium wiedzy o regionie łódzkim. Rozwój turystyki w regionie łódzkim, 1995, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.

SZKUP R., 2003, Kształtowanie podmiejskiej przestrzeni wypoczynkowej. Przykład zachodniego sektora strefy podmiejskiej Łodzi, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Tourisme et loisir dans les environs des grandes villes. Tourism and recreation in the surroundings of big towns, 1983, Commission of the Geography of Tourism and Leisure IGU, Łódź.

WŁODARCZYK B., 1999, Przemiany form aktywności turystycznej. Przykład krawędzi Wyżyny Łódzkiej, ser. „Szlakami Nauki”, 29, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.

ZIÓŁKOWSKI J., 1965, Urbanizacja, miasto, osiedle. Studia socjologiczne, PWN, Warszawa.

First Page

137

Last Page

146

Language

eng

Share

COinS