https://doi.org/10.1515/tour-2015-0003">
  •  
  •  
 

Abstract

The article is an attempt to present the attractiveness of the recreational area of Łagiewnicki Forest in Łódź as regards the diversity of its relief. The work is based on an analysis of digital elevation models, using GIS techniques and direct observations. Based on an analysis of the relief, the authors have proposed a new tourism trail focused on the ‘morphometric assets’ of the area.

Keywords

Łagiewnicki Forest, GIS analyses, digital elevation model, terrain profiles

References

BIERUT-MORDYLAK A., 2005, Monografia Lasu Łagiewnickiego, master’s thesis in The Faculty of Geographical Science, Łódź University, Łódź.

DYLIKOWA A., 1973, Geografia Polski. Krainy geograficzne, PZWS, Warszawa, 816 pp.

EWERTOWSKI M., TOMCZYK A., 2007, Numeryczny Model Terenu i jego pochodne dla recesyjnych form młodoglacjalnych na obszarze Wielkopolski, [in:] E. Smolska, D. Giriat (eds.), Rekonstrukcja dynamiki procesów geomorfologicznych – formy rzeźby i osady, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, pp. 141– 150.

GOŹDZIK J., WIECZORKOWSKA J., 2002, Plansza VIII: Rzeźba terenu, [in:] S. Liszewski (ed.), Atlas miasta Łodzi, Urząd Miasta, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.

HAŁKA B., 1994, Turystyczno-wypoczynkowa funkcja Lasu Łagiewnickiego, Turyzm, 4, 2, pp. 75–87.

JASKULSKI M., SZMIDT A., 2012, Północne przedpole Wyżyny Łódzkiej. Koncepcja prof. H. Klatkowej w świetle badań GIS, [in:] D. Dzieduszyńska, M. Roman (eds.), Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego. Materiały konferencji jubileuszowej Profesor Krystyny Turkowskiej, Uniejów, 13–15.06.2012 r., pp. 37–39.

KLAJNERT Z., 1998, Budowa geologiczna i rzeźba terenu, [in:] J.K. Kurowski (ed.), Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich. Monografia, WFOŚiGW w Łodzi, Eko-Wynik, Łódź, pp. 17–22.

KLATKOWA H., 1965, Niecki i doliny denudacyjne w okolicach Łodzi, Acta Geographica Lodziensia, 19, 142 pp.

KLATKOWA H., 1972, Paleogeografia Wyżyny Łódzkiej i obszarów sąsiednich podczas lodowacenia warciańskiego, Acta Geographica Lodziensia, 28, 220 pp.

KLIMASZEWSKI M., 1978, Geomorfologia, PWN, Warszawa, 1098 pp.

KONDRACKI J., 1998, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa, 440 pp.

KOŻUCHOWSKI K., 2005, Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji, Wyd. Kurpisz, Poznań, 200 pp.

LINDER L. (ed.), 1992, Czwartorzęd. Osady, metody badań, stratygrafia, Wyd. PAE, Warszawa, 683 pp.

MIGOŃ P., 2006, Geomorfologia, PWN, Warszawa, 464 pp.

SZMIDT A., 2013, Strefa krawędziowa Wzniesień Łódzkich w świetle wybranych metod GIS, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica, 12, pp. 83–95.

TOMCZYK A., EWERTOWSKI M., 2009, Cyfrowe modele wysokościowe w geomorfologii – wprowadzenie, [in:] Z. Zwoliński (ed.), GIS – platforma integracyjna geografii, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, pp. 67–88.

TURKOWSKA K., 2006, Geomorfologia region łódzkiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 238 pp.

TWARDY J., 1995, Dynamika denudacji holoceńskiej w strefie krawędziowej Wyżyny Łódzkiej, Acta Geographica Lodziensia, 69, 213 pp.

TWARDY J., 2002, Etapy neoholoceńskiej ewolucji suchych dolin denu-dacyjnych na Wyżynie Łódzkiej w świetle analizy osadów, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Geographia XXXII, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, 109, pp. 127–137.

URBAŃSKI J., 2008, GIS w badaniach przyrodniczych, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 252 pp.

First Page

27

Last Page

35

Language

eng

Share

COinS