https://doi.org/10.18778/0867-5856.26.1.03">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

Szczegółowym celem artykułu jest podjęcie dyskusji nad wzajemnymi relacjami turystyki i sportu, a w szerszym kontekście zwrócenie uwagi na, być może nadmierne, poszerzanie przedmiotu zainteresowań turystyki jako nauki. W tak wyznaczonym zakresie rozważań autor podejmuje dyskusję nad turystyką jako aktywnością społeczną, a także nad przedmiotem zainteresowań konceptualnych i badawczych. Pytania badawcze stanowiące drogowskaz dociekań intelektualnych sprowadzają się do kwestii, czy turystyka ma obszary wspólne z szeroko rozumianym sportem? Jeśli tak jest to czy aktywność w tych obszarach jest nadal aktywnością turystyczną? Czy też należy wyłączyć tego rodzaju aktywność „sportowo-turystyczną” z dyskursu na temat przedmiotu zainteresowania turystyki jako dyscypliny naukowej ze względu na jej inny niż turystyczny charakter? Literatura przedmiotu wskazuje, iż pewna grupa aktywności człowieka leży na pograniczu poczynań turystycznych i sportowych. Autor stawia tezę, iż pomiędzy tymi dwoma polami aktywności społecznej rozciąga się strefa buforowa w postaci działalności odkrywczej/poznawczej wychodzącej poza turystykę i sport. Aktywność turystyczna i sportowa różnią się między sobą.

Keywords

turystyka, sport, turystyka sportowa, działalność odkrywcza, turystyka aktywna

References

BACHVAROV M., DZIEGIEĆ E., 2005, Relacje pomiędzy pojęciami „rekreacja” i „turystyka”, „Turyzm” 15, 1/2, s. 79–93.

BATTISTI G., FAVRETTO A., 1997, Sporting and Outdoor Activities in The Development of Tourism in Slovenia: The Case of the Triglav National Park, „Tourism Recreation Research”, 22, 2, s. 29–35.

BAUMAN Z., 2006, Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

BOŃCZAK B., 2013a, Turystyka aktywna, kwalifikowana czy sportowa? Wzajemne relacje między zjawiskami w świetle literatury polskiej i zagranicznej, [w:] Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, R. Pawlusiński (red.), IGiGP UJ, Kraków, s. 121–134.

BOŃCZAK B., 2013b, Aktywne formy turystyki – problemy terminologiczne, [w:] Nowe–stare formy turystyki w przestrzeni, R. Wiluś, J. Wojciechowska (red.), „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, t. 3, s. 49–62.

CHOJNICKI Z., 2005, Charakter i sytuacja nauki o turystyce – rozważania metodologiczne, [w:] Teoria i praktyka w turystyce, W. Maik, K. Marciniak, P. Palich (red.), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, „Turystyka i Rekreacja”, 3, s. 11–24.

DEWAILLY J. M., 2002, Turyzm – niejednoznaczne pojęcie?, „Turyzm”, 12, 2, s. 23–32.

GAMMON S., ROBINSON T., 1997, Sport and tourism: A conceptual framework, „Journal of Sport Tourism”, 4, 3, Oxford, s. 21–26.

GIBSON H., 1998, Active Sport Tourism: Who Participates?, „Leisure Studies”, 17, s. 155–170.

GIDDENS A., 2001, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

GOZALOWA M., SHCHIKANOV A., VERNIGOR A., BAGDASARIAN V., 2014, Sport Tourism, „Polish Journal of Sport Tourism”, 21, s. 92–96.

HUNZIKER W., KRAPF K., 1942, Algemeine Fremdenverkehrslehre, Brema University, Zurique.

KACZMAREK J., STASIAK A., WŁODARCZYK B., 2005, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa.

KAZIMIERCZAK M., MALCHROWICZ-MOŚKO E., 2013, Turystyka sportowa – specyfika i trendy rozwojowe, „Folia Turistica”, 28, s. 67–90.

KUREK W. (red.), 2007, Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

NOVY J., 2011, Marketing Marginalized Neighborhoods, Tourism and Leisure in the 21st Century Inner City, Columbia University, New York.

PRZECŁAWSKI K., 1979, Socjologiczne problemy turystyki, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa.

PRZECŁAWSKI K., 2002, Nauki „teoretyczne” a „stosowane” w badaniach nad turystyką, [w:] Partnerstwo nauki i praktyki w turystyce.

Fakty, intencje, potrzeby rozwoju, R. Przybyszewska-Gudelis, M. Grabiszewski (red.), Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Bydgoszcz, 2, s. 11–16.

PRZECŁAWSKI K., 1996, Człowiek a turystyka – zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków.

STEVENS T., VAN DEN BROKE M., 1997, Sport and Tourism – Natural Partners in Strategies for Tourism Development, „Tourism Recreation Research”, 22, 2, s. 1–3.

TOMIK R., 2013, Active Sport Tourism – A Survey of Students of Tourism and Recreation, „Journal of Tourism, Recreation & Sport Management”, 1, s. 13–20.

TRIBE J. (red.), 2009, Philosophical Issues in Tourism, „Aspects of Tourism”, 37, Channel View Publications, Bristol.

URRY J., 2007, Spojrzenie turysty, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

WEED M., BULL Ch., 1997, Influences on Sport-Tourism Relations in Britain: The Effects of Government Policy, „Tourism Recreation Research”, 22, 2, s. 5–12.

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/sport; 25.01.2015.

First Page

21

Last Page

28

Language

pol

Share

COinS