https://doi.org/10.18778/0867-5856.26.2.05">
  •  
  •  
 

Abstract

Celem artykułu jest identyfikacja znaczenia benchmarkingu jako źródła innowacji w działalności przedsiębiorstw turystycznych na przykładzie Polskich Linii Lotniczych LOT. Uszczegółowieniem tego celu jest wskazanie działów firmy, które wykorzystały metodę w poszukiwaniu impulsów rozwojowych do stworzenia nowej lub ulepszenia dotychczasowej oferty. Podmiotem badań była linia lotnicza należąca do Star Alliance oraz pracownicy wybranych działów w liczbie 27. W ramach badań zastosowano metodę ankietową oraz – tylko w odniesieniu do kierowników wybranych działów – metodę wywiadu jawnego standaryzowanego. Przy analizie danych wykorzystano metody wnioskowania statystycznego, m.in. test niezależności chi-kwadrat. Mimo że wprowadzenie benchmarkingu w struktury przedsiębiorstwa pozwala na szybkie wyrwanie się z kręgu ograniczeń własnej kultury i standardowych zachowań, a zdobywanie wiedzy w trakcie tego procesu daje podstawę do nowych, innowacyjnych pomysłów, to znaczenie metody w działalności innowacyjnej omawianego przedsiębiorstwa nie znajduje odzwierciedlenia w jej praktycznym zastosowaniu. Zauważalny jest przede wszystkim brak wiedzy na temat benchmarkingu, a utożsamianie metody ze zwykłą analizą konkurencji jest skutkiem niepowodzeń i braku kreatywności w jej stosowaniu.

Keywords

benchmarking, innowacje, przedsiębiorstwo turystyczne, linia lotnicza

References

ACZEL A.D., 2000, Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa, 735 s.

BANK J., 1997, Zarządzanie przez jakość, Wyd. Gebethner & Ska, Warszawa, 236 s.

BEDNARCZYK M., NAJDA-JANOSZKA M., 2014, Innowacje w turystyce. Regionalna przestrzeń współpracy w makroregionie południowym Polski, Wyd. CeDeWu, Warszawa, 243 s.

BOGAN CH.E., CALLAHAN D., 2001, Benchmarking in Rapid Time, „Industrial Management”, 43, 2, s. 28–33.

BOGAN CH.E., ENGLISH M.J., 2006, Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk, Wyd. Helion, Gliwice, 416 s.

BOXWELL R.J. Jr, 1994, Benchmarking for Competitive Advantage, McGraw-Hill, New York.

BRACKENBURY M., 2004, Has innovation become a routine practice the enables companies to stay ahead of competition in the travel industry?, Paris, OECD Publishing, s. 1–8, http://www.oecd.org/industry/tourism/34267968.pdf; 17.02.2017.

BRATNICKI M., STRUŻYNA J. (red.), 2001, Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, 205 s.

BRILMAN J., 2002, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa, 262 s.

CZEKAJ J., 1995, Benchmarking – metoda racjonalizacji organizacji, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, 9, s. 5–7.

CZYŻ-GWIAZDA E., 2006, Rozwój controllingu procesów w małych i średnich przedsiębiorstwach z wykorzystaniem benchmarkingu, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 1101, s. 23–33.

FRANCUZ P., MACKIEWICZ R., 2007, Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce, Wyd. KUL, Lublin, 654 s.

GABRUSEWICZ G., KAMELA-SOWIŃSKA A., POETSCHKE H., 1998, Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa, 267 s.

GADOMSKA-LILA K., 2011, Budowanie kultury innowacyjności w świetle badań empirycznych, „Współczesne Zarządzanie”, 1, s. 124–133.

GARVIN D.A., 1993, Building a learning organization, „Harvard Business Review”, 71, 4, s. 78–91.

GIERCZAK B., 2014, Ocena wykorzystania źródeł wiedzy w procesie benchmarkingu przez pracowników PLL LOT a poprawa jakości usług turystycznych, [w:] Turystyka wobec zmian współczesnego świata. Zmiany, bariery, innowacje, G. Gołembski, A. Niezgoda (red.), Wyd. UE w Poznaniu, Poznań, s. 110–126.

GIERCZAK-KORZENIOWSKA B., 2016, Motywy i cele zastosowania benchmarkingu w transporcie lotniczym na przykładzie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A., „Studia Oeconomica Posnaniensia”, 4, 7, s. 77–90, doi: 10.18559/SOEP.2016.7.4.

GRUDZEWSKI W.M., HAJDUK I.K., 2000, Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa, 332 s.

HAFFER M., 1997, Proces benchmarkingu jako metoda doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem, Prace Naukowe AE Katowice, Katowice, s. 83–93.

HJALAGER A.M., 2010, A review of innovation research in tourism, „Tourism Management”, 31, s. 1–12, doi: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.08.012

HOLLINS B., SHINKINS S., 2009, Zarządzanie usługami – projektowanie i wdrażanie, PWE, Warszawa, 285 s.

JANUSZEWSKA M., NAWROCKA E., 2015, Innowacyjność przedsiębiorstw turystycznych jako czynnik rozwoju regionu turystycznego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 393, s. 111–119, doi: https://doi.org/10.15611/pn.2015.393.11

KAMANDE A.G., 1997, Benchmarking of Performance Measure Used in UK Engine Plants. Msc Thesis, Cranfield University, Cranfield, 26 s.

KARLÖF B., ÖSTBLOM S., 1995, Benchmarking – równaj do najlepszych, Wyd. „Zarządzanie i Finanse – Józef Śnieciński”, Warszawa, 246 s.

KOSIŃSKI M., 2004, Benchmarking, czyli porównywanie się z najlepszymi, [w:] Jak budować przewagę konkurencyjną firmy?, K. Lisiecka (red.), RWTÜV Polska, Katowice, s. 69–74.

KOWALCZYK L., 200 3, Benchmarking w zarządzaniu usługami publicznymi, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, „Zarządzanie i Marketing, 23, 964, s. 112–122.

KOSTERA M., 2003, Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, PWN, Warszawa, 222 s.

LISIECKA K., 2004, Jak budować przewagę konkurencyjną firmy, RW TÜV Polska, Katowice, 99 s.

MARCISZEWSKA B., 2014, Rola innowacyjności w procesie obsługi turysty, [w:] Turystyka wobec zmian współczesnego świata – zmiany, bariery, innowacje, G. Gołembski, A. Niezgoda (red.), Wyd. UE w Poznaniu, Poznań, s. 241–251.

MICZYŃSKA-KOWALSKA M., 2005, Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji zarządzania w działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 1086, s. 183–191.

NIEDZIELSKI P., RYCHLIK K., MARKIEWICZ J., 2008, Innowacyjne przedsiębiorstwo sektora usług – nowe ścieżki rozwoju, IV Konferencja Naukowa z cyklu „Wiedza i innowacje. Fundusze unijne i przedsiębiorstwa w rozwoju nauki i gospodarki”, Kraków 2008.

Oslo Manual. The Measurement of Scientific and Technological Activities. Proposed Guidelines for Collecting an Interpreting Technological Innovation Data, 2005, ODCE-EC-Eurostat.

PAVITT K., 2005, Innovation processes, [w:] J. Fagerberg, D.C. Mowery, R.R. Nelson (eds.), The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University, Oxford, s. 86–114.

PORTER M., KETELS CH., DELGADO M., 2007, The Microeconomic Foundations of Prosperity: Findings from the Business Competitiveness Index, [w:] The Global Competitiveness Index 2007–2008, World Economic Forums, Geneve, s. 51–81.

RAPACZ A., JAREMEN D.E., 2015, ICT a innowacje marketingowe w przedsiębiorstwach turystycznych, „Logistyka”, 2, s. 1346–1354.

RYCHLEWSKI C., 1998, Wygrać mogą mądrzy i leniwi, „Prawo i Gospodarka”, 1, s. 2–4.

SCHUMPETER J., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa, 104 s.

SIMATUPANG T.M., SRIDHARAN R., 2003, A Benchmarking Scheme for Supply Chain Collaboration, „Benchmarking: An International Journal”, 9, 6, s. 5–30, doi: https://doi.org/10.1108/14635770410520285

SOKOŁOWSKI A., 2010, Estymacja i testowanie hipotez, [w:] Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki, Wyd. Stat Soft Polska, Kraków, s. 25–60.

STACHOWICZ-STANUSCH A., 2001, Kultura marketingowa przedsiębiorstw, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 121 s.

STANISZ A., 2001, Przystępny kurs statystyki w oparciu o program Statistica na przykładach z medycyny, Wyd. StatSoft Polska, Kraków, 532 s.

STAWASZ E., 1999, Innowacje a mała firma, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 270 s.

SUSZYŃSKI C., 2003, Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa, 128 s.

TIDD J., BESSANT J., PAVITT K., 2005, Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change, 3rd Ed., John Wiley, Hoboken, NJ, 602 s.

WISZNIEWSKI W., 1999, Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych, Wyd. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, Warszawa, 140 s.

WAWRZYNIAK B., 1999, Odnawianie przedsiębiorstwa na spotkanie XXI wieku, Warszawa, s. 126 s.

WRIGHT J.N., RACE P., 2004, The Management of Service Operations, Thomson Learning, Pensylwania, 346 s.

First Page

39

Last Page

47

Language

pol

Share

COinS