https://doi.org/10.1515/tour-2016-0014">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

Since the White Stork Synagogue in Wrocław has been restored, opened to visitors and become a part of the so-called District of the Four Faiths promoted by the city council, both the synagogue and its neighbourhood have become tourist attractions which support Wrocław’s image as a multicultural city. Therefore, the aim of the article is to identify the characteristics of tourists visiting the synagogue which could help understand the specific features of those attracted by urban Jewish heritage. As a result of research with the use of surveys, interviews and observation, the highly emotive cognitive approach of tourists has been determined as the dominant feature in this niche market. Moreover, its strongly international character and its specific age and education structure have been pinpointed. These features form the basis for the conclusion that the tourists attracted by urban Jewish heritage form a very specific niche market which can be targeted especially by large cities through the development of themed tourist products.

Keywords

cultural tourism, Jewish heritage, Wrocław

References

Badanie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku w ujęciu powiatowym i subregionalnym według aktualizacji programu rozwoju turystyki dla województwa dolnośląskiego. Raport końcowy, 2015, Biostat Grupa, http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Turystyka/Dokumenty/Badanie_ruchu_turystycznego_na_Dolnym_Slasku_w_2015_r.pdf; 27.10.2016.

CZERWIŃSKI J., 2009, Dolny Śląsk, Ekograf, Wrocław.

DOLIŃSKA K., MAKAROJ., 2013, Medialne aspekty wielokulturowości Wrocławia, Media i Społeczeństwo, 3, pp. 149-166.

DUDA-SEIFERT M., 2011, Ocena atrakcyjności muzeów Wrocławia dla turystyki kulturowej, [in:] Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku – wybrane aspekty, 2, K. Widawski (ed.), Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego we Wrocławiu, Wrocław, pp. 171-194.

DUDA-SEIFERT M., 2016a, Walory poznawcze miejsc kultu i zgromadzeń mniejszości religijnych Wrocławia, [in:] Kultura i turystyka – sacrum i profanum, J. Latosińska, J. Mokras-Grabowska (eds.), Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, pp. 221-239.

DUDA-SEIFERT M., 2016b, Wydarzenia jako etniczna atrakcja kulturowa – nowy trend w turystyce eventowej – na przykładzie mniejszości żydowskiej w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1 (33), pp. 235-246.

DUDA-SEIFERT M., 2017, Wydarzenia związane z mniejszościami narodowymi i etnicznymi na Dolnym Śląsku a ich wykorzystanie w promocji turystycznej regionu, [in:] Ożywianie przestrzeni turystyki kulturowej, D. Orłowski (ed.), Wyd. WSTIJO, Warszawa.

DUDA-SEIFERT M., MIKOŁAJCZAK T., 2012, Żydowskie miejsca kultu i cmentarze Wrocławia – zmiany w czasie i przestrzeni, [in:] Studia krajobrazowe. Krajobrazy zdefiniowane – znaki i symbole w krajobrazie, J. Łach, A. Zaręba (eds.), Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, pp. 85-104.

Dzielnica Czterech Wyznań, 2010, Wyd. C2 i Fundacja Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań, Wrocław.

GŁADYŚ B., 2009, Turystyka Żydów do Polski po 1990 roku, Prace Geograficzne, 121, pp. 147-158.

GÓRALEWICZ-DROZDOWSKA M., GRUSZKA I., 2011, Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań jako nowy produkt turystyczny Wrocławia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 648, Ekonomiczne Problemy Usług, 66, pp. 141-154.

KOWALSKA M., 2012, Wrocław – wybrane problemy rewitalizacji Dzielnicy Czterech Świątyń, [in:] Deklinacja odnowy miast. Z dyskusji nad rewitalizacją w Polsce, K. Derejski, J. Kubera, S. Lisiecki, R. Macyra (eds.), Wyd. Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu AM w Poznaniu, Poznań, pp. 139-151.

KOZŁOWSKI L., 2013, Dziedzictwo żydowskie w Polsce jako potencjalny i rzeczywisty produkt turystyczny, [in:] Wybrane zagadnienia konkurencyjności turystycznej regionów, D. Sokołowski, R. Jaroszewska-Brudnicka (eds.), Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, pp. 161-175.

KRUCZEK Z., 2014, Festiwal Kultury Żydowskiej – megawydarzenie i flagowa atrakcja Krakowa: ocena wydarzenia z wykorzystaniem metody etnografii wirtualnej, [in:] Kultura i turystyka w kręgu wydarzeń, B. Krakowiak, A. Stasiak (eds.), Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, p. 105-120.

MACIEJEWSKA B., 2008, Spacerownik Wrocławski, Agora, Wrocław.

MAŁKOWSKA-BIENIEK E., 2009, Polskie judaika jako magnes turystyczny, Turystyka Kulturowa, 4, pp. 29-62.

MIKOS V. ROHRSCHEIDT A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen. Potencjał. Perspektywy, GWSHM Milenium, Gniezno.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części obszaru Starego Miasta – rejonu ulicy św. Antoniego, XXXVIII/2451/05, 19 V 2005, http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=XXXVIII/2451/05; 15.10.2016.

Rocznik statystyczny Wrocławia 2014, 2015, GUS, Wrocław.

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Dz.U. no. 20, pos. 104.

WILKOŃSKA A., 2010, Współczesne zainteresowanie turystów judaicami – badania z Krakowa i Łodzi, [in:] Wielokulturowość w turystyce, E. Puchnarewicz (ed.), WSTiJO, Warszawa, p. 169-184.

http://bip.um.wroc.pl/artykul/638/23235/atrakcje-turystycznewroclawia; 5.10.2016.

http://fbk.org.pl/new/fundacja/o-fundacji/; 2.10.2016.

http://fbk.org.pl/new/synagoga/historia-synagogi/; 1.10.2016.

https://www.bet-debora.net/activities/8th-conference/; 5.10.2016.

http://www.edytastein.org.pl/pl/4-edyta-stein/1-sladamiedyty-stein/; 16.10.2016.

http://www.fundacja4wyznan.pl; 8.10.2016.

First Page

57

Last Page

64

Language

eng

Share

COinS