https://doi.org/10.18778/0867-5856.26.2.07">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

W związku z przywróceniem świetności synagodze Pod Białym Bocianem we Wrocławiu i jej udostępnieniem dla odwiedzających, a z drugiej strony promowaniem tzw. Dzielnicy Czterech Świątyń przez władze miejskie Wrocławia można założyć, że są to atrakcje turystyczne miasta wzmacniające jego wizerunek jako ośrodka wielokulturowości. Celem autorki była charakterystyka demograficzno-społeczna turystów odwiedzających synagogę, co miało pozwolić na wskazanie cech turystyki kulturowej związanej z dziedzictwem żydowskim w miastach. W wyniku przeprowadzonych badań sondażowych, uzupełnionych metodami wywiadu i obserwacji, zdefiniowano silnie zabarwiony emocjonalnie motyw poznawczy jako dominujący w tak określonym segmencie turystyki, jego międzynarodowy charakter oraz specyficzną strukturę wieku i wykształcenia. Uznano, że cechy szczególne pozwalają wyróżnić odwiedzających miejsca dziedzictwa żydowskiego jako potencjalną grupę zainteresowaną rozszerzaniem tego typu oferty, głównie w dużych miastach.

Keywords

turystyka kulturowa, dziedzictwo żydowskie, Wrocław

References

Badanie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku w ujęciu powiatowym i subregionalnym wg „Aktualizacji programu rozwoju turystyki dla województwa dolnośląskiego. Raport końcowy”, 2015, Biostat Grupa, http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Turystyka/Dokumenty/Badanie_ruchu_turystycznego_na_Dolnym_Slasku_w_2015_r.pdf; 27.10.2016.

CZERWIŃSKI J., 2009, Dolny Śląsk, Ekograf, Wrocław.

DOLIŃSKA K., MAKARO J., 2013, Medialne aspekty wielokulturowości Wrocławia, „Media i Społeczeństwo”, 3, s. 149–166.

DUDA-SEIFERT M., 2011, Ocena atrakcyjności muzeów Wrocławia dla turystyki kulturowej, [w:] Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku – wybrane aspekty, t. II, K. Widawski (red.), Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego we Wrocławiu, Wrocław, s. 171–194.

DUDA-SEIFERT M., 2016a, Walory poznawcze miejsc kultu i zgromadzeń mniejszości religijnych Wrocławia, [w:] Kultura i turystyka – sacrum i profanum, J. Latosińska, J. Mokras-Grabowska (red.), Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, s. 221-239.

DUDA-SEIFERT M., 2016b, Wydarzenia jako etniczna atrakcja kulturowa – nowy trend w turystyce eventowej – na przykładzie mniejszości żydowskiej w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, 1 (33), s. 235–246.

DUDA-SEIFERT M., 2017, Wydarzenia związane z mniejszościami narodowymi i etnicznymi na Dolnym Śląsku a ich wykorzystanie w promocji turystycznej regionu, [w:] Ożywianie przestrzeni turystyki kulturowej, D. Orłowski (red.), Wyd. WSTIJO, Warszawa (w druku).

DUDA-SEIFERT M., MIKOŁAJCZAK T., 2012, Żydowskie miejsca kultu i cmentarze Wrocławia – zmiany w czasie i przestrzeni, [w:] Studia krajobrazowe. Krajobrazy zdefiniowane – znaki i symbole w krajobrazie, J. Łach, A. Zaręba (red.), Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 85–104.

Dzielnica Czterech Wyznań, 2010, pr. zbiorowa, Wyd. C2 i Fundacja Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań, Wrocław.

GŁADYŚ B., 2009, Turystyka Żydów do Polski po 1990 roku; „Prace Geograficzne”, 121, s. 147–158.

GÓRALEWICZ-DROZDOWSKA M., GRUSZKA I., 2011, Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań jako nowy produkt turystyczny Wrocławia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 648, „Ekonomiczne Problemy Usług”, 66, s. 141–154.

KOWALSKA M., 2012, Wrocław – wybrane problemy rewitalizacji Dzielnicy Czterech Świątyń, [w:] Deklinacja odnowy miast. Z dyskusji nad rewitalizacją w Polsce, K. Derejski, J. Kubera, S. Lisiecki, R. Macyra (red.), Wyd. Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu AM w Poznaniu, Poznań, s. 139–151.

KOZŁOWSKI L., 2013, Dziedzictwo żydowskie w Polsce jako potencjalny i rzeczywisty produkt turystyczny, [w:] Wybrane zagadnienia konkurencyjności turystycznej regionów, D. Sokołowski, R. Jaroszewska-Brudnicka (red.), Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 161–175.

KRUCZEK Z., 2014, Festiwal Kultury Żydowskiej – megawydarzenie i flagowa atrakcja Krakowa: ocena wydarzenia z wykorzystaniem metody etnografii wirtualnej, [w:] Kultura i turystyka – w kręgu wydarzeń, B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, s. 105–120.

MACIEJEWSKA B., 2008, Spacerownik wrocławski, Agora, Wrocław.

MAŁKOWSKA-BIENIEK E., 2009, Polskie judaika jako magnes turystyczny, „Turystyka Kulturowa”, 4, s. 29–62.

„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części obszaru Starego Miasta – rejonu ulicy św. Antoniego”, nr XXXVIII/2451/05 z 19 V 2005 r., http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=XXXVIII/2451/05; 15.10.2016.

Rocznik statystyczny Wrocławia 2014, 2015, GUS, Wrocław.

ROHRSCHEIDT A.M., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen. Potencjał. Perspektywy, GWSHM Milenium, Gniezno.

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Dz. U. nr 20, poz. 104.

WILKOŃSKA A., 2010, Współczesne zainteresowanie turystów judaikami – badania z Krakowa i Łodzi, [w:] Wielokulturowość w turystyce, E. Puchnarewicz (red.), WSTiJO, Warszawa, s. 169–184.

http://bip.um.wroc.pl/artykul/638/23235/atrakcje-turystycznewroclawia; 5.10.2016.

http://fbk.org.pl/new/fundacja/o-fundacji/; 2.10.2016.

http://fbk.org.pl/new/synagoga/historia-synagogi/; 1.10.2016.

https://www.bet-debora.net/activities/8th-conference/; 5.10.2016.

http://www.edytastein.org.pl/pl/4-edyta-stein/1-sladamiedyty-stein/; 16.10.2016.

http://www.fundacja4wyznan.pl; 8.10.2016.

First Page

59

Last Page

67

Language

pol

Share

COinS