https://doi.org/10.18778/0867-5856.26.2.03">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

Coraz większa konkurencja na rynku turystycznym pobudza do ciągłego udoskonalenia oferty sprawiając, że jej twórcy sięgają po coraz bardziej wyrafinowane środki. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na coraz częściej wykorzystywaną wielozmysłową percepcję krajobrazu gwarantującą wykreowanie interesującego i unikatowego produktu turystycznego. Fakt ten pobudza do ciekawszych doznań oraz większego zaangażowania, co z pewnością daje większą satysfakcję z uczestnictwa w turystyce. Celem autora artykułu jest udowodnienie tezy, że multisensoryczny odbiór krajobrazu posiada zastosowanie w kreowaniu produktu turystycznego, co zostanie poparte przykładami odpowiadającymi poszczególnym bodźcom krajobrazowym. Zamiarem autora jest wykazanie, że multisensoryczność krajobrazu jest zjawiskiem coraz częściej wykorzystywanym we współczesnej ofercie turystycznej.

Keywords

multisensoryczność krajobrazu, percepcja krajobrazu, produkt turystyczny

References

ANDREJCZUK W., 2010, Krajobraz a turystyka: aspekt konceptualny, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 14, pp. 15-24.

ARRIAZA M., CANAS-ORTEGA J.F., CANAS-MADUENO J.A., RUIZAVILES P., 2004, Assessing the visual quality of rural landscapes, Landscape and Urban Planning, 69, 1, pp. 115-125.

BAGIŃSKI E., 1991, Badania percepcji krajobrazu w aspekcie fizjonomicznym, [in:] J. Wyrzykowski (ed.), Ocena krajobrazu Polski w aspekcie fizjonomicznym na potrzeby turystyki, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, pp. 76-104.

BARTNICKA M., 1989, Percepcja środowiska w badaniach geograficznych, Przegląd Zagranicznej Literatury Naukowej, 2, pp. 5-28.

BARTKOWSKI T., 1985, Nowy etap dyskusji nad pojęciem krajobrazu, Czasopismo Geograficzne, LVI, 1, pp. 73-79.

BELL P.A., GREENE TH.C., FISHER J.D., BAUM A., 2004, Psychologia środowiskowa, Gdańskie Wydawnictwa Psychologiczne, Gdańsk, pp. 81-130.

BENEDICTSON K., LUND K. A., HUIJBENS E., 2011, Inspired by eruptions? Eyjafjallajokull and Icelandic tourism, Mobilities, 6, 1, pp. 77-84.

BERNAT S. (ed.), 2008, Dźwięk w krajobrazie jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, Lublin, 11.

BERNAT S., 2010, Strefy ciszy w krajobrazie rekreacyjnym, Krajobrazy rekreacyjne – kształtowanie, wykorzystanie, transformacja, Problemy Ekologii Krajobrazu, XXVII, pp. 35-42.

BERNAT S., 2012, Percepcja i ocena jakości krajobrazów dźwiękowych w polskich parkach narodowych, Problemy Ekologii Krajobrazu, XXXIII, pp. 175-184.

BERNAT S., 2013, Turystyka dźwiękowa i spacery dźwiękowe jako formy aktywności turystyczno-rekreacyjnej w lasach, Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 15, 37/4, pp. 45-50.

BERNAT S., 2014a, Potencjał nieczynnych kamieniołomów dla turystyki dźwiękowej (na wybranych przykładach), Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 21, pp. 11-22.

BERNAT S., 2014b, Potencjał turystyki dźwiękowej, Turystyka Kulturowa, 6, pp. 36-51.

BERNAT S., 2015a, Dźwięk w krajobrazie. Podejście geograficzne, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 326 pp.

BERNAT S., 2015b, Krajobraz a turystyka na przykładzie Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego, Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 17, 45/4, pp. 23-29.

BERNATEK-JAKIEL A., JAKIEL M., 2013, Landscape perception and its implications in tourism, [in:] N. Kozak, M. Kozak (eds.), Tourism research: An interdisciplinary perspective, Cambrindge Scholars, Publishing, pp. 95-107.

BŁAŻEJCZYK K., KUNERT A., 2011, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, Prace Geograficzne, 192, PAN, IGiPZ, Warszawa, pp. 33-71.

BOGDANOWSKI J., ŁUCZYŃSKA-BRUZDA M., NOVAK Z., 1979, Architektura krajobrazu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa–Kraków.

BOGDANOWSKI J., 1994, O percepcji środowiska, Komitet Naukowy przy Prezydium PAN, „Człowiek i Środowisko”, Zeszyty Naukowe, 9, Instytut Ekologii, PAN, Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 240 pp.

BONIFACE P., 2003, Tasting tourism: travelling for food and drink, Ashgate Publishing Limited, Aldershot, pp. 167-174.

BORKOWSKI Z., 2003, Ocena atrakcyjności wizualnej ciągu pieszego doliny Marianki, [in:] M. Pietrzak (ed.), Krajobraz – Turystyka – Ekologia, ser. Problemy Ekologii Krajobrazu, XI, PWSZ Leszno, PAEK, Leszno, pp. 177-183.

BRADEN C., 2012, Acoustic tourism – an emerging industry, The Global Composition. Sound, Media and the Environment, Darmstadt-Dieburg, www.blackicesound.com.

BRASSLEY P., 1998, On the unrecognized significance of the ephemeral landscape, Landscape Research, 23, pp. 119-132.

BROSSARD T., JOLY D., WIEBER J.C., 1980, Des objests aux images (analyse des flux du systeme „paysage visible”), Seminares et Notes de Recherches des Cahiers de Geographie de Besacon, 22.

BROSSARD T., WIEBER J.C., JOLY D., 1998, Analyse visuelle systematique des paysages de cours d’eau par deux approaches complementaires, Revue de geographique de Lyon, 73, 4, pp. 299-308.

BUCZKOWSKA K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań, 100 pp.

CHEN Y., SUN B., LIAO S., CHEN L., LUO S., 2015, Landscape perception based on personal attributes in determining the scenic beauty of in-stand natural secondary forests, Annals of Forest Research, 59, 1, pp. 91-103.

CHMIELEWSKI T.J., MICHALIK-ŚNIEŻEK M., 2011, Adaptacja metody krzywej wrażeń K. Wejcherta dla potrzeb badań krajobrazów o rożnym stopniu antropogenicznego przekształcenia, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody, Lublin, mps, pp. 1-16.

CHMIELEWSKI T., MYGA-PIĄTEK U., SOLON J., 2015, Typologia aktualnych krajobrazów Polski, Przegląd Geograficzny, 87, 3, pp. 377-408.

CHOINKA K., 2009, Wartości kreowane przez produkty kulinarne, [in:] Z. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska (eds.), Rozwój turystyczny regionów a tradycyjna żywność, Wyd. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie, Częstochowa, pp. 22-32.

CLAY G.R., DANIEL T.C., 2000, Scenic landscape assessment: the effects of land management jurisdiction on public perception of scenic beauty, Landscape and Urban Planning, 49, pp. 1-13.

CLAY R.G., SMIDT R., 2004, Assessing the validity and reliability of descriptor variables used in scenic highway analysis, Landscape and Urban Planning, 66, pp. 239-255.

DANN G., JACOBSEN J.K.S., 2003, Tourism smellscapes, Tourism Geographies, 5(1), pp. 3-25.

DUPONT L., ANTROP M., VAN EETVELDE V., 2013, Eye-tracking analysis in landscape perception research: Influence of photograph properties and landscape characteristics, Landscape Research, 39, 4, pp. 1-16.

FROCZEK-BRATANIEC U., NOSALSKA P., 2011, Krajobraz widziany z bieszczadzkich dróg – stadium i koncepcja ochrony walorów widokowych, Roczniki Bieszczadzkie, 19, pp. 359-374.

FYHRI A., STEEN JACOBSEN J.K., TOMMERVIK H., 2009, Tourists’ landscape perceptions and preferences in a Scandinavian coastal region, Landscape and Urban Planning, 91, pp. 202-211.

GRISELIN M., NAGELEISEN S., 2003, ≪Quantifier≫ le paysage au long d’un itineraire a partir d'un echantillonnage photographique au sol, 6èmes Rencontres de Theo Quant, Besancon, France 20–21 fevrier 2003. Articles selectionnes par Cybergeo; http://cybergeo.revues.org/3684

HARTIG T., STAATS H., 2006, The need for psychological restoration as a determinant of environmental preferences, Journal of Environmental Psychology, 26, pp. 215-226.

JACOBS M., 2004, Metropolitan matterscape, powerscape and mind-scape, [in:] B. Tress, (ed.), Planning metropolitan landscapes: concepts, demands, approaches, Delta Series 4, WUR/Alterra, Wageningen, pp. 26-37.

JACOBSEN T., 2010, Beauty and the brain: Culture, history and individual differences in aesthetic appreciation, Journal of Anatomy, 216, pp. 184-191.

JANECZKO E., ANDERWALD D., 2011, Birdwatching jako nowa forma turystyki na obszarach leśnych i przyrodniczo cennych w Polsce, Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 13, 2(27), pp. 307-314.

JASZCZAK A.A., 2008, Droga krajobrazowa jako produkt turystyczny, Nauka. Przyroda. Technologie, 2 ,4, Poznań, pp. 1-9.

KACZMAREK J., STASIAK A., WŁODARCZYK B., 2010, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa, pp. 447.

KAŁAMUCKA W., 2008, Krajobraz idealny, [in:] S. Bernat (ed.), Dźwięk w krajobrazie jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, XI, Instytut Nauk o Ziemi UMCS, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Lublin, pp. 134-142.

KISTOWSKI M., 2007, Metoda delimitacji i oceny wartości wizualno-estetycznej jednostek krajobrazowych i jej zastosowanie dla obszaru województwa pomorskiego, [in:] K. Ostaszewska (ed.), Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju: profesorowi Andrzejowi Richlingowi w 70. Rocznicę urodzin i 45-lecie pracy naukowej, Warszawa, pp. 681-699.

KOWALCZYK Al., 1992, Badanie spostrzegania krajobrazu multisensorycznego – podstawą kształtowania obszarów rekreacyjnych, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 126 pp.

KOWALCZYK A., 1992, Metodologia i metodyka badań percepcji krajobrazu z punktu widzenia potrzeb turystyczno-wypoczynkowych, [in:] Metody oceny środowiska przyrodniczego, Gea, 2, Warszawa–Płock Murzynowo.

KOWALCZYK A., 2007, Atrakcyjność turystyczna krajobrazu kulturowego, [in:] K. Ostaszewska, I. Szumacher, S. Kulczyk, E. Malinowska (eds.), Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, pp. 25-33.

KOZAK M., 2009, Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, 328 pp.

KOZŁOWSKA-SZCZĘSNA T., KRAWCZYK B., KUCHCIK M., 2004, Wpływ środowiska atmosferycznego na zdrowie i samopoczucie człowieka, Monografie IGiPZ PAN, 4, pp. 198.

KROLIKOWSKI J.T., 2015, Widzenie krajobrazu, [in:] J.T. Królikowski, E. Kosiacka-Beck, E.A. Rykała (eds.), Widzenie krajobrazu. Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu, „Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu”, 1, Warszawa, pp. 9-11.

KRUCZEK Z., 2011, Atrakcje turystyczne, Proksenia, Kraków, 192 pp.

KULCZYK S., 2013, Krajobraz i turystyka. O wzajemnych relacjach, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiow Regionalnych, Warszawa, 185 pp.

KULCZYK S., 2014, Atrakcyjność turystyczna krajobrazu – przykłady podejścia systemowego, Turystyka Kulturowa, 4, pp. 6-15.

Landscapes and individual and social well-being, European Landscape Convention Report on Theme of the 2003 Workshop. Council of Europe Strasbourg 2003, 132 pp.

LEBIEDOWSKA B., 2009, Silence as a competitive tourist product, Polish Journal of Sport and Tourism, 16 (3), pp. 176-183.

LEVINSON J., 2005, The Oxford Handbook of Aesthetics, Oxford Handbook online, doi: 10.1093/oxfordhb/9780199279456.001.0001.

LEWANDOWSKI W., SZUMACHER I., 2008, Dźwięk jako walor krajobrazu, [in:] S. Bernat (ed.), Dźwięk w krajobrazie jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 11, Lublin, pp. 54-62.

MATEO RODRIQUEZ J.M., 2003, La idea del paisaje en el turismo de los siciedades post modernas, Retos y alternativas, [in:] A. Capacci (ed.), Paisaje, ordenamiento territorial y turismo sostenible, Brigati, Genova, pp. 125-134.

MATUSIAK A., 2009, Kulinarne wojaże jako element turystyki kulturowej. Dziedzictwo kulinarne Gornego Śląska, Turystyka Kulturowa, 2, pp. 4-19.

MIEDZIŃSKA I., 2008, Krajobraz dźwiękowy w turystyce kulturowej – peregrynacje muzyczne, [in:] M. Kazimierczak (ed.), W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową, AWF Poznań, pp. 197-201.

MŁYNARCZYK Z., POTOCKA I., 2011, Możliwości wykorzystania eye-trackingu w badaniach krajobrazu turystycznego, [in:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (eds.), Przestrzeń turystyczna. Czynniki. Różnorodność. Zmiany, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, pp. 119-130.

MŁYNARCZYK Z., POTOCKA I., ROGOWSKI M., 2015, Zastosowanie nowatorskich narzędzi do obiektywizacji ocen atrakcyjności wizualnej krajobrazu – metodyka i przebieg eksperymentu, Varia. Geograficzne aspekty rozwoju turystyki. Prace z zakresu turystyki i rekreacji, 3, Wyd. Naukowe Bogucki, Poznań, pp. 93-101.

MOCIOR E., FRONCZAK P., HIBNER J., KRĄŻ P., NOWAK A., RECHCIŃSKI M., TOKARCZYK N., 2014, Typologia naturalnych krajobrazów efemerycznych w świetle dotychczasowych badań, [in:] Współczesne problemy i kierunki badawcze geografii, 2, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, pp. 77-101.

MYGA-PIĄTEK U., 2011, Koncepcja zrównoważonego rozwoju w turystyce, Problemy Ekorozwoju, 6, 1, pp. 145-154.

MYGA-PIĄTEK U., 2016, Krajobraz jako autentyk, makieta, hybryda. Rozważania o roli krajobrazu we współczesnej turystyce, Turystyka Kulturowa, 1, pp. 47-63.

ORŁOWSKI D., WOŹNICZKO M., 2015, Turystyka kulinarna w przestrzeni muzeów skansenowskich, [in:] B. Krakowiak, A. Stasiak (eds.), Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, pp. 251-272.

PALANG H., SOOVALI H., PRINTSMANN A., 2007, Seasonality and Landscapes, [in:] H. Palang, A. Printsmann & H. Soovali (eds.), Seasonal Landscapes Dordrecht, Springer, The Netherlands, pp. 1-16.

PAWŁOWSKA K., 2000, Percepcja krajobrazu kulturowego – raport z badań, [in:] P. Wolski (ed.), III Forum Architektury Krajobrazu, „Nowe idee i rozwój dziedziny architektury krajobrazu w Polsce”, Zakład Studiów Krajobrazowych SGGW, Warszawa, pp. 51-59.

PIECHOTA S., 2006, Percepcja krajobrazu rekreacyjnego Pszczewskiego Parku Krajobrazowego, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, 104 pp.

PIETRZAK M., MIEDZINSKA I., STYPEREK J., 1999, „Rzeczywista” atrakcyjność wizualna krajobrazu szlaków turystycznych (na przykładzie Szlaku im. Cyryla Ratajskiego w Wielkopolskim Parku Narodowym), Problemy Ekologii Krajobrazu, 5, pp. 113-121.

PIETRZAK M., 2008, Krajobraz multisensoryczny i metody jego oceny, [in:] Z. Młynarczyk, A. Zajadacz (eds.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, ser. „Turystyka i Rekreacja”, Studia i Prace, 2, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, pp. 103-121.

PIETRZAK M., 2010, Podstawy i zastosowanie ekologii krajobrazu, Teoria i metodologia, PWSZ, Leszno, 143 pp.

PLEWNIAK W., RUSZCZYCKA-MIZERA M., 1995, Metoda oceny krajobrazu w aspekcie fizjonomicznym, Acta Universitatis Wratislaviensis, 1670, Prace Instytutu Geograficznego, ser. B, Geografia Społeczna i Ekonomiczna, XI, Wrocław, pp. 21-37.

PORTEOUS J.D., 1985, Smellscape, Progress in Human Geography, 9, pp. 356-378.

POTOCKA I., 2011, The lakescape in the eyes of a tourist, Quaestiones Geographicae, 32, 3, pp. 85-97.

REYNARD E., FONTANA G., KOZLIK L., SCAPOZZA C., 2007, A method for assessing „scientific” and „additional values” of geomorphosites, Geographia Helvetica, 62, 3, pp. 148-158.

REYNARD E., 2009, Geomorphosites and landscape, [in:] E. Reynard, P. Coratza, G. Regolini-Bissing (eds.), Geomorphosites, Verlag Dr. Friedrich Pfeil, Munchen, pp. 21-34.

RICHLING A., 1992, Podstawy metodyczne oceny wizualnej atrakcyjności krajobrazu. Metody oceny środowiska przyrodniczego, Gea, 2, Warszawa–Płock Murzynowo, pp. 45-46.

RICHLING A., SOLON J., 2011, Ekologia krajobrazu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

RICHLING A., 2012, Główne kierunki badań nad krajobrazem, Problemy Ekologii Krajobrazu, XXXIII, pp. 9-15.

ROGOWSKI M., 2008, Próba określenia kryteriów do mapy krajobrazów dźwiękowych szlaku turystycznego, [in:] S. Bernat (ed.), Dźwięk w krajobrazie jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 11, Lublin, pp. 63-73.

ROGOWSKI M., 2009, Ocena walorów widokowych szlaków turystycznych na wybranych przykładach z Dolnego Śląska, Problemy Ekologii Krajobrazu, XXV, pp. 155-163.

ROGOWSKI M., 2012, Atrakcyjność turystyczna szlaków pieszych na wybranych przykładach z Dolnego Śląska, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, 156 pp.

ROGOWSKI M., BIŁOUS J., 2013, Ocena walorów widokowych i zagospodarowania punktów widokowych grzbietu Karkonoszy, Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Szanse i zagrożenia dla dalszego rozwoju, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług, 26, pp. 185-198.

ROGOWSKI M., 2016, Doświadczanie jako czynnik współczesnego oblicza krajoznawstwa, [in:] A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (eds.), Współczesne oblicza krajoznawstwa, PTTK, Warszawa, pp. 201-212.

SMOLEŃSKI M., 2007, Turystyczna percepcja krajobrazów leśnych, Sylwan, 3, pp. 59-65.

STAATS H., VAN GEMERDEN E., HARTIG T., 2010, Preference for restorative situations: Interactive effects of attentional state, activity-in-environment and social context, Leisure Science, 32, pp. 401-417.

STASIAK A., 2011, Współczesna przestrzeń turystyczna, [in:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (eds.), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, pp. 39-52.

STASIAK A., 2013, New spaces and forms of tourism in experience economy, Turyzm/Tourism, 23/2, pp. 59-67, DOI 10.2478/tour-2013-0012.

STASIAK A., WŁODARCZYK B., 2013, Miejsca spotkań kultury i turystyki, [in:] B. Krakowiak, A. Stasiak, B. Włodarczyk (eds.), Kultura i turystyka – miejsca spotkań, ROTWŁ, Łódź, pp. 29-46.

STASZAK J.F., 2013, W stronę geografii zapachów, Białostockie Studia Literaturoznawcze, 4, pp. 41-51.

STEEN JACOBSEN J.K., 2007, Use of landscape perception methods in tourism studies: A review of photo-based research approaches, Tourism Geographies. An International Journal of Tourism Space. Place and Environment, 9, 3, pp. 234-253.

SZCZEPAŃSKA M., WILKANIEC A., 2015, Atrakcyjny multisensorycznie krajobraz jako potencjalna przestrzeń turystycznorekreacyjna, Studia Periegetica, 1(13), pp. 13-25.

ŚLESZYŃSKI P., 1997, Z badań na fizjonomią środowiska przyrodniczego, Prace i Studia Geograficzne, 21, Warszawa, pp. 255-297.

ŚLESZYŃSKI P., 1999, Nowa metoda oceny atrakcyjności wizualnej krajobrazu, [in:] M. Pietrzak (ed.), Geoekologiczne podstawy badania i planowania krajobrazu rekreacyjnego, ser. Problemy Ekologii Krajobrazu, 5, pp. 37-55.

TOKARCZYK N., 2012, Znaczenie gornoreglowych polan dla turystyki w Gorcach, Folia Turistica, 26, pp. 133-147.

TUAN Y.F., 1985, Images and mental maps, Annals of the Assocciation of American Geographers, 65, 2, pp. 205-213.

URRY J., 2007, Spojrzenie turysty, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 280 pp.

WIEBER J.C., 1981, Etude du paysage et (ou) analyse ecologique, Travaux de l’Institut de Geographie de Reims, 45/46, pp. 13-23.

Visual Landscape Design Training Manual, 1994, Recreation Branch, Ministry of Forests, British Columbia, 137 pp.

WŁODARCZYK B., 2009, Krajobrazy przestrzeni turystycznej, Turyzm/Tourism, 19, 1-2, pp. 89-97.

WOCHNA-BARTNIK S., 2008, Turystyczne znaczenie punktów widokowych Szczecina, [in:] M. Dutkowski (ed.), Problemy turystyki i rekreacji, 1, Instytut Nauk o Ziemi, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, pp. 91-99.

WOLSKI P., 1992, O percepcji krajobrazu i jej znaczeniu, Gea, 2, Warszawa, pp. 15-22.

WOJCIECHOWSKI K., 1986, Problemy percepcji i oceny estetycznej krajobrazu, Rozprawy Habilitacyjne UMCS, 27, Lublin, 254 pp.

WOŹNICZKO M., JĘDRYSIAK T., ORŁOWSKI D., 2015, Turystyka kulinarna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 256 pp.

WYRZYKOWSKI J. (ed.), 1991, Ocena krajobrazu Polski w aspekcie fizjonomicznym na potrzeby turystyki, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 189 pp.

ZGŁOBICKI W., BARAN-ZGŁOBICKA B., ZIOŁEK M., ZIOŁEK G., 2005, Atrakcyjność wizualna polskich parków narodowych a ich wartości przyrodnicze, Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 24, pp. 135-151.

ZIOŁKOWSKA-WEISS K., 2013, Ewolucja tradycyjnych funkcji muzeum w narracyjne muzea multimedialne na przykładzie muzeum Fabryka Emalia Oskara Schindlera, Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, pp. 162-174.

ZUBE E.H., SELL J.L., TAYLOR J.G., 1982, Landscape perception: research, application and theory, Landscape Planning, 9, pp. 1-33.

First Page

23

Last Page

32

Language

pol

Share

COinS