https://doi.org/10.18778/0867-5856.26.2.04">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

W artykule poddano analizie zdjęcia krajobrazów naturalnych rożnych obszarów Polski. Analizowane zdjęcia prezentowały krajobraz: nizinny, wyżynny, pojezierny, górski, wybrzeża klifowego oraz wybrzeża mierzejowego. Wybrano także zdjęcia ze zróżnicowanym krajobrazem naturalnym, a więc łączące rożne krajobrazy. Celem autorki artykułu było uzyskanie odpowiedzi na pytania: czy turyści wyżej cenią krajobraz przyrodniczy, który jest bardziej zróżnicowany?, czy jest różnica między oceną krajobrazu dokonywaną przez kobiety i mężczyzn?, czy turyści krajowi różnią się w ocenie krajobrazu od turystów zagranicznych? Badanie było realizowane w grupie 174 studentów kierunków „geografia” i „gospodarka przestrzenna” oraz wśród studentów zagranicznych, którzy przyjechali do Polski w ramach programu Erasmus. Badanie było przeprowadzone od października 2015 r. do maja 2016 r.

Keywords

krajobraz naturalny, ocena krajobrazu, atrakcyjność turystyczna, ocena fotografii

References

DRABAREK A., 2011, Atrakcyjność turystyczna a rozmieszczenie bazy noclegowej w Indonezji w początkach XXI wieku, praca magisterska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 6–57.

JAKIEL M., 2015, Ocena atrakcyjności wizualnej krajobrazu dolinek krakowskich – możliwości zastosowania w planowaniu przestrzennym, „Współczesne Problemy i Kierunki Badawcze w Geografii”, 3, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 91–107.

JAKIEL M., BERNATEK A., 2015, Postrzeganie wybranych typów krajobrazu przez różne grupy kulturowe na przykładzie mieszkańców Krakowa i Stambułu, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”, 29, s. 93–107.

KISTOWSKI M., 2007, Metoda delimitacji i oceny wartości wizualno-estetycznej jednostek krajobrazowych i jej zastosowanie dla obszaru województwa pomorskiego, [w:] Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju, K. Ostaszewska, I. Szumacher, S. Kulczyk, E. Malinowska (red.), Warszawa, s. 677–695.

KONDRACKI J., 1976, Podstawy regionalizacji fizycznogeograficznej, PWN, Warszawa, s. 7–154.

KOWALCZYK A., 2000, Geografia turyzmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 88–97.

LESZCZYCKI S., 1988, Mikroregiony i krajobrazy antropogeniczne, [w:] Krajobrazy Polski lokalnej, M. Stalski, Z. Szlązak (red.), ser. „Rozwój Regionalny. Rozwój Lokalny. Samorząd Terytorialny”, 13, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

LITWIN U., BACIOR S., PIECH I., 2009, Metodyka waloryzacji i oceny krajobrazu, „Геодезія, картографія і аерофотознімання”, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Kraków, s. 14–25.

MIROWSKA N., KRYSIAK S., 2015, Atrakcyjność wizualna krajobrazu doliny Mrogi i jej sąsiedztwa w gminie Dmosin, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica”, 14, s. 25–35.

PIRASZEWSKA K., 2004, Przyrodnicze uwarunkowania rozmieszczenia turystycznej bazy noclegowej w Tajlandii, praca magisterska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 4–45.

ŚLESZYŃSKI P., 2000, Ocena atrakcyjności wizualnej krajobrazu okolic Pińczowa, „Prace i Studia Geograficzne”, 27, s. 198–233.

TERTELIs P., 2012, Walory turystyczne a rozmieszczenie bazy noclegowej w Nepalu na początku XXI wieku, praca magisterska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 6–122.

www.jtbonline.org; 5.01.2015.

www.pot.gov.pl; 5.01.2015.

www.sjp.pwn.pl/sjp/krajobraz,2474847.html; 15.07.2016.

First Page

33

Last Page

38

Language

pol

Share

COinS