https://doi.org/10.18778/0867-5856.27.1.05">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

W artykule podjęto zagadnienie wykorzystania środków finansowych z funduszy europejskich na rozwój zagospodarowania turystycznego gmin nadmorskich Pobrzeża Bałtyku w Polsce. Dokonano szczegółowej analizy absorpcji funduszy unijnych ze szczególnym uwzględnieniem tych priorytetów, które związane są z poprawą atrakcyjności turystycznej gmin nadmorskich oraz z rozwojem ich zagospodarowania turystycznego. Analizy dokonano na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczących rozdziału środków finansowych z funduszy europejskich objętych finansowaniem w latach 2007–2013.

Keywords

turystyka, gminy nadmorskie, fundusze europejskie

References

BUTOWSKI L., 2002, Finansowanie rozwoju turystyki ze środków Unii Europejskiej. Poradnik dla samorządów terytorialnych i przedsiębiorców turystycznych, Polska Agencja Rozwoju Turystyki, Warszawa.

BUTOWSKI L., 2005, Finansowanie projektów turystycznych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Wyd. Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie, Lublin–Warszawa, 189 ss.

GWOSDZ K., MURZYN-KUPISZ M., 2010, Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego, Katowice.

KOŁODZIEJCZYK D., 2009, Fundusze unijne w budżecie samorządu terytorialnego, [w:] Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, J. Sokołowski (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 111–117.

KOWALCZYK A., 2000, Geografia turyzmu, PWN, Warszawa, 287 ss.

KUREK W., 2007, Turystyka, PWN, Warszawa, 541 ss.

MEYER B., 2006, Zmiany w wielkości i strukturze bazy noclegowej w gminie Rewal w latach 1988–2002, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 439, „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, 6, s. 173–191.

MIEDZIŃSKI M., 2011, Kołobrzeg jako centrum turystyki uzdrowiskowo-wypoczynkowej po 20 latach przemian ustrojowych, [w:] Turystyka polska w latach 1989–2009, B. Włodarczyk, B. Krakowiak, J. Latosińska (red.), „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 115–126.

PARZYCH K., 2012, Rola funduszy europejskich w podnoszeniu atrakcyjności i rozwoju zagospodarowania turystycznego gmin nadmorskich województwa pomorskiego, „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, 4, s. 267–281.

STAWICKI 2009, Fundusze europejskie w gminach, Rozwój lokalny, wykorzystanie środków europejskich, rekomendacje dla samorządów, Warszawa, 184 ss.

SZWICHTENBERG A., 2006, Gospodarka turystyczna polskiego wybrzeża, Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 368 ss.

ŻUBER P., 1999, Gospodarka turystyczna w zagranicznych programach pomocowych, [w:] Gospodarka turystyczna po reformie terytorialnej organizacji kraju. Aspekt regionalny, UKFiT-PARR, Kraków.

www.mrr.gov.pl; 15.12.2013.

First Page

45

Last Page

51

Language

pol

Share

COinS