https://doi.org/10.18778/0867-5856.27.1.14">
  •  
  •  
 

Abstract

The present paper is an attempt to assess academic research achievements in the field of the geography of tourism and their didactic and practical applications. The study method was a review of academic articles and archival compilations as well as materials collected in the department.

Keywords

tourism, tourism geography, educational offer, academic research, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin

References

ALEJZIAK W., 2003, Perspektywy i kierunki badań naukowych nad turystyką, [in:] G. Gołembski (ed.), Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, pp. 231-248.

BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., 2010, Koryta rzek z progami skalnymi jako ważne obiekty dydaktyczne w geoturystyce strefy krawędziowej Roztocza, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie, 9, pp. 153-172.

BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., SKOWRONEK E., 2009, Potencjał turystyczny Roztocza Tomaszowskiego na przykładzie gminy miejsko-wiejskiej Krasnobród, Annales UMCS, B, 64, 1, doi: 10.2478/v10066-008-0027-4, pp. 171-199.

BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., SKOWRONEK E., 2017, Potencjalne i funkcjonalne obszary turystyczne na Roztoczu w świetle wyników wielowymiarowej analizy porównawczej – wyzwania i problemy metodyczne, Prace Geograficzne Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, in press.

BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., ŚWIECA A., 2011, Potencjał turystyczny Wyniosłości Giełczewskiej (środkowowschodnia Polska), Polish Journal of Sport and Tourism, 18, pp. 244-255.

BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., ŚWIECA A., 2014, Stan i perspektywy edukacyjnej turystyki przyrodniczej na Roztoczu w kontekście strategii aktywnego uczestnictwa, Barometr Regionalny, 12 (4), pp. 123-132.

BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., JÓŹWIK M.J., ŚWIECA A., 2015, Geografia turyzmu oraz turystyka i rekreacja w lubelskim ośrodku geograficznym, Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace, 14: Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, 14, pp. 75-89.

BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., SKOWRONEK E., ŚWIECA A. (eds.), 2016, Od regionu geograficznego do regionu turystycznego. Lubelszczyzna – implikacje historyczne, teoretyczne, naukowo-badawcze, edukacyjne, Wyd. UMCS, Lublin, ss. 195.

BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., SKOWRONEK E., ŚWIECA A., 2017, Diversity of the tourism potential and functions in the Roztocze region, Ekonomiczne Problemy Turystyki, in press.

BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., ŚWIECA A., TUCKI A., 2009, Możliwości rozwoju turystyki w województwach wschodniej Polski, Polish Journal of Sport and Tourism, 16(2), pp. 65-84.

BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., GRABOWSKI T., MOSKAL A., PAWŁOWSKI A., WIECHOWSKA I., 2011, Szlak geoturystyczny Roztocza Środkowego. Informator – mapa turystyczna 1 : 50 000, Wyd. Kartpol, Lublin.

BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., JÓŹWIK M.J., SKOWRONEK E., ŚWIECA A., 2016, Ewolucja problematyki naukowo-badawczej oraz działalności dydaktycznej w Zakładzie Geografii Regionalnej (i Turyzmu) UMCS w latach 1956-2016, [in:] T. Brzezińska-Wójcik, E. Skowronek, A. Świeca (eds.), Od regionu geograficznego do regionu turystycznego. Lubelszczyzna – implikacje historyczne, teoretyczne, naukowo-badawcze, edukacyjne, Wyd. UMCS, Lublin, pp. 38-88.

GRABOWSKI T., HARASIMIUK M., KASZEWSKI B.M., KRAVCHUK Y., LORENS B., MICHALCZYK Z., SHABLIY O. (ed.), 2015, Roztocze – przyroda i człowiek, Wyd. Roztoczańskiego Parku Narodowego, Zwierzyniec, ss. 527.

HARASIMIUK M., ŚWIECA A., KRUKOWSKA R., TUCKI A., 2007, Potencjały i uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznych i rekreacyjnych w gminie Sosnowica, [in:] Opracowanie innowacyjnego planu rozwoju Gminy Sosnowica opartego na posiadanym potencjale i czynnym wykorzystaniu wiedzy, mps, Lublin.

KRĄPIEC M., JANKOWSKI L., MARGIELEWSKI W., BURACZYŃSKI J., KRĄPIEC P., URBAN J., WYSOCKA A., DANEK M., SZYCHOWSKA-KRĄPIEC E., BOLKA M., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., CHABUDZIŃSKI Ł., WAŚKOWSKA A., 2011, Geopark Kamienny Las na Roztoczu. Koncepcja geoochrony wraz z wykonaniem dokumentacji i badań naukowych niezbędnych dla funkcjonowania tej formy ochrony, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Kraków, typescript.

KRUKOWSKA R., 2009a, Walory kulturowe jako podstawa rozwoju turystyki we Włodawie, Polish Journal of Sport and Tourism, 16, 3, pp. 143-151.

KRUKOWSKA R., 2009b, Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie – funkcja turystyczna regionu, Folia Touristica, 21, pp. 165-184.

KRUKOWSKA R., 2011, Tworzenie sieciowych produktów turystycznych na przykładzie Sielskiej Krainy w Krainie Lessowych Wąwozów, [in:] Nauka<=>biznes. Zbiór raportów badawczych opracowanych przez pracowników naukowych i naukowodydaktycznych – przedstawicieli lubelskiego środowiska naukowego, Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, Chełm, pp. 415-449.

KRUKOWSKA R., SKOWRONEK E., 2009, Walory przyrodnicze jako podstawa rozwoju turystyki w gminie Włodawa, Polish Journal of Sport and Tourism, 16, 1, pp. 15-22.

KRUKOWSKA R., ŚWIECA A., 2008, The development of second homes as a form of using recreational areas for tourist purposes as exemplified by the Łęczna-Włodawa Lake District, [in:] Conditions of the foreign tourism development in Central and Eastern Europe, ser. „Tourism in Geographical Environment”, 10, Wrocław, pp. 175-184.

KRUKOWSKA R., ŚWIECA A., 2012, Tourism and recreation in the Łęczyńsko-Włodawskie Lake District (Middle-East Poland) survey results, Polish Journal of Natural Sciences, 27(4), pp. 393-405.

KRUKOWSKA R., SKOWRONEK E., KRUKOWSKI M., 2003, Zmiany w krajobrazie gminy Włodawa zachodzące pod wpływem użytkowania rekreacyjnego, Problemy Ekologii Krajobrazu, 11, pp. 45-54.

KRUKOWSKA R., ŚWIECA A., TUCKI A., 2016, Kim jest turysta w parku narodowym? Wyniki badań ankietowych z Roztoczańskiego Parku Narodowego, [in:] R. Wiluś, J. Wojciechowska (eds.), Człowiek w turystyce – role, potrzeby, zachowania, ser. „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, 7, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 129-140.

SHAW G., CLOQUET I., CLEAVE P., TUCKI A., CUSTÓDIO M.J.F., THEUMA A., 2017, A life-course analysis older tourists and their changing patterns of holiday behaviour, [in:] M.K. Smith, L. Puczkó (eds.), The Routledge handbook of health tourism, Routledge, London and New York, pp. 113-124, https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9781315693774.ch3.

SKOWRONEK E., 2011, Uwarunkowania rozwoju oferty turystycznej Krainy Lessowych Wąwozów na przykładzie produktu Kraina Zdrowia, [in:] Nauka<=>biznes. Zbiór raportów badawczych opracowanych przez pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych – przedstawicieli lubelskiego środowiska naukowego, Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, Chełm, pp. 62-92.

SKOWRONEK E., 2015, Klaster jako forma współpracy w turystyce, Europa Regionum, 24, pp. 129-140.

SKOWRONEK E., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., KRUKOWSKA R., 2008, Przestrzeń turystyczna Lublina w ocenie mieszkańców, [in:] M. Dziekanowska, J. Styk (eds.), Region w koncepcjach teoretycznych i diagnozach empirycznych, Wyd. Perfekta info, Lublin, pp. 211-230.

SKOWRONEK E., JÓŹWIK M. J., TUCKI A., 2013, Krajobraz turystyczny – koncepcja teoretyczna, [in:] R. Wiluś, J. Wojciechowska (eds.), Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni, ser. „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, 3, pp. 63-77.

SKOWRONEK E., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., HARASIMIUK M., RUTKOWSKI T., KAROLINA S., ŚWIECA A., CZERNIEC W., 2015, Projekt zintegrowanego produktu turystycznego Szlak zdrowia i urody – spotkanie z naturą w świetle geograficznych uwarunkowań Obszaru Funkcjonalnego Powiśle, Europa Regionum, 23, pp. 119-136.

ŚWIECA A., 2015, Potencjał turystyczny regionu lubelskiego, www.kil.lubelskie.pl/wp-content/uploads/2013/08/Potencja%C5%82-turystyczny-regionu-lubelskiego-Prof.-dr-hab.-Andrzej-%C5%9Awieca.pdf; 10.08.2015.

ŚWIECA A., 2006, Aktywne formy wypoczynku – wyzwaniem współczesnego człowieka, [in:] A. Świeca, K Kałamucki. (eds.), Turystyka aktywna i jej rozwój na Roztoczu – regionie pogranicza, Kartpol s.c., Lublin, pp. 13-20.

ŚWIECA A., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., 2010, Nauka i dydaktyka w geografii turyzmu oraz w turystyce i rekreacji w lubelskim ośrodku geograficznym, [in:] S. Tanaś (ed.), Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, pp. 201-212.

ŚWIECA A., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., 2011, Zróżnicowanie przestrzeni turystycznej miasta Lublina, [in:] B. Włodarczyk (ed.), Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 231-244.

ŚWIECA A., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., 2013a, Metodyczne i teoretyczne aspekty w badaniach nad turystyką w geograficznym ośrodku lubelskim, [in:] L. Butowski (ed.), Badania naukowe w turystyce – stan i perspektywy rozwoju, ser. Monografie, Instytut Turystyki, Warszawa, pp. 153-174.

ŚWIECA A., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., 2013b, Przestrzeń turystyczno-rekreacyjna Lubelszczyzny w świetle dotychczasowych opracowań geograficznego ośrodka lubelskiego, [in:] Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, R. Pawlusiński (ed.), IG iGP UJ, Kraków, pp. 315-328.

ŚWIECA A., KRUKOWSKA R., TUCKI A., 2007, Possibilities for the Development of Tourism in the Lublin Region, [in:] G. Godlewski, M. Bochenek (ed.), Tourism. Theory – Conditions – Experiences, Biała Podlaska, pp. 69-98.

ŚWIECA A., KRUKOWSKA R., TUCKI A., SKOWRONEK E., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., KOCIUBA W., JÓŹWIK M., 2012, Possibilities of tourist use of natural and cultural resources in the Lublin region – case study, Annales UMCS, B, LXVII, 1, pp. 219-244.

ŚWIECA A., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., SKOWRONEK E., KRUKOWSKA R., TUCKI A., GRABOWSKI T., MALSKA M., ZINKO J., BRUSAK V., PANDIAK I., SHEVCHUK O., 2015, Turystyka na Roztoczu, [in:] T. Grabowski, M. Harasimiuk, B.M. Kaszewski, Y. Kravchuk, B. Lorens, Z. Michalczyk, O. Shabliy (eds.), Roztocze – przyroda i człowiek, Wyd. Roztoczańskiego Parku Narodowego, Zwierzyniec, pp. 389-427.

TUCKI A., 2003, Próba oceny środowiska przyrodniczego dla potrzeb turystyki na przykładzie gmin powiatu Łęczyńskiego, Annales UMCS, B, LVIII, 6, pp. 139-155.

TUCKI A., 2007, Aktywność władz lokalnych gmin regionu lubelskiego w dziedzinie turystyki, [in:] M. Żabka, R. Kowalski (eds.), Przyroda a turystyka we wschodniej Polsce, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce, pp. 345-360.

TUCKI A., 2009, Propozycja regionalizacji turystycznej województwa lubelskiego, Folia Turistica, 21, pp. 145-164.

TUCKI A., CLEAVE P., 2014, Medical tourism – new growing industry on a concealed market, European Journal of Medical Technologies, 4(5), pp. 38-46.

TUCKI A., HADZIK A., 2013, Analiza możliwości rozwoju turystyki zdrowotnej w województwie lubelskim w kontekście zintensyfikowanej inteligentnej specjalizacji regionu w dziedzinie usług medycznych i prozdrowotnych. Raport końcowy z badania dziedzinowego, Prefekta info, Lublin.

TUCKI A., SKOWRONEK E., 2012, Analiza popytu na turystykę społeczną w Polsce na przykładzie projektu Europe Senior Tourism realizowanego w lubelskim biurze podróży, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 259, pp. 35-42.

TUCKI A., ŚWIECA A., 2013, Policy and tourism development as exemplified by the Lublin region (southeast Poland), Tourism Review International, 17(2), pp. 131-135.

TUCKI A., VARGAS-SANCHES A., 2013, Residents attitude to tourism and their quality of life, [in:] Linking wellness tourism to ecosystem services: towards a research agenda. Book of abstracts, COST Action TObeWELL, First Seminar Wageningen, Netherlands 3-5 September 2013, Wageningen.

TUCKI A., SKOWRONEK E., KRUKOWSKA R., 2012, Wielkość i zróżnicowanie bazy noclegowej jako determinanta popytu turystycznego w regionie lubelskim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 699, Ekonomiczne Problemy Usług, 84, pp. 395-407.

First Page

47

Last Page

56

Language

eng

Share

COinS