https://doi.org/10.18778/0867-5856.27.1.14">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

The present paper is an attempt to assess academic research achievements in the field of the geography of tourism and their didactic and practical applications. The study method was a review of academic articles and archival compilations as well as materials collected in the department.

Keywords

tourism, tourism geography, educational offer, academic research, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin

References

ALEJZIAK W., 2003, Perspektywy i kierunki badań naukowych nad turystyką, [in:] G. Gołembski (ed.), Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, pp. 231-248.

BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., 2010, Koryta rzek z progami skalnymi jako ważne obiekty dydaktyczne w geoturystyce strefy krawędziowej Roztocza, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie, 9, pp. 153-172.

BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., SKOWRONEK E., 2009, Potencjał turystyczny Roztocza Tomaszowskiego na przykładzie gminy miejsko-wiejskiej Krasnobród, Annales UMCS, B, 64, 1, doi: 10.2478/v10066-008-0027-4, pp. 171-199.

BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., SKOWRONEK E., 2017, Potencjalne i funkcjonalne obszary turystyczne na Roztoczu w świetle wyników wielowymiarowej analizy porównawczej – wyzwania i problemy metodyczne, Prace Geograficzne Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, in press.

BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., ŚWIECA A., 2011, Potencjał turystyczny Wyniosłości Giełczewskiej (środkowowschodnia Polska), Polish Journal of Sport and Tourism, 18, pp. 244-255.

BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., ŚWIECA A., 2014, Stan i perspektywy edukacyjnej turystyki przyrodniczej na Roztoczu w kontekście strategii aktywnego uczestnictwa, Barometr Regionalny, 12 (4), pp. 123-132.

BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., JÓŹWIK M.J., ŚWIECA A., 2015, Geografia turyzmu oraz turystyka i rekreacja w lubelskim ośrodku geograficznym, Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace, 14: Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, 14, pp. 75-89.

BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., SKOWRONEK E., ŚWIECA A. (eds.), 2016, Od regionu geograficznego do regionu turystycznego. Lubelszczyzna – implikacje historyczne, teoretyczne, naukowo-badawcze, edukacyjne, Wyd. UMCS, Lublin, ss. 195.

BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., SKOWRONEK E., ŚWIECA A., 2017, Diversity of the tourism potential and functions in the Roztocze region, Ekonomiczne Problemy Turystyki, in press.

BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., ŚWIECA A., TUCKI A., 2009, Możliwości rozwoju turystyki w województwach wschodniej Polski, Polish Journal of Sport and Tourism, 16(2), pp. 65-84.

BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., GRABOWSKI T., MOSKAL A., PAWŁOWSKI A., WIECHOWSKA I., 2011, Szlak geoturystyczny Roztocza Środkowego. Informator – mapa turystyczna 1 : 50 000, Wyd. Kartpol, Lublin.

BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., JÓŹWIK M.J., SKOWRONEK E., ŚWIECA A., 2016, Ewolucja problematyki naukowo-badawczej oraz działalności dydaktycznej w Zakładzie Geografii Regionalnej (i Turyzmu) UMCS w latach 1956-2016, [in:] T. Brzezińska-Wójcik, E. Skowronek, A. Świeca (eds.), Od regionu geograficznego do regionu turystycznego. Lubelszczyzna – implikacje historyczne, teoretyczne, naukowo-badawcze, edukacyjne, Wyd. UMCS, Lublin, pp. 38-88.

GRABOWSKI T., HARASIMIUK M., KASZEWSKI B.M., KRAVCHUK Y., LORENS B., MICHALCZYK Z., SHABLIY O. (ed.), 2015, Roztocze – przyroda i człowiek, Wyd. Roztoczańskiego Parku Narodowego, Zwierzyniec, ss. 527.

HARASIMIUK M., ŚWIECA A., KRUKOWSKA R., TUCKI A., 2007, Potencjały i uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznych i rekreacyjnych w gminie Sosnowica, [in:] Opracowanie innowacyjnego planu rozwoju Gminy Sosnowica opartego na posiadanym potencjale i czynnym wykorzystaniu wiedzy, mps, Lublin.

KRĄPIEC M., JANKOWSKI L., MARGIELEWSKI W., BURACZYŃSKI J., KRĄPIEC P., URBAN J., WYSOCKA A., DANEK M., SZYCHOWSKA-KRĄPIEC E., BOLKA M., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., CHABUDZIŃSKI Ł., WAŚKOWSKA A., 2011, Geopark Kamienny Las na Roztoczu. Koncepcja geoochrony wraz z wykonaniem dokumentacji i badań naukowych niezbędnych dla funkcjonowania tej formy ochrony, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Kraków, typescript.

KRUKOWSKA R., 2009a, Walory kulturowe jako podstawa rozwoju turystyki we Włodawie, Polish Journal of Sport and Tourism, 16, 3, pp. 143-151.

KRUKOWSKA R., 2009b, Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie – funkcja turystyczna regionu, Folia Touristica, 21, pp. 165-184.

KRUKOWSKA R., 2011, Tworzenie sieciowych produktów turystycznych na przykładzie Sielskiej Krainy w Krainie Lessowych Wąwozów, [in:] Nauka<=>biznes. Zbiór raportów badawczych opracowanych przez pracowników naukowych i naukowodydaktycznych – przedstawicieli lubelskiego środowiska naukowego, Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, Chełm, pp. 415-449.

KRUKOWSKA R., SKOWRONEK E., 2009, Walory przyrodnicze jako podstawa rozwoju turystyki w gminie Włodawa, Polish Journal of Sport and Tourism, 16, 1, pp. 15-22.

KRUKOWSKA R., ŚWIECA A., 2008, The development of second homes as a form of using recreational areas for tourist purposes as exemplified by the Łęczna-Włodawa Lake District, [in:] Conditions of the foreign tourism development in Central and Eastern Europe, ser. „Tourism in Geographical Environment”, 10, Wrocław, pp. 175-184.

KRUKOWSKA R., ŚWIECA A., 2012, Tourism and recreation in the Łęczyńsko-Włodawskie Lake District (Middle-East Poland) survey results, Polish Journal of Natural Sciences, 27(4), pp. 393-405.

KRUKOWSKA R., SKOWRONEK E., KRUKOWSKI M., 2003, Zmiany w krajobrazie gminy Włodawa zachodzące pod wpływem użytkowania rekreacyjnego, Problemy Ekologii Krajobrazu, 11, pp. 45-54.

KRUKOWSKA R., ŚWIECA A., TUCKI A., 2016, Kim jest turysta w parku narodowym? Wyniki badań ankietowych z Roztoczańskiego Parku Narodowego, [in:] R. Wiluś, J. Wojciechowska (eds.), Człowiek w turystyce – role, potrzeby, zachowania, ser. „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, 7, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 129-140.

SHAW G., CLOQUET I., CLEAVE P., TUCKI A., CUSTÓDIO M.J.F., THEUMA A., 2017, A life-course analysis older tourists and their changing patterns of holiday behaviour, [in:] M.K. Smith, L. Puczkó (eds.), The Routledge handbook of health tourism, Routledge, London and New York, pp. 113-124, https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9781315693774.ch3.

SKOWRONEK E., 2011, Uwarunkowania rozwoju oferty turystycznej Krainy Lessowych Wąwozów na przykładzie produktu Kraina Zdrowia, [in:] Nauka<=>biznes. Zbiór raportów badawczych opracowanych przez pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych – przedstawicieli lubelskiego środowiska naukowego, Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, Chełm, pp. 62-92.

SKOWRONEK E., 2015, Klaster jako forma współpracy w turystyce, Europa Regionum, 24, pp. 129-140.

SKOWRONEK E., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., KRUKOWSKA R., 2008, Przestrzeń turystyczna Lublina w ocenie mieszkańców, [in:] M. Dziekanowska, J. Styk (eds.), Region w koncepcjach teoretycznych i diagnozach empirycznych, Wyd. Perfekta info, Lublin, pp. 211-230.

SKOWRONEK E., JÓŹWIK M. J., TUCKI A., 2013, Krajobraz turystyczny – koncepcja teoretyczna, [in:] R. Wiluś, J. Wojciechowska (eds.), Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni, ser. „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, 3, pp. 63-77.

SKOWRONEK E., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., HARASIMIUK M., RUTKOWSKI T., KAROLINA S., ŚWIECA A., CZERNIEC W., 2015, Projekt zintegrowanego produktu turystycznego Szlak zdrowia i urody – spotkanie z naturą w świetle geograficznych uwarunkowań Obszaru Funkcjonalnego Powiśle, Europa Regionum, 23, pp. 119-136.

ŚWIECA A., 2015, Potencjał turystyczny regionu lubelskiego, www.kil.lubelskie.pl/wp-content/uploads/2013/08/Potencja%C5%82-turystyczny-regionu-lubelskiego-Prof.-dr-hab.-Andrzej-%C5%9Awieca.pdf; 10.08.2015.

ŚWIECA A., 2006, Aktywne formy wypoczynku – wyzwaniem współczesnego człowieka, [in:] A. Świeca, K Kałamucki. (eds.), Turystyka aktywna i jej rozwój na Roztoczu – regionie pogranicza, Kartpol s.c., Lublin, pp. 13-20.

ŚWIECA A., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., 2010, Nauka i dydaktyka w geografii turyzmu oraz w turystyce i rekreacji w lubelskim ośrodku geograficznym, [in:] S. Tanaś (ed.), Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, pp. 201-212.

ŚWIECA A., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., 2011, Zróżnicowanie przestrzeni turystycznej miasta Lublina, [in:] B. Włodarczyk (ed.), Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 231-244.

ŚWIECA A., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., 2013a, Metodyczne i teoretyczne aspekty w badaniach nad turystyką w geograficznym ośrodku lubelskim, [in:] L. Butowski (ed.), Badania naukowe w turystyce – stan i perspektywy rozwoju, ser. Monografie, Instytut Turystyki, Warszawa, pp. 153-174.

ŚWIECA A., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., 2013b, Przestrzeń turystyczno-rekreacyjna Lubelszczyzny w świetle dotychczasowych opracowań geograficznego ośrodka lubelskiego, [in:] Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, R. Pawlusiński (ed.), IG iGP UJ, Kraków, pp. 315-328.

ŚWIECA A., KRUKOWSKA R., TUCKI A., 2007, Possibilities for the Development of Tourism in the Lublin Region, [in:] G. Godlewski, M. Bochenek (ed.), Tourism. Theory – Conditions – Experiences, Biała Podlaska, pp. 69-98.

ŚWIECA A., KRUKOWSKA R., TUCKI A., SKOWRONEK E., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., KOCIUBA W., JÓŹWIK M., 2012, Possibilities of tourist use of natural and cultural resources in the Lublin region – case study, Annales UMCS, B, LXVII, 1, pp. 219-244.

ŚWIECA A., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., SKOWRONEK E., KRUKOWSKA R., TUCKI A., GRABOWSKI T., MALSKA M., ZINKO J., BRUSAK V., PANDIAK I., SHEVCHUK O., 2015, Turystyka na Roztoczu, [in:] T. Grabowski, M. Harasimiuk, B.M. Kaszewski, Y. Kravchuk, B. Lorens, Z. Michalczyk, O. Shabliy (eds.), Roztocze – przyroda i człowiek, Wyd. Roztoczańskiego Parku Narodowego, Zwierzyniec, pp. 389-427.

TUCKI A., 2003, Próba oceny środowiska przyrodniczego dla potrzeb turystyki na przykładzie gmin powiatu Łęczyńskiego, Annales UMCS, B, LVIII, 6, pp. 139-155.

TUCKI A., 2007, Aktywność władz lokalnych gmin regionu lubelskiego w dziedzinie turystyki, [in:] M. Żabka, R. Kowalski (eds.), Przyroda a turystyka we wschodniej Polsce, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce, pp. 345-360.

TUCKI A., 2009, Propozycja regionalizacji turystycznej województwa lubelskiego, Folia Turistica, 21, pp. 145-164.

TUCKI A., CLEAVE P., 2014, Medical tourism – new growing industry on a concealed market, European Journal of Medical Technologies, 4(5), pp. 38-46.

TUCKI A., HADZIK A., 2013, Analiza możliwości rozwoju turystyki zdrowotnej w województwie lubelskim w kontekście zintensyfikowanej inteligentnej specjalizacji regionu w dziedzinie usług medycznych i prozdrowotnych. Raport końcowy z badania dziedzinowego, Prefekta info, Lublin.

TUCKI A., SKOWRONEK E., 2012, Analiza popytu na turystykę społeczną w Polsce na przykładzie projektu Europe Senior Tourism realizowanego w lubelskim biurze podróży, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 259, pp. 35-42.

TUCKI A., ŚWIECA A., 2013, Policy and tourism development as exemplified by the Lublin region (southeast Poland), Tourism Review International, 17(2), pp. 131-135.

TUCKI A., VARGAS-SANCHES A., 2013, Residents attitude to tourism and their quality of life, [in:] Linking wellness tourism to ecosystem services: towards a research agenda. Book of abstracts, COST Action TObeWELL, First Seminar Wageningen, Netherlands 3-5 September 2013, Wageningen.

TUCKI A., SKOWRONEK E., KRUKOWSKA R., 2012, Wielkość i zróżnicowanie bazy noclegowej jako determinanta popytu turystycznego w regionie lubelskim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 699, Ekonomiczne Problemy Usług, 84, pp. 395-407.

First Page

47

Last Page

56

Language

eng

Share

COinS