https://doi.org/10.18778/0867-5856.27.1.08">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

Artykuł dotyczy wybranych aspektów ekonomicznych losów absolwentów kierunku „turystyka i rekreacja” Uniwersytetu Łódzkiego. Celem autora jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: „Od czego zależy status zatrudnienia absolwenta?”. Podstawę empiryczną stanowiły wyniki badań sondażowych prowadzonych przez Uniwersytet Łódzki w latach: 2014, 2015 i 2016 wśród absolwentów rok po ukończeniu studiów. Porównano losy zawodowe absolwentów turystyki i rekreacji z innymi absolwentami Wydziału Nauk Geograficznych UŁ. Zastosowano model regresji logistycznej w celu przewidywania statusu zatrudnienia absolwenta na podstawie wybranych zmiennych. Uzyskano dokładność przewidywań na poziomie 75%. Najsilniejszymi predyktorami statusu zatrudnienia były charakterystyki strukturalno-instytucjonalne. Wyniki ilościowe zinterpretowano w kontekście współczesnej roli uniwersytetów.

Keywords

absolwenci, zatrudnienie, uniwersytet, regresja logistyczna

References

BABBIE E., 2003, Badania społeczne w praktyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 659 ss.

BEDYŃSKA S., BRZEZICKA A. (red.), 2007, Statystyczny drogowskaz Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii, Wyd. SWPS „Academica”, Warszawa.

BRZEZIŃSKI J., 2003, Metodologia badań psychologicznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 684 ss.

CHEN B.T., GURSOY D., 2008, Preparing Students for Careers in the Leisure, Recreation and Tourism Field, „Journal of Teaching in Travel & Tourism”, 7, 3, s. 21–41.

CZEŻOWSKI T., 1946, O uniwersytecie i studiach uniwersyteckich, Księgarnia Naukowa T. Szczęsny i S-ka, Toruń, 67 ss.

DANIELUK B., 2010, Zastosowanie regresji logistycznej w badaniach eksperymentalnych, „Psychologia Społeczna”, 5, 2–3 (14), s. 199–216.

FIELD A., 2009, Discovering Statistics Using SPSS, SAGE Publications Ltd., London, 821 ss.

KOBYLAREK A., 2002, Uniwersytet – zarys idei podstawowej, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, 1, s. 90–100.

KRUK M. (red.), 2007, Studia i co dalej… Sytuacja studentów na rynku pracy, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, 214 ss.

LAROSE D.T., 2006, Odkrywanie wiedzy z danych. Wprowadzenie do eksploracji danych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 227 ss.

LIPIŃSKA-GROBELNY A., 2014, Zjawisko wielopracy. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 247 ss.

LISZEWSKI S., 2010, Nauka czy nauki o turystyce (artykuł dyskusyjny), „Turyzm”, 20/2, s. 37–45.

NAWOJCZYK M., 2002, Przewodnik po statystyce dla socjologów, SPSS Polska, Kraków, 301 ss.

PAŁASZ L., 2004, Kształcenie oraz losy absolwentów, Wyd. Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin, 140 ss.

PIRÓG D., 2015, Przechodzenie absolwentów studiów geograficznych na rynek pracy. Proces, czynniki, predykcja, Wyd. Naukowe UP, Kraków, 266 ss.

ROGOZIŃSKA-PAWEŁCZYK A., MAJEWSKI D. (red.), 2011, Absolwent na rynku pracy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 233 ss.

SMARZEWSKA A., 2016, Bezpieczeństwo edukacyjne absolwentów szkół wyższych, Wyd. Państwowa Szkoła Wyższa JPII, Biała Podlaska, 160 ss.

SUCHORAB A., 2015, Wybory edukacyjno-zawodowe w biografiach studentów na tle wyzwań współczesnego rynku pracy, Wyd. Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Profesora T. Kotarbińskiego, Olsztyn, 452 ss.

SZCZEPAŃSKI J., 1963, Socjologiczne zagadnienia wyższego wykształcenia, Państwowe Wyd. Naukowe, Warszawa, 367 ss.

TALIK W., WIECHETEK M. (red.), 2014, Kwestionariusz istotnych kompetencji w poszukiwaniu zatrudnienia (KIK-PZ), OIC Poland, Lublin, 129 ss.

Uniwersytet zaangażowany. Przewodnik krytyki politycznej, 2010, Zespół Krytyki Politycznej, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa, 352 ss.

ZARZECKI M., BORNE-JANUŁA H., JAROSZEK K., PUCHALSKA K., PIOTROWSKA P., NOISZEWSKI Ł., 2010, Losy absolwentów szkół i uczelni kształcących kadry dla turystyki, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa, 323 ss.; https://www.msit.gov.pl/download/1/4285/w2010f2ef.pdf; 05.07.2017.

ZIELIŃSKA M., 1997, Kariery zawodowe absolwentów wyższej uczelni, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra, 206 ss.

http://biurokarier.uni.lodz.pl/projekty-biura-karier/monitorowanie-karier-absolwentow/; 23.03.2017.

http://ela.nauka.gov.pl/includes/pdf/opis_raportow.pdf; 4.07.2017.

https://kariera.pracuj.pl/rozmowa_kwalifikacyjna/5-powodow-dla-ktorych-warto-isc-na-staz/; 21.03.2017.

First Page

71

Last Page

81

Language

pol

Share

COinS