https://doi.org/10.18778/0867-5856.27.1.01">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

Łódź jako miasto postindustrialne posiada duży potencjał dla turystyki poprzemysłowej. Próbą jego wykorzystania było utworzenie Szlaku Architektury Przemysłowej Łodzi, łączącego obiekty związane z przemysłową przeszłością miasta. W opinii autorki, by szlak mógł pełnić funkcję atrakcji turystycznej pierwszymi osobami świadomymi jego wartości powinni być sami mieszkańcy. Przeprowadzone badania ankietowe potwierdziły niezwykle istotną rolę partycypacji społecznej w kreowaniu wizerunku miasta, stwarzającej podstawę do dalszych działań związanych z udoskonalaniem i promocją szlaku. Artykuł nie wyczerpuje tematu partycypacji społecznej w procesie rozwoju szlaku, ale może posłużyć jako wkład w dyskusję na temat roli mieszkańców w procesie kształtowania atrakcyjności turystycznej miasta. Partycypacja społeczna jest bowiem niezwykle istotnym elementem badań nad turystyką i stanowi wstęp do ich efektywnego wykorzystania w praktyce.

Keywords

Szlak Architektury Przemysłowej Łodzi, Łódź, badania społeczne, partycypacja społeczna, turystyka przemysłowa, turystyka poprzemysłowa, turystyka industrialna, turystyka postindustrialna, rewitalizacja

References

BABBIE E., 2005, Badania społeczne w praktyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 659 ss.

CZAPIŃSKI J., 2009, Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia mieszkańców, Wyd. Vizja Press & IT, Warszawa, 420 ss.

DEREK M., 2010, Turystyka przemysłowa, [w:] A. Kowalczyk (red.), Turystyka zrównoważona, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 188–208.

DEREK M., 2012, Przestrzeń czasu wolnego w obiektach poprzemysłowych na warszawskiej Pradze, [w:] B. Włodarczyk (red.), Moda na sukces, „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, t. 2, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 49–66.

FRANKFORT-NACHMIAS CH., NACHMIAS D., 2001, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań, 615 ss.

FRYKOWSKI M., 2005, Zaufanie społeczne mieszkańców Łodzi, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 226 ss.

HANDSZUH H., 2005, Tworzenie wzorca jakości dla turystyki dziedzictwa przemysłowego, [w:] T. Burzyński, M. Łabaj (red.), Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji. Doświadczenia krajowe i zagraniczne. Materiały z II konferencji międzynarodowej, Zabrze, 12–13.05.2005, Wyd. GWSH, Katowice, s. 29–39.

HAUSNER J. (red.), 1999, Komunikacja i partycypacja społeczna, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 198 ss.

JASIUK J., 2008, Dziedzictwo przemysłowe. Doceniony element tradycji oraz społecznego i turystycznego wykorzystania w Polsce i w Europie, [w:] W. Kaprowski, F. Midura, J.W. Sienkiewicz (red.), Dziedzictwo przemysłowe Mazowsza i jego rola w turystyce, Zakład Wydawniczy DrukTur sp. z o.o., Warszawa, s. 13–19.

JĘDRYSIAK T., 2011, Turystyka kulturowa w obiektach poprzemysłowych – zagadnienia ogólne, „Turystyka Kulturowa”, 6, Wyd. KulTour.pl, Poznań, s. 8–27.

KACZMAREK J., LISZEWSKI S., WŁODARCZYK B., 2006, Strategia rozwoju turystyki w Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 129 ss.

KACZMAREK J., STASIAK A., WŁODARCZYK B., 2010, Produkt turystyczny, Wyd. Ekonomiczne SA, Warszawa, 446 ss.

KONOPKA M., 1994, Obiekty przemysłowe też mogą być zabytkami. Istota ochrony dziedzictwa kultury technicznej, [w:] M. Smoktunowicz (red.), Rewitalizacja zabytków techniki. Nowe życie w starych zakładach przemysłowych. Materiały z konferencji, Ośrodek Dokumentacji Zabytków, Warszawa, s. 15–22.

KOWALCZYK A., 2008, Geografia turyzmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 287 ss.

KRONENBERG M., 2007, Turystyka dziedzictwa przemysłowego – próba sprecyzowania terminologii, [w:] T. Burzyński (red.), Dziedzictwo przemysłowe jako strategia rozwoju innowacyjnej gospodarki. Materiały z IV Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej, Zabrze, 6–7.09.2007, Wyd. GWSH, Katowice, s. 33–41.

KRONENBERG M., 2012, Wpływ zasobów dziedzictwa przemysłowego na atrakcyjność turystyczną miasta. Przykład Łodzi, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 224 ss.

KRUCZEK Z., 2007, Geografia turystyczna, Proksenia, Kraków, 304 ss.

LISZEWSKI S., 1992, The industrial city as a tourist centre. The example of Łódź, „Turyzm”, 2, 1, s. 9–22.

MIKOS V. ROHRSCHEIDT A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. GWSH Milenium, Gniezno, s. 51–172.

MIKOS V. ROHRSCHEIDT A., 2010, Regionalne szlaki tematyczne: idea, potencjał, organizacja, Wyd. Proksenia, Kraków, 408 ss.

OCHMAŃSKI A., 2014, Interpretacja dziedzictwa przemysłowego dla potrzeb turystyki edukacyjnej na przykładzie Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, [w:] K. Widawski, M. Duda-Seifert (red.), Turystyka przemysłowa w kontekście rozwoju zrównoważonego, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 119–137.

ORŁOWSKI B., 2008, Fenomen turystyki industrialnej, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk–Ciechanów, 60 ss.

PUTNAM R., 1995, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Wyd. Znak, Kraków, 324 ss.

STASIAK A., 2009, Zabytki techniki i przemysłu, [w:] A. Stasiak (red.), Geografia turystyki Polski. Przewodnik do ćwiczeń krajoznawczych, PWE, Warszawa, s. 89–107.

SZAFRANEK E., 2008, Kapitał ludzki i społeczny w przestrzeni miasta. Przykład Łodzi, [w:] J. Słodczyk, E. Szafranek (red.), Mechanizmy i uwarunkowania budowania konkurencyjności miast, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 63–77.

SZAFRAŃSKA E., 2010, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych Łodzi w opinii mieszkańców miasta, [w:] T. Markowski, S. Kaczmarek, J. Olenderek (red.), Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Łodzi, KPZK PAN, Warszawa, s. 41–67.

SZALPUK G., 2005, Uwarunkowania i szanse rozwoju turystyki industrialnej na terenie województwa lubuskiego, [w:] T. Burzyński, M. Łabaj (red.), Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji. Doświadczenia krajowe i zagraniczne. Materiały z II konferencji międzynarodowej, Zabrze, 12–13.05.2005, Wyd. GWSH, Katowice, s. 239–247.

TOMCZAK J., 2013, Szlak kulinarny jako przykład szlaku tematycznego, „Prace i Studia Geograficzne”, 52, s. 47–62.

First Page

7

Last Page

17

Language

pol

Share

COinS