https://doi.org/10.18778/0867-5856.27.2.05">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

Celem autorek artykułu było zbadanie, czy działania proekologiczne podejmowane w hotelach są istotne dla ich gości. Aby móc odpowiedzieć na to pytanie zastosowano badania ankietowe, w których wzięło udział 274 respondentów goszczących w 23 hotelach na terenie Polski. Wykazano, że 32,1% respondentów przy wyborze obiektu na nocleg bierze pod uwagę fakt prowadzenia w hotelu działań proekologicznych, a blisko 62% gości uważa, że w obiektach powinny być podejmowane tego typy inicjatywy. Wśród głównych korzyści ankietowani wymieniali: ochronę środowiska, oszczędność kosztów operacyjnych oraz efekty promocyjne i pozytywny wpływ na wizerunek. Ponad 35% gości byłoby w stanie zapłacić więcej za pobyt wiedząc, że w hotelu prowadzone są działania przyjazne środowisku.

Keywords

turystyka, usługi, hotelarstwo, działania proekologiczne, Polska

References

Agenda 21 United Nations Division for Sustainable Development, 1992, United Nations, New York.

ARMINIAN A., 2012, Environmental performance measurement of tourism accommodations in the pilgrimage urban areas: The case of the Holy City of Mashhad, Iran, „Procedia – Social and Behavioral Sciences”, 35(2012), s. 514–522.

BOHDANOWICZ P., 2006, Responsible resource management in hotels – attitudes, indicators, tools and strategies. Doctoral Thesis, KTH, Stockholm: School of Industrial Engineering and Management, Department of Energy Technology, Royal Institute of Technology, www.divaportal.org/smash/get/diva2:10873/FULLTEXT01.pdfPaulina/; 08.03.2017.

CHEN T.B., CHAI L.T., 2010, Attitude towards the environment and green products: consumers’ perspective, „Management and Science Engineering”, 4 (2), s. 27–39.

DE GROSBOIS D., 2012, Corporate social responsibility reporting by the global hotel industry: commitment, initiatives and performance, „International Journal of Hospitality Management”, 31(3), s. 896–905.

ERDOGAN N., BARIS E., 2007, Environmental protection programs and conservation practices of hotels in Ankara, Turkey, „Tourism Management”, 28, s. 604–614.

European travellers’ eco-expectations unveiled in pan-European study by Samsung, 2009, Reuters, http://www.reuters.com/article/2009/11/03/idUS80864+03–Nov-2009+BW20091103/; 08.03.2017.

GIL M.J.A., JIMENEZ J.B., LORENTE J.J.C., 2001, An analysis of environmental management, organizational context and performance of Spanish hotels, „Omega”, 29 (2001), s. 457–471.

GOLDSTEIN N.J., CIALDINI R.B., GRISKEVICIUS V., 2008, A room with a viewpoint: using social norms to motivate environmental conservation in hotels, „Journal of Consumer Research”, 35 (3), s. 472–482.

GOLDSTEIN K.A., PRIMLANI R.V., 2012, Current trends and opportunities in hotel sustainability, www.hospitalitynet.org/news/4054752.html/; 08.03.2017.

HAMILTON C., 2009, Consumerism, self-creation and prospects for a new ecological consciousness, „Journal of Cleaner Production”, 18(6), s. 571–575.

HAN H., KIM Y., 2010, An investigation of green hotel customers’ decision formation: developing an extended model of the theory of planned behaviour, „International Journal of Hospitality Management”, 29 (4), s. 659–668.

Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., 2011, Ekologia w turystyce jako tendencja rozwoju gospodarki XXI wieku, Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o. Kraków.

JEDLIŃSKA M., 2004, Proekologiczne potrzeby konsumentów. Marketing ekologiczny, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 35–55.

JONES P., HILLIER, D., COMFORT D., 2013, In the public eye: sustainability and the UK’s leading retailers, „Journal of Public Affairs”, 13 (1), s. 3–11.

KAHN R., 2010, Producing crisis: green consumerism as an ecopedagogical issue, [w:] J.A. Sandlin, P. McLaren (red.), Critical pedagogies of consumption, Routledge, New York, s. 47–57.

KANG K.H., STEIN L., HEO C.Y., LEE S., 2012, Consumers’ willingness to pay for green initiatives of the hotel industry, „International Journal of Hospitality Management”, 31(2), s. 564–572.

KIEŁCZEWSKI D., 2001, Ekologia społeczna, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.

KNOWLES T., MACMILLAN S., PALMER J., GRABOWSKI P., HASHIMOTO A., 1999, The Development of Environmental Initiatives in Tourism: Responses from the London Hotel Sector, „International Journal of Tourism Research”, 1, s. 255–265.

KOSTAKIS I., SARDIANOU E., 2012, Which factors affect the willingness of tourists to pay for renewable energy? „Renewable Energy”, 38(2012), s. 169–72.

KRUPA J., DEC B., 2012, Proekologiczne działania w usługach turystycznych, [w:] J. Krupa, T. Soliński (red.), Ochrona środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Pogórza Dynowskiego, Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów, s. 15–33.

LEE J.S., HSU L.T., HAN H., KIM Y., 2010, Understanding how consumers view greenhotels: how a hotel’s green image can influence behavioural intentions. „Journal of Sustainable Tourism”, 18 (7), s. 901–914.

MAJEWSKI J., 2008, Czy turystyka wiejska powinna być zrównoważona?, [w:] S. Wodejko (red.), Zrównoważony rozwój turystyki, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 185–198.

MANAKTOLA K., JAUHARI V., 2007, Exploring consumer attitude and behaviour towards green practices in the lodging industry in India, „International Journal of Contemporary Hospitality Management”, 19(5), s. 364–377.

MENSAH I., 2014, Different shades of green: Environmental management in hotels in Accra, „International Journal of Tourism Research”, 16, s. 450–461.

NIEMCZYK A., 2008, Turysta wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju, [w:] S. Wodejko (red.), Zrównoważony rozwój turystyki, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 71–82.

NIEZGODA A., 2010, Ekologiczne uwarunkowania zachowań nabywczych w turystyce, „Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług”, 590 (52), s. 643–652.

OREJA-RODRIGUEZ J.R., ARMAS-CRUZ Y., 2012, Environmental performance in the hotel sector: the case of the Western Canary Islands, „Journal of Cleaner Production”, 29, s. 64–72.

PIZAM A.,1999, Cross-cultural tourist behavior, [w:] A. Pizam, Y. Mansfeld (red.), Consumer behaviour in Travel and Tourism, Haworth Press, New York, s. 393–411.

RAHMAN I., REYNOLDS D., SVAREN S., 2012, How green are North American hotels? An exploration of low-cost adoption practices, „International Journal of Hospitality Management”, 31(3), s. 720–727.

ROBINOT E., GIANNELLONI J.L., 2010, Do hotels’ green attributes contribute to customer satisfaction? „Journal of Service Marketing”, 24(2), s. 157–169.

RITTER W., 1987, Styles of tourism in the modern world, „Tourism Recreation Research”, 12 (1), s. 3–8.

The U Thant Report, 1969, United Nations, New York.

URIELY N., REICHEL A., SHANI A., 2007, Ecological orientation of tourists: An empirical investigation, „Tourism and Hospitality Research”, 7 (3/4), s. 161–175.

WEIERMAIR K., 2000, Tourists’ perceptions towards and satisfaction with service quality in the cross-cultural service encounter: implications for hospitality and tourism management. „Managing Service Quality”, 10(6), s. 397–409.

YUSOL Z.B., JAMALUDIN M., 2013, Green approaches of Malaysian green hotels and resorts, „Procedia – Social and Behavioral Sciences”, 85, s. 421–431.

ZALEJSKI J., FASZCZEWSKA K., 2012, Zachowania polskich konsumentów wobec produktów ekologicznych, „Economy and Management”, 3, s. 92–104.

ZAREMBA S., 1997, Ekogloia produktów a idee zielonego konsumentaryzmu, Wyd. AE, Kraków, s. 53.

First Page

59

Last Page

64

Language

pol

Share

COinS