https://doi.org/10.18778/0867-5856.27.2.07">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

Celem autora artykułu jest identyfikacja zmian zachodzących w liczbie, kierunku, tempie, intensywności, strukturze i pojemności hoteli w Polsce w latach 1990–2015 według ich kategorii i województw oraz wpływu atrakcyjności turystycznej i wskaźników rozwoju gospodarczego (produktu krajowego brutto, nakładów inwestycyjnych ogółem, wartości środków trwałych brutto) na zmiany w liczbie pokoi hotelowych. Oparto ją na ogólnodostępnych materiałach pochodzących z Bazy Danych Lokalnych (BDL) Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz z branżowych roczników statystycznych turystyki. W artykule wykorzystano metody analizy indeksowej, wskaźniki podobieństwa i odmienności strukturalnej, rachunku korelacji i prezentacji graficznej (wykresy, mapy). W latach 1990–2015 nastąpił w Polsce dynamiczny wzrost liczby i pojemności hoteli (4,5-krotny), zwłaszcza w segmencie wyższych (hotele 5* i 4*) i średnich (3*) kategorii. Wzrost ten był znacząco zróżnicowany regionalnie, w wysokim stopniu uwarunkowany atrakcyjnością turystyczną oraz ogólnym rozwojem społeczno-gospodarczym województw.

Keywords

hotele, zmiany, zróżnicowanie regionalne, uwarunkowania zmian, Polska

References

Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl.

FULARSKI M., 1935, Zagadnienia ruchu turystycznego, Warszawa.

KNOWLES T., EGAN D., 2001, Recession and its Implications for the International Hotel Industry, „Travel and Tourism Analyst”, 6, s. 59–76.

KOWALCZYK A., 2001, Geografia hotelarstwa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

KRAŚ J., 2012, Usługi hotelarskie w Polsce – dawniej i dziś, „Saeculum Christianum”, 19/2, s. 213–225.

ŁAZAREK R., 2004, Hotelarstwo w Polsce na tle hotelarstwa europejskiego, [w:] J. Merski, C. Witkowski (red.), Hotelarstwo w Polsce. Stan i kierunki rozwoju w przededniu wejścia do Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa, s. 7–25.

MILEWSKA M., WŁODARCZYK B., 2015, Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości, PWE, Warszawa.

NAPIERAŁA T., 2013, Charakterystyka rozmieszczenia hoteli sieciowych w Polsce, [w:] R.K. Borówka, A. Credo, I. Kavetskyy (red.), Współczesne problemy badań geograficznych, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Nauk o Ziemi, Szczecin, s. 187–196.

Rocznik statystyczny, lata 1960–1997, GUS, Warszawa.

Rocznik statystyczny RP, lata 1998–2016, GUS, Warszawa.

ROGACKI H., 2009, Dynamika i przekształcenia strukturalne turystycznej bazy noclegowej w Polsce w ujęciu przestrzennym, „Folia Turistica”, 21, s. 203–220.

RUNGE J., 2006, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – element metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

SEMERLING A., 2016, Kierunki inwestycji i źródeł finansowania na rynku hotelarskim w Polsce, „Współczesna Gospodarka. Contemporary Economy. Electronic Scientific Journal”, 7, 2, s. 131–144, www.wspolczesnagospodarka.pl.

TURKOWSKI M., 1993, Hotelarstwo. Elementy marketingu, PWE, Warszawa.

TURKOWSKI M., 1997, Marketing usług hotelarskich, PWE, Warszawa.

Turystyka w ..., Roczniki 1999–2015, GUS, Warszawa.

Turystyka w 2014 r., 2015, GUS, Warszawa.

Turystyka w 2015r., 2016, GUS, Warszawa.

WARSZYŃSKA J., JACKOWSKI A., 1979, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.

WAWRZYNIAK S., 1975, Rozwój turystycznej bazy noclegowej w Polsce, [w:] Problemy turystyki zagranicznej, Kraków.

WITKOWSKI C., 2007, Aktywność międzynarodowych systemów hotelowych na polskim rynku, Wyd. AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.

WOJDACKI K., 2015, Długookresowe przeobrażenia bazy hotelowej w Polsce – analiza statystyczna, „Folia Turistica”, 35, s. 115–140.

First Page

77

Last Page

87

Language

pol

Share

COinS