https://doi.org/10.1515/tour-2017-0017">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

In recent years the Stołowe Mountains National Park has become an increasingly popular destination for the purposes of mountain tourism. Such tourism takes different forms throughout the year, but the most common is hiking. Its continuing popularity results from the close contact with nature it provides, along with the possibility of active leisure pursuits and exploration. The aim of the study is to describe the motivations, preferences and leisure behaviours of hiking tourists who visit the Stołowe Mountains National Park, through survey-based research in 2015 and 2016. The study will highlight the relationship between the respondents’ characteristics and their motivations, preferences and behaviour, to identify the main kinds of tourists.

Keywords

hiking, Stołowe Mountains National Park, tourist motivations and preferences

References

BABBIE E., 2013, Podstawy badań społecznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

CZOCHAŃSKI J.T., 2002, Turystyka w Tatrzańskim Parku Narodowym, [in:] J. Partyka (ed.), Użytkowanie turystycznego parków narodowych, Ojcowski Park Narodowy, Ojców, pp. 386-403.

CZOCHAŃSKI J.T., SZYDAROWSKI W., 2000, Diagnoza stanu i zróżnicowanie przestrzenno-czasowe użytkowania szlaków turystycznych w TPN, [in:] J.T. Czochański, D. Borowiak (eds.), Z badań geograficznych w Tatrach Polskich, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, pp. 207-228.

FARON M., KOCHAN A., LISZKA J., 2012, Metodyka pomiaru ruchu turystycznego i badania ankietowego w Pienińskim Parku Narodowym w 2012 roku, Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, pp. 52-62.

FĄK T., JARECKA P., 2014, Czynniki warunkujące uprawianie górskiej turystyki kwalifikowanej w subregionie Karkonoszy i Gór Izerskich na podstawie opinii badanych turystów, [in:] P. Zarzycki (ed.), Wybrane aspekty górskiej aktywności ruchowej w Polsce i na świecie, Studia i Monografie, 120, AWF Wrocław.

GONDA-SOROCZYŃSKA E., 2010, Potencjał Karpacz jako ośrodka całorocznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 590, Ekonomiczne problemy usług, 52, pp. 69-82.

GRABOWSKI H., 2013, Wykłady z metodologii badań empirycznych, Dla studentów turystyki i rekreacji, Wyd. Impuls, Kraków.

HIBNER J., 2012, Zróżnicowanie ruchu turystycznego w Tatrzańskim Parku Narodowym na wybranych przykładach, Problemy Ekologii Krajobrazu. Rekreacja w krajobrazach o wysokim potencjale, XXXIV, pp. 41-47.

HIBNER J., 2013, Struktura ruchu turystycznego w polskich górskich parkach narodowych należących do sieci „Człowiek i Biosfera”, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 2013, pp. 73-88.

HIBNER J., 2014, Monitoring ruchu turystycznego w rejonie Kasprowego Wierchu – metody i problemy badawcze, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, 2., Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

JASTRZĘBSKI C., 2009, Ruch turystyczny w Świętokrzyskim Parku Narodowym, Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 11, 4(23).

LIJEWSKI T., MIKUŁOWSKI B., WYRZYKOWSKI J., 2002, Geografia turystyki Polski, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa.

MARTIN C., TŘEBICKY V., 2000, Monitoring of tourism exploitation and management of the Krkonoše national park, Opera Corcontica, 37, pp. 628-638.

MICHALCZAK W., WOJCIERSKA L., 2014, Turystyka w Karpaczu w ostatnim dziesięcioleciu w badaniach własnych i według opinii turystów, [in:] P. Zarzycki (ed.), Wybrane aspekty górskiej aktywności ruchowej w Polsce i na świecie, Studia i Monografie, 120, AWF, Wrocław.

MOKRAS-GRABOWSKA J., 2016, Mountain hiking in Tatra National Park/Turystyka piesza górska w Tatrzańskim Parku Narodowym, Tourism/Turyzm, 26/1, pp. 71-78, 73-81. Ochrona Środowiska, 2016, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 270.

POCIASK-KARTECZKA J., BAŚCIK M., CZUBERNAT S., 2007, Ruch turystyczny w Tatrzańskim Parku Narodowym w latach 1993-2005, [in:] W. Kurek, M. Mika (eds), Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, IGiGP, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, pp. 271-279.

PRĘDKI R., 2012, Ruch turystyczny w Bieszczadzkim Parku Narodowym w latach 2009-2011, Roczniki Bieszczadzkie 2012 (20), pp. 358-377.

PRÓSZYŃSKA-BORDAS H., 2008, Cechy ruchu turystycznego w Parku Narodowym Gór Stołowych i ich przemiany w okresie dziesięcioletnim w świetle badań ankietowych, Turystyka i Rekreacja, AWF, Warszawa, pp. 19-28.

PRÓSZYŃSKA-BORDAS H., 2009, Źródła informacji o terenie wykorzystywane przez turystów odwiedzających Park Narodowy Gór Stołowych, [in:] M.K. Leniartek (red.), Terra incognita w turystyce, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”, Wrocław, pp. 353-367.

PRÓSZYŃSKA-BORDAS H., 2014, Zróżnicowanie cech osób wędrujących w sezonie bezśnieżnym po górach średnich i niskich w Polsce na przykładzie turystów odwiedzających wybrane parki narodowe, [in:] P. Zarzycki, J. Grobelny (red.), Aktywność ruchowa na obszarach górskich Polski i świata, Studia i Monografie, 118, AWF, Wrocław.

ROGOWSKI M., 2015, Preferencje turystów w polskich Karkonoszach jako podstawa tworzenia produktu turystycznego obszaru, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 50, pp. 152-163.

ROGOWSKI M., MAŁEK B, 2016, Monitoring ruchu turystycznego w Parku Narodowym Gór Stołowych, [in:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, Turystyka przyrodnicza i uwarunkowania jej rozwoju, Z. Młynarczyk A. Zajadacz (eds.), Turystyka i Rekreacja, Studia i Prace, 18, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, pp. 79-97.

SEMCZUK M., 2012, Ruch turystyczny w Gorczańskim Parku Narodowym, Ochrona Beskidów Zachodnich, 4, pp. 98-110.

SEMCZUK M., MAJEWSKI K., GIL A. 2014, Uwarunkowania i kierunki zmian ruchu turystycznego w Gorczańskim Parku Narodowym, Ochrona Beskidów Zachodnich, 5, pp. 47-60.

UŚCIŃSKI S., 2017, Motywy i preferencje turystów odwiedzających Błędne Skały i Szczeliniec Wielki, typescript of license work, Katedra Turystyki i Rekreacji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.

WARCHOLIK W., SEMCZUK M., 2011, Natężenie ruchu turystycznego w Pienińskim Parku Narodowym, Prace Komisji Geografii Przemysłu, 18, Warszawa–Kraków.

WIENIAWSKA B., 2004, Socjologiczna analiza ruchu turystycznego na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego, Opera Corcontica, 41, pp. 537-544.

WIENIAWSKA-RAJ B. 2007, Dynamika ruchu turystycznego w Karkonoskim Parku Narodowym, [in:] J. Štursa, R. Knapik (eds.), Geoekologické problémy Krkonoš. Sborn. Mez. Věd. Konf., říjen, 2006, Svoboda n. Úpou, Opera Corcontica, 44, pp. 593-602.

WIENIAWSKA-RAJ B. 2010, Dynamika ruchu turystycznego w Karkonoskim Parku Narodowym, Opera Corcontica, 47 (supl. 1), pp. 269-276.

WYRZYKOWSKI J. 1986, Geograficzne uwarunkowania rozwoju urlopowej turystyki wypoczynkowej w Polsce, Acta Universitatis Wratislaviensis, 935, Studia Geograficzne, XLIV, Wrocław.

ZARZYCKI P., GROBELNY J., WEISNER W., 2010, Górskie schroniska a potencjał turystyczny Karkonoszy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 590: Ekonomiczne Problemy Usług, 52, pp. 295-306.

ŻYTO A., MARTYN M., ZWIERZ M., UŚCIŃSKI S., ROGOWSKI M., 2017, Współczesny turysta w Parku Narodowym Gór Stołowych – charakterystyka głównych motywów i preferencji, [in:] K. Listwan-Franczak, J. Liro, P. Krąż, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii”, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

First Page

89

Last Page

97

Language

eng

Share

COinS