https://doi.org/10.18778/0867-5856.27.2.09">
  •  
  •  
 

Abstract

Park Narodowy Gór Stołowych na przestrzeni ostatnich lat stał się coraz częściej wybieranym obszarem uprawiania turystyki górskiej. W ciągu całego roku przyjmuje ona różne formy, spośród których najpopularniejszą jest turystyka piesza. Jej niesłabnąca popularność wynika z faktu podjęcia aktywności fizycznej w celach wypoczynkowych i poznawczych poprzez bliski kontakt z przyrodą. Celem pracy jest charakterystyka motywów, preferencji i zachowań wolnoczasowych turystów pieszych odwiedzających Park Narodowy Gór Stołowych, poprzez badania sondażowe prowadzone w latach 2015 i 2016. W pracy zostały ukazane zależności między cechami socjodemograficznymi respondentów a ich motywami, preferencjami i zachowaniem, ze wskazaniem głównych grup turystów.

Keywords

turystyka piesza, Park Narodowy Gór Stołowych, motywy i preferencje turystów

References

BABBIE E., 2013, Podstawy badań społecznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

CZOCHAŃSKI J.T., 2002, Turystyka w Tatrzańskim Parku Narodowym, [w:] J. Partyka (red.), Użytkowanie turystyczne parków narodowych, Ojcowski Park Narodowy, Ojców, s. 386–403.

CZOCHAŃSKI J.T., SZYDAROWSKI W., 2000, Diagnoza stanu i zróżnicowanie przestrzenno-czasowe użytkowania szlaków turystycznych w TPN, [w:] J.T. Czochański, D. Borowiak (red.), Z badań geograficznych w Tatrach polskich, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 207–228.

FARON M., KOCHAN A., LISZKA J., 2012, Metodyka pomiaru ruchu turystycznego i badania ankietowego w Pienińskim Parku Narodowym w 2012 r., Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, s. 52–62.

FĄK T., JARECKA P., 2014, Czynniki warunkujące uprawianie górskiej turystyki kwalifikowanej w subregionie Karkonoszy i Gór Izerskich na podstawie opinii badanych turystów, [w:] P. Zarzycki (red.), Wybrane aspekty górskiej aktywności ruchowej w Polsce i na świecie, „Studia i Monografie”, 120, AWF Wrocław.

GONDA-SOROCZYŃSKA E., 2010, Potencjał Karpacza jako ośrodka całorocznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 590, „Ekonomiczne Problemy Usług”, 52, s. 69–82.

GRABOWSKI H., 2013, Wykłady z metodologii badań empirycznych dla studentów turystyki i rekreacji, Wyd. Impuls, Kraków.

HIBNER J., 2012, Zróżnicowanie ruchu turystycznego w Tatrzańskim Parku Narodowym na wybranych przykładach, „Problemy Ekologii Krajobrazu” XXXIV: Rekreacja w krajobrazach o wysokim potencjale, s. 41–47.

HIBNER J., 2013, Struktura ruchu turystycznego w polskich górskich parkach narodowych należących do sieci „Człowiek i Biosfera”: Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 73–88.

HIBNER J., 2014, Monitoring ruchu turystycznego w rejonie Kasprowego Wierchu – metody i problemy badawcze, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 2, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

JASTRZĘBSKI C., 2009, Ruch turystyczny w Świętokrzyskim Parku Narodowym, „Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo- Leśnej”, 11, 4 (23).

KRUCZEK Z., 2014, Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań. Monografia, Wyd. Proksenia, Kraków.

LIJEWSKI T., MIKUŁOWSKI B., WYRZYKOWSKI J., 2002, Geografia turystyki Polski, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa.

MARTIN C., TŘEBICKY V., 2000, Monitoring of tourism exploitation and management of the Krkonoše national park, „Opera Corcontica”, 37, s. 628–638.

MICHALCZAK W., WOJCIERSKA L., 2014, Turystyka w Karpaczu w ostatnim dziesięcioleciu w badaniach własnych i według opinii turystów, [w:] P. Zarzycki (red.), Wybrane aspekty górskiej aktywności ruchowej w Polsce i na świecie, „Studia i Monografie”, 120, AWF Wrocław.

MOKRAS-GRABOWSKA J., 2016, Turystyka piesza górska w Tatrzańskim Parku Narodowym/Mountain hiking in Tatra National Park, „Turyzm/ Tourism”, 26/1, s. 73–81/pp. 71–78.

Ochrona środowiska, 2016, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

POCIASK-KARTECZKA J., BAŚCIK M., CZUBERNAT S., 2007, Ruch turystyczny w Tatrzańskim Parku Narodowym w latach 1993–2005, [w:] W. Kurek, M. Mika (red.), Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 271–279.

PRĘDKI R., 2012, Ruch turystyczny w Bieszczadzkim Parku Narodowym w latach 2009–2011, „Roczniki Bieszczadzkie”, 20, s. 358–377.

PRÓSZYŃSKA-BORDAS H., 2008, Cechy ruchu turystycznego w Parku Narodowym Gór Stołowych i ich przemiany w okresie dziesięcioletnim w świetle badań ankietowych, „Turystyka i Rekreacja”, AWF, Warszawa, s. 19–28.

PRÓSZYŃSKA-BORDAS H., 2009, Źródła informacji o terenie wykorzystywane przez turystów odwiedzających Park Narodowy Gór Stołowych, [w:] M.K. Leniartek (red.), Terra incognita w turystyce, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”, Wrocław, s. 353–367.

PRÓSZYŃSKA-BORDAS H., 2014, Zróżnicowanie cech osób wędrujących w sezonie bezśnieżnym po górach średnich i niskich w Polsce na przykładzie turystów odwiedzających wybrane parki narodowe, [w:] P. Zarzycki, J. Grobelny (red.), Aktywność ruchowa na obszarach górskich Polski i świata, „Studia i Monografie”, 118, AWF, Wrocław.

ROGOWSKI M., 2015, Preferencje turystów w polskich Karkonoszach jako podstawa tworzenia produktu turystycznego obszaru, „Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu”, 50, s. 152–163.

ROGOWSKI 2017, System monitoringu ruchu turystycznego (SMrt) w Parku Narodowym Gór Stołowych – założenia i wybrane wyniki, „Studia i Materiały CEPL w Rogowie”, 19, 52, 3, s. 158–165.

ROGOWSKI M., MAŁEK B., 2016, Monitoring ruchu turystycznego w Parku Narodowym Gór Stołowych, [w:] Z. Młynarczyk, A. Zajadacz (red.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, Turystyka przyrodnicza i uwarunkowania jej rozwoju, „Turystyka i Rekreacja. Studia i Prace”, 18, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, s. 79–97.

SEMCZUK M., 2012, Ruch turystyczny w Gorczańskim Parku Narodowym, „Ochrona Beskidów Zachodnich”, 4, s. 98–110.

SEMCZUK M., MAJEWSKI K., GIL A., 2014, Uwarunkowania i kierunki zmian ruchu turystycznego w Gorczańskim Parku Narodowym, „Ochrona Beskidów Zachodnich”, 5, s. 47–60.

UŚCIŃSKI S., 2017, Motywy i preferencje turystów odwiedzających Błędne Skały i Szczeliniec Wielki, mps pracy licencjackiej, Katedra Turystyki i Rekreacji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.

WARCHOLIK W., SEMCZUK M., 2011, Natężenie ruchu turystycznego w Pienińskim Parku Narodowym, „Prace Komisji Geografii Przemysłu”, 18, Warszawa–Kraków.

WIENIAWSKA B., 2004, Socjologiczna analiza ruchu turystycznego na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego, „Opera Corcontica”, 41, s. 537–544.

WIENIAWSKA-RAJ B., 2007, Dynamika ruchu turystycznego w Karkonoskim Parku Narodowym, [w:] J. Štursa, R. Knapik (red.), Geoekologické problémy Krkonoš. Sborn. Mez. Věd. Konf., říjen, 2006, Svoboda n. Úpou, „Opera Corcontica”, 44/2, s. 593–602.

WIENIAWSKA-RAJ B., 2010, Dynamika ruchu turystycznego w Karkonoskim Parku Narodowym, „Opera Corcontica”, 47 (supl. 1), s. 269–276.

WYRZYKOWSKI J., 1986, Geograficzne uwarunkowania rozwoju urlopowej turystyki wypoczynkowej w Polsce, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, 935, Studia Geograficzne, XLIV.

ZARZYCKI P., GROBELNY J., WEISNER W., 2010, Górskie schroniska a potencjał turystyczny Karkonoszy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 590, „Ekonomiczne Problemy Usług, 52, s. 295–306.

ŻYTO A., MARTYN M., ZWIERZ M., UŚCIŃSKI S., ROGOWSKI M., 2017, Współczesny turysta w Parku Narodowym Gór Stołowych – charakterystyka głównych motywów i preferencji, [w:] K. Listwan- Franczak, J. Liro, P. Krąż (red.), Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

First Page

95

Last Page

104

Language

pol

Share

COinS