https://doi.org/10.18778/0867-5856.27.2.12">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

Głównym celem artykułu jest przedstawienie czynników społecznych warunkujących aktywność oraz destynacje turystyczne chicagowskiej Polonii. Wśród tych czynników wyróżniono takie aspekty, jak: sytuacja rodzinna, wzorce rodzinne, brak tradycji rodzinnej, przynależność do organizacji, indywidualna chęć wyjazdu/poznawanie nowych miejsc oraz brak wolnego czasu. Celem badania było również sprawdzenie, czy przynależność do organizacji wpływa na większą częstotliwość wyjazdów turystycznych Polonii chicagowskiej w ciągu roku oraz czy ma ona wpływ na wybór kierunku wyjazdu turystycznego.

Keywords

czynniki społeczne, Chicago, Polonia, turystyka, aktywność turystyczna

References

ALEJZIAK W., 2007, Inhibitory aktywności turystycznej. Teoretyczne i metodologiczne aspekty studiów nad ograniczeniami i barierami uczestnictwa w wyjazdach wypoczynkowych, „Folia Turistic ”, 18, s. 59–89.

BARTKOWSKI T., 1986, O zakresach niektórych podstawowych pojęć nauki o turystyce w turyzmie, „Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm”, 2, s. 47–60.

BELSKI A., 2010, Stany Zjednoczone Ameryki, [w:] Z. Kruczek (red.), Kraje pozaeuropejskie zarys geografii turystycznej, Proksenia, Kraków.

BLALOCK H.M., 1987, Statystyka dla socjologów, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Census 2013 Summary File 4(SF4) – Sample Data PCT1, Ancestry- Polish, U.S. Census Bureau.

CZAJKOWSKI K., 1979, Wychowanie do rekreacji, WSiP, Warszawa.

DĄBROWSKI Z., 1966, Czas wolny dzieci i młodzieży, PZWS, Warszawa.

DELEKTA A., 2013, Determinanty aktywności i destynacji turystycznych studentów dużego i małego ośrodka akademickiego, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków.

DENEK K., 2000, W kręgu edukacji, krajoznawstwa i turystyki w szkole, Wyd. Eruditus, Poznań.

GAWORECKI W., 2007, Turystyka, PWE, Warszawa.

GLASER B.G., STRAUSS A.L., 2009, Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego, Wyd. Nomos, Kraków.

GURYCKA A., 1989, Rozwój i kształtowanie zainteresowań, WSiP, Warszawa.

KAMIŃSKI A., 1965, Czas wolny i jego problematyka społeczno-wychowawcza, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

KAMIŃSKI A., 1966, Aktywizacja i uspołecznianie uczniów w szkole podstawowej, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa.

KAMIŃSKI A., 1980, Funkcje pedagogiki społecznej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

KONECKI K., 2000, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wyd. PWN, Warszawa, s. 169–179.

KULESZA W., 1988, Rodzina jako źródło kształtowania się i wyboru turystycznych form wypoczynku w środowisku studenckim, [w:] J. Malinowski (red.), Społeczno-pedagogiczne problemy turystyki, Instytut Turystyki, Warszawa, s. 186–197.

LISZEWSKI S., 2009, Przestrzeń turystyczna Polski. Koncepcja regionalizacji turystycznej, [w:] I. Jażewicz (red.), Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej, Wyd. Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk, s. 59–69.

LISZEWSKI S., WŁODARCZYK B., 2010, Badania regionalne ruchu turystycznego jako podstawa nowej regionalizacji turystycznej Polski, [w:] E. Dziedzic (red.), Regionalne badania konsumentów usług turystycznych, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa, s. 99–107.

LISZEWSKI S., 2013, Geograficzne uwarunkowania turystyki, [w:] R. Pawlusiński (red.), Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 13–22.

MARCINKOWSKI M., 2003, Zachowania wolnoczasowe wskaźnikiem jakości życia, [w:] W. Siwiński (red.), Czas wolny. Rekreacja. Turystyka. Hotelarstwo. Żywienie, Wyd. Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Poznań.

MATCZAK A., 1992, Model badań ruchu turystycznego. Studium metodologiczne, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica”, 8.

NOWAKOWSKA A., 1989, Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ruchu turystycznego w układach przestrzennych, Zeszyty Naukowe, ser. „Monografie”, 88, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.

OSTROWSKI S., 1988, Rozumienie turystyki, „Problemy Turystyki”, 3.

PARZYCH K, 2011, Determinanty przestrzeni turystyki krajowej młodzieży szkolnej. Studium przypadku młodzieży licealnej Słupska i Częstochowy, [w:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 359–367.

PIĘTA J., 2004, Pedagogika czasu wolnego, Wyd. WSE, Warszawa.

PRZETACZNIK-GIEROWSKA M., WŁODARSKI Z., 1998, Psychologia wychowawcza, t. II, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

RÓŻYCKI P., 2006, Determinanty aktywności turystycznej młodzieży, „Problemy Turystyki”, 1–4.

SILVERMAN D., 2007, Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu, interakcji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

SOJKA E., 2003, Statystyka w przykładach i zadaniach. Podręcznik akademicki, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Śląskie Wyd. Naukowe.

STACHOWSKI M., 1993, O pojmowaniu przestrzeni w geografii turyzmu, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Geografia”, 24, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, 82, s. 171–180.

TABOŁ S., 2002, Wpływ rodziny na wykorzystanie czasu wolnego, „Życie Szkoły”, 3, s. 150–152.

TYSZKA Z., 1994, Rodzina w świecie współczesnym – jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa, [w:] T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna, Wyd. Żak, Warszawa, s. 23–39.

TYSZKOWA M., 1990, Aktywność i działalność dzieci i młodzieży, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

URRY J., 2007, Spojrzenie turysty, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

WALCZAK M., 1996, Koncepcja czasu wolnego Aleksandra Kamińskiego, Wyd. WSP, Zielona Góra.

WARSZYŃSKA J., JACKOWSKI A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa, s. 171–180.

WARTECKA-WAŻYŃSKA A., 2005, Rola wybranych organizacji społecznych w kształtowaniu aktywności turystycznej młodzieży, „Turystyka i Hotelarstwo”, 8, s. 87–102.

WŁODARCZYK B., 1999, Przemiany form aktywności turystycznej. Przykład krawędzi Wyżyny Łódzkiej, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.

WŁODARCZYK B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

WŁODARCZYK B., 2011, Przestrzeń turystyczna – kilka słów o istocie pojęcia, [w:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 15–27.

WOLAŃSKA T., 1994, Rekreacja a codzienne życie w rodzinie, [w:] T. Łobożewicz, T. Wolańska (red.), Rekreacja i turystyka w rodzinie, Wyd. Estrella, Warszawa.

WOŹNIAK E., 1996, Pedagogika czasu wolnego Aleksandra Kamińskiego, [w:] M. Walczak (red.), Koncepcja czasu wolnego Aleksandra Kamińskiego, Wyd. WSP, Zielona Góra.

WÓJTOWICZ B., 2010, Geografia. Rozwój zrównoważony. Edukacja ekologiczna, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.

WROCZYŃSKI R., 1966, Wprowadzenie do pedagogiki społecznej, Państwowe Wyd. Naukowe, Warszawa.

ZIÓŁKOWSKA-WEISS K., 2017, Czynniki ekonomiczne warunkujące aktywność i destynacje turystyczne chicagowskiej Polonii, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, 31 (3), s. 32–49.

Yearbook of Immigration Statistic.

First Page

121

Last Page

130

Language

pol

Share

COinS