https://doi.org/10.18778/0867-5856.28.1.04">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

Celem autorów artykułu jest próba dokonania oceny atrakcyjności wybranych państw Europy Środkowej pod kątem uprawiania sportów zimowych i pieszej turystyki górskiej w świetle opinii studentów kierunków związanych z turystyką, mieszkających w państwach Grupy Wyszehradzkiej, oraz ocena barier rozwoju konkurencyjnej oferty w tych krajach. Według respondentów najbardziej atrakcyjnymi krajami do uprawiania sportów zimowych są Austria i Słowacja, a najmniej – Węgry, Rumunia i Litwa. Z kolei najlepsze warunki do uprawiania pieszej turystyki górskiej, według ankietowanych, mają Słowacja, Austria i Czechy oraz Polska. Ponadto badani z poszczególnych państw wysoko ocenili ofertę krajową.

Keywords

atrakcyjność turystyczna, sporty zimowe, piesza turystyka górska, Europa Środkowa

References

ANDREJUK A., 1998, Turystyka aktywna, rekreacyjna i specjalistyczna, Kengraf, Warszawa.

DUDEK D., 2006, Pojęcie rekreacji w polskiej tradycji terminologicznej, „Folia Touristica”, 17, s. 27–50.

FALK M., 2010, A dynamic panel data analysis of snow depth and winter tourism, „Tourism Management”, 31, 6, s. 912–924.

FIDELUS J., 2016, Slope transformations within tourist foot-paths in the northern and southern parts of the Western Tatra Mountains (Poland, Slovakia), „Zeitschrift für Geomorphologie”, 60 (3), s. 139–162.

FIDELUS-ORZECHOWSKA J., GORCZYCA E., KRZEMIEŃ K., 2017, Geomorfologiczne skutki gospodarki turystycznej w Tatrach, Wyd. IGiGP UJ, Kraków.

FLAGESTAD A., HOPE C. A., 2001, Strategic success in winter sports destinations: A sustainable value creation perspective, „Tourism Management”, 22 (5), s. 445–461.

GENELETTI D., DAWA D., 2009, Environmental impact assessment of mountain tourism in developing regions: A study in Ladakh, Indian Himalaya, „Environmental Impact Assessment Review”, 29 (4), s. 229–242.

HAVRLANT J., 2011, Kierunki i bariery modernizacji ośrodków sportów zimowych w czeskim regionie turystycznym ‘Beskidy’, „Prace Geograficzne”, 125, s. 77–93.

HERBIN J., 1995, Mass tourism and problems of tourism planning in french mountains, [w:] G.J. Alshworth, A.G. Dietvorst (red.), Tourism and spatial transformations, CABI, Wallingford.

HOLDEN A., 2000, Winter tourism and the environment in conflict: the case study of Cairngorm, Scotland, „International Journal of Tourism Research”, 2, 4, s. 247–260.

HUDSON S., 2000, Snow business. A study of the International ski industry, Cassell, London.

HUDSON S., HUDSON L., 2015, Winter sport tourism, Goodfellow Publishers, Oxford.

KIEŁBASIEWICZ-DROZDOWSKA I., 2001, Zarys rozwoju refleksji teoretycznej nad problematyką rekreacji, [w:] I. Kiełbasiewicz-Drozdowska, W. Siwiński (red.), Teoria i metodyka rekreacji, AWF, Poznań, s. 9–25.

KRZESIWO K., 2007, Turystyka narciarska w Beskidzie Śląskim – stan obecny i problemy rozwoju, [w:] W. Kurek, R. Faracik (red.), Studia nad turystyką. Prace geograficzne i regionalne. Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 85–97.

KRZESIWO K., 2014, Rozwój i funkcjonowanie stacji narciarskich w polskich Karpatach, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

KUREK W., 2004, Turystyka na obszarach górskich Europy, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

LINDBERG K., ANDERSSON T.D., DELLAERT B.G.C., 2001, Tourism development: Assessing social gains and losses, „Annals of Tourism Research”, 28, 4, s. 1010–1030.

LUBOWIECKI-VIKUK A.P., PASZYŃSKA-JĘDRYCKA M., 2010, Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych, AWF, Poznań.

MADZIKOVÁ A., KLAMÁR R., ROSIČ M., KAŇUK J., 2011, Główne kierunki i problemy rozwoju turystyki narciarskiej w Republice Słowackiej, „Prace Geograficzne”, 125, s. 111–128.

MIKA M., 2009, Ski tourism in the Polish Carpathians – present state and issues of development, „Folia Geographica. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Presoviensis”, 14, s. 198–208.

MIKA M., KRZESIWO K., KRZESIWO P., 2007, Współczesne problemy rozwoju ośrodków narciarskich w Polsce – przykład Szczyrku, „Prace Geograficzne”, 117, s. 63–77.

PILAWSKI A., 2002, Skrajne formy aktywności fizycznej, [w:] I. Jędrzejczyk (red.), Rozwój funkcji turystycznej i rekreacyjnej polskich obszarów górskich, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katowice, s. 88–93.

RUT J., 2002, Turystyka aktywna w Euroregionie Karpackim. Monografia turystyczna, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

SZCZECHOWICZ B., 2006, Funkcjonowanie schronisk turystycznych jako przedsięwzięć komercyjnych, [w:] A. Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Jelenia Góra, s. 134–142.

SZCZECHOWICZ B., 2014, Poziom i zróżnicowanie cen usług noclegowych oferowanych przez schroniska górskie na terenie Karpat polskich, słowackich i czeskich, [w:] J. Kantyka (red.), Wellness jako forma kultury fizycznej i turystyki – aspekty zdrowotne i ekonomiczne, Wyd. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katowice, s. 126–148.

TSUYUZAKI S., 2002, Vegetation development patterns on ski slopes in lowland Hokkaido, northern Japan, „Biological Conservation”, 108, 2, s. 239–246.

TÖGLHOFER CH., 2011, From climate variability to weather risk: The impact of snow conditions on tourism demand in Austrian ski areas, doctoral thesis, University of Graz, Graz.

TUPPEN J., 2002, Recent developments in alpine tourism: A life cycle approach, „Turyzm”, 12, 2, s. 79–93.

WARSZYŃSKA J., 1995, Geografia turystyczna świata, 1, PWN, Warszawa.

WOLAŃSKA T., 1997, Leksykon – sport dla wszystkich, rekreacja ruchowa, AWF, Warszawa.

ZARZYCKI P., STOSIK A., GROBELNY J., 2006, Specyfika funkcjonowania schronisk górskich w świetle zmian otoczenia gospodarczego i dynamiki rozwoju sektora turystyki w Polsce, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, 1141, s. 303–309.

ŻEMŁA M., 2000, Turystyka kwalifikowana w okresie transformacji w Polsce, [w:] L. Żabiński (red.), Uwarunkowania środowiskowe strategii marketingowych w wybranych sektorach gospodarki, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 199–234.

ŻEMŁA M., 2014, Foreign tourists on hiking trials in Polish mountains, „Geomatics Landmanagement and Landscape”, 1, s. 95–106.

ŻEMŁA M., 2015, Reakcje gestorów schronisk na rezerwacje mailowe w różnych językach. Porównanie obiektów w Polsce, Czechach i Słowacji, „Folia Turistica”, 36, s. 125–142.

First Page

35

Last Page

41

Language

pol

Share

COinS