https://doi.org/10.2478/tour-2018-0017">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Author ORCID Identifier

http://orcid.org/0000-0003-3075-7453 Podhorodecka Katarzyna

Abstract

This article presents the correlation between natural and non-natural tourism assets and the distribution of tourist accommodation in the 24 powiats (districts) of Łódź Province. The authors, having divided these assets into natural and non-natural, discusses their occurrence in individual powiats. Next, tourist accommodation in Łódź Province is described, along with a presentation of statistical data. An important part of the paper is the presentation of the research results obtained by means of the point bonitation method. At the final stage, Spearman rank correlation coefficients is calculated, showing the strength of the relationship between selected tourism assets and the distribution of tourist accommodation.

Keywords

tourism asset, natural assets, cultural assets, tourist accommodation, tourism, Spearman’s rank correlation

References

BALIŃSKA A., SIECZKO A., ZAWADKA J., 2014, Turystyka: wybrane zagadnienia, Difin, Warszawa.

BANASZCZYK P., TUMIŁOWICZ J., 2000, Arboretum w Rogowie, Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

BAR R., DOLIŃSKI A., 1978, Turystyka, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

BEETON S., 2005, Film-induced Tourism, Channel View Publications, Bristol.

BORZYSZKOWSKI J., 2011, Organizacja i zarządzanie turystyką w Polsce, CeDeWu, Warszawa.

DEREK M., 2010, Turystyka przemysłowa jako forma turystyki zrównoważonej, [in:] Z. Młynarczyk, I. Potocka, A. Zajadacz (eds.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, vol. 6: Turystyka zrównoważona, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 31-41.

DEREK M., KOWALCZYK A., 2010, Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

DRABAREK A., 2011, Atrakcyjność turystyczna a rozmieszczenie bazy noclegowej w Indonezji w początkach XXI wieku, master thesis, Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsaw, Warsaw.

DURYDIWKA M., DUDA-GROMADA K. (eds.), 2011, Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

DYLIK J., DYLIK Z., KACZMAREK R., 1954, Województwo łódzkie: przewodnik turystyczny, Wydawnictwo “Sport i Turystyka”, Warszawa.

GAWORECKI W., 2007, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

GOŁEMBSKI G. (ed.), 1999, Regionalne aspekty rozwoju turystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Poznań.

GOŁEMBSKI G. (ed.), 2006, Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

JĘDRYSIAK T., 2008, Turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

KACZMAREK S., 2001, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

KOTER M., LISZEWSKI S., SULIBORSKI A., 1999, Łódź i region Polski środkowej: podręcznik wiedzy o regionie dla liceów, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.

KOWALCZYK A., 2001, Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

KOWALCZYK A. (ed.), 2010, Turystyka zrównoważona, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

KOŻUCHOWSKI K., 2005, Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji (Podręcznik akademicki), Wydawnictwo Kurpisz S.A., Poznań.

KRONENBERG M., 2012, Wpływ zasobów dziedzictwa przemysłowego na atrakcyjność turystyczną miasta: przykład Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

KRONENBERG M., 2016, Potencjał turystyczny dziedzictwa filmowego w województwie łódzkim, Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju REGIO, Łódź.

KRUCZEK Z., 2005, Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Wydawnictwo Proksenia, Kraków.

KRZYMOWSKA-KOSTROWICKA A., 1999, Geoekologia turystyki i wypoczynku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

KUREK W. (ed.), 2007, Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

KUROWSKI J.K., 2013, Obszary NATURA 2000 w województwie łódzkim, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Łódź.

LIJEWSKI T., MIKUŁOWSKI B., WYRZYKOWSKI J., 2002, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa.

LISZEWSKI S., 2008, Urban areas as a subject for Polish tourism geography, Tourism/Turyzm, 18, 1, pp. 27-38.

ŁUKASZEWICZ A., 1987, Ogrody botaniczne i arboreta w Polsce, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.

MEDLIK S., 1995, Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa, PWN, Warszawa.

MOKRAS-GRABOWSKA J., 2014, Art-tourism space in Łódź: The example of the Urban Forms Gallery, Tourism/Turyzm, 24, 2, pp. 23-30.

Największe atrakcje turystyczne Łodzi i regionu łódzkiego, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Oficyna Wydawniczo-Reklamowa SAGALARA, Łódź.

OLACZEK R., 2013, Ochrona przyrody w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi i województwa łódzkiego, Oficyna Wydawnicza FOREST, Józefów.

OSTASIEWICZ S., RUSNAK Z., SIEDLECKA U., 1999, Statystyka: elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.

PANASIUK A., SZOSTAK D., 2009, Hotelarstwo. Usługi – eksploatacja – zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

PAWLIKOWSKA-PIECHOTKA A., 2009, Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne, Wydawnictwo Novae Res, Gdynia.

PIRASZEWSKA K., 2004, Przyrodnicze uwarunkowania rozmieszczenia turystycznej bazy noclegowej w Tajlandii, master thesis, Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsaw, Warsaw.

Program rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007-2020, 2007, Warszawa–Łódź.

PRZECŁAWSKI K., 1997, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Wydawnictwo Albis, Kraków.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, 2017, Raport o stanie lasów w Polsce 2016, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa.

ROGALEWSKI O., 1972, Podstawy gospodarki przestrzennej w turystyce, ser. Ruch Turystyczny – Monografie, 13, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa.

SOŁOWIEJ D., 1992, Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, Zarząd Województwa Łódzkiego, 2006, Łódź.

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007–2020, Zarząd Województwa Łódzkiego, 2006, Łódź.

SZWICHTENBERG A. (red.), 2000, Podstawy turystyki, Politechnika Koszalińska, Koszalin.

TERTELIS P., 2012, Walory turystyczne a rozmieszczenie bazy noclegowej w Nepalu na początku XXI wieku, master thesis, Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsaw, Warsaw.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, DzU nr 133, poz. 884 ze zmianami.

WARSZYŃSKA J., JACKOWSKI A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.

WIĘCKOWSKI M., 2014, Tourism space: An attempt at a fresh look, Tourism/Turyzm, 24, 1, pp. 17-24.

WŁODARCZYK B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

WŁODARCZYK B., 2014, Space in tourism, tourism in space: On the need for definition, delimitation and classification, Tourism/ Turyzm, 24,1, pp. 25-34.

WODEJKO S., 1997, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa.

ŻAKOWSKA S., 2018, Walory turystyczne a rozmieszczenie turystycznej bazy noclegowej w województwie w łódzkim, master thesis, Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsaw, Warsaw.

www.arboretum.sggw.pl/historia.html; 15.05.2018 r.

www.arboretum.sggw.pl/polozenie.html; 15.05.2018 r.

www.bdl.stat.gov.pl; 22.05.2018 r.

www.czasnarower.pl; 22.05.2018 r.

www.ec.europa.eu/culture/european-year-cultural-heritage-2018_en; 10.12.2017 r.

www.erih.net; 02.12.2017 r.

www.historycznie.uni.lodz.pl/poczatek.htm; 18.04.2018 r.

www.hotelarze.pl/hot/bl-hotelarstwo-18w.php; 19.04.2018 r.

www.kajaki.pttk.pl/index.php?id=turystyka-kwalifikowana; 20.04.2018 r.

www.kampinoski-pn.gov.pl/edukacja/ohz-w-smardzewicach; 24.05.2018 r.

www.klubgaja.pl; 04.04.2018 r.

www.kreatywna-europa.eu/europejski-rok-dziedzictwa-kulturowego-2018/; 02.12.2017 r.

www.ktpzg.pttk.pl/szlaki/szlaki.php; 15.11.2017 r.

www.kultura.lodz.pl; 18.04.2018 r.

www.lodz.pttk.pl; 15.11.2017 r.

www.lodzkie.travel/?kat=ochrona_przyrody&sub=7&sort=n; 10.12.2017 r.

www.lodzkie.travel/?kat=swiatynie; 13.04.2018 r.

www.mapa.lodz.pl/portal/apps/webappviewer/index.html?id=7489987eb60a4369814e53d49cc58ffc&extent=19.317,51.7126, 19.6459,51.8507; 18.04.2018 r.

www.nieborow.art.pl/ogrody/; 28.03.2018 r.

www.nieborow.art.pl/o-muzeum/historia-palacu/; 28.03.2018 r.

www.nieborow.art.pl/o-muzeum/www.wuoz-lodz.pl; 28.03.2018 r.

www.parkilodzkie.pl/npk/edukacja/spalski-park-krajobrazowy; 22.05.2018 r.

www.parkilodzkie.pl/npk/przedborski-pk; 22.05.2018 r.

www.parkilodzkie.pl/npk; 22.05.2018 r.

www.parkilodzkie.pl/pkwl/o-parku/kultura; 22.05.2018 r.

www.parkilodzkie.pl/pkwl/turystyka/leksykon?start=10; 22.05.2018 r.

www.parkilodzkie.pl/pkwl/turystyka/szlaki-turystyczne/278-zielony-szlak-pieszy-po-parku-krajobrazowym-wzniesien-lodzkich; 22.05.2018 r.

www.parkilodzkie.pl/pkwl/turystyka/szlaki-turystyczne/345-czarny-szlak-rowerowy-po-pkwl-opis-trasy-z-kilometrazem; 22.05.2018 r.

www.parkilodzkie.pl/pkwl/turystyka/szlaki-turystyczne; 22.05.2018 r.

www.parkilodzkie.pl/spk/pk-miedzyrzecza-warty-i-widawki; 22.05.2018 r.

www.parkilodzkie.pl/spk/zaleczanski-pk; 22.05.2018 r.

www.pl.cit.lodz.pl/pokaz/1266,5,97,szlak-rowerowy-po-parku-krajobrazowym-wzniesien-lodzkichwww.regiocentrum.pl; 22.05.2018 r.

www.pl.cit.lodz.pl/pokaz/1266,5,97,szlak-rowerowy-po-parku-krajobrazowym-wzniesien-lodzkich; 25.05.2018 r.

www.pl.cit.lodz.pl/pokaz/1321,8,97,szlaki-rowerowe-lasu-lagiewnickiego; 25.05.2018 r.

www.pttk.pl/kznw/kanon.php; 20.05.2018 r.

www.regiocentrum.pl/pobierz/szlak-filmowy-wojewodztwa-lodzkiego.pdf; 28.05.2018 r.

www.turystyka.wielun.pl; 22.05.2018 r.

www.turystyka.wielun.pl/pl/poi/3273263; 22.05.2018 r.

www.turystyka.wielun.pl/pl/search?query=Przedborski+Park+Krajobrazowy; 22.05.2018 r.

www.turyzm.pl; 20.12.2017 r.

www.uml.lodz.pl/czas-wolny/zielen-i-rekreacja/ogrod-botaniczny; 15.05.2018 r.

www.wuoz.bip.lodz.pl/page/12,zabytki.html; 18.04.2018 r.

First Page

73

Last Page

84

Language

eng

Share

COinS