https://doi.org/10.18778/0867-5856.28.2.09">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Author ORCID Identifier

http://orcid.org/0000-0003-3075-7453 Podhorodecka Katarzyna

Abstract

W artykule przedstawiono zależność pomiędzy walorami przyrodniczymi i pozaprzyrodniczymi a rozmieszczeniem turystycznej bazy noclegowej w 24 powiatach województwa łódzkiego. Ukazano podział na walory przyrodnicze i pozaprzyrodnicze oraz omówiono ich występowanie w poszczególnych powiatach. Następnie scharakteryzowano turystyczną bazę noclegową województwa łódzkiego. Przedstawiono również dane statystyczne dotyczące tworzących ją obiektów. Istotnym elementem opracowania było zaprezentowanie wyników badania, przeprowadzonego z wykorzystaniem metody bonitacji punktowej. Na etapie końcowym obliczono wskaźnik korelacji rang Spearmana, dzięki czemu ukazano stopień zależności pomiędzy wybranymi walorami turystycznymi a rozmieszczeniem turystycznej bazy noclegowej.

Keywords

walor turystyczny, walory przyrodnicze, walory kulturowe, turystyczna baza noclegowa, turystyka, korelacja rang, Spearmana

References

BALIŃSKA A., SIECZKO A., ZAWADKA J., 2014, Turystyka: wybrane zagadnienia, Difin, Warszawa.

BANASZCZYK P., TUMIŁOWICZ J., 2000, Arboretum w Rogowie, Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

BAR R., DOLIŃSKI A., 1978, Turystyka, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

BEETON S., 2005, Film-induced tourism, Channel View Publications, Bristol.

BORZYSZKOWSKI J., 2011, Organizacja i zarządzanie turystyką w Polsce, CeDeWu, Warszawa.

BUCZKOWSKA K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań.

DEREK M., 2010, Turystyka przemysłowa jako forma turystyki zrównoważonej, [w:] Z. Młynarczyk, I. Potocka, A. Zajadacz (red.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, t. 6: Turystyka zrównoważona, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 31–41.

DEREK M., KOWALCZYK A., 2010, Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

DRABAREK A., 2011, Atrakcyjność turystyczna a rozmieszczenie bazy noclegowej w Indonezji w początkach XXI wieku, praca magisterska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

DURYDIWKA M., DUDA-GROMADA K. (red.), 2011, Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

DYLIK J., DYLIK Z., KACZMAREK R., 1954, Województwo łódzkie: przewodnik turystyczny, Wydawnictwo „Sport i Turystyka”, Warszawa.

GAWORECKI W., 2007, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

GOŁEMBSKI G. (red.), 1999, Regionalne aspekty rozwoju turystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Poznań.

GOŁEMBSKI G. (red.), 2006, Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

JĘDRYSIAK T., 2008, Turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

KACZMAREK S., 2001, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

KOTER M., LISZEWSKI S., SULIBORSKI A., 1999, Łódź i region Polski środkowej: podręcznik wiedzy o regionie dla liceów, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.

KOWALCZYK A. (red.), 2010, Turystyka zrównoważona, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

KOWALCZYK A., 2001, Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

KOŻUCHOWSKI K., 2005, Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji (Podręcznik akademicki), Wydawnictwo Kurpisz S.A., Poznań.

KRONENBERG M., 2012, Wpływ zasobów dziedzictwa przemysłowego na atrakcyjność turystyczną miasta: przykład Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

KRONENBERG M., 2016, Potencjał turystyczny dziedzictwa filmowego w województwie łódzkim, Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju REGIO, Łódź.

KRUCZEK Z., 2005, Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Wydawnictwo Proksenia, Kraków.

KRZYMOWSKA-KOSTROWICKA A., 1999, Geoekologia turystyki i wypoczynku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

KUREK W. (red.), 2007, Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

KUROWSKI J.K., 2013, Obszary NATURA 2000 w województwie łódzkim, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Łódź.

LIJEWSKI T., MIKUŁOWSKI B., WYRZYKOWSKI J., 2002, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa.

LISZEWSKI S., 2008, Miasto jako przedmiot badań geografii turyzmu w Polsce, „Turyzm”, 18, 1, s. 27–38.

ŁUKASZEWICZ A., 1987, Ogrody botaniczne i arboreta w Polsce, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.

MEDLIK S., 1995, Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa, PWN, Warszawa.

MOKRAS-GRABOWSKA J., 2014, Przestrzeń turystyczno-artystyczna Łodzi na przykładzie Galerii Urban Forms, „Turyzm/Tourism”, 24, 2, s. 25–33.

Największe atrakcje turystyczne Łodzi i regionu łódzkiego, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Oficyna Wydawniczo-Reklamowa SAGALARA, Łódź.

OLACZEK R., 2013, Ochrona przyrody w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi i województwa łódzkiego, Oficyna Wydawnicza FOREST, Józefów.

OSTASIEWICZ S., RUSNAK Z., SIEDLECKA U., 1999, Statystyka: elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.

PANASIUK A., SZOSTAK D., 2009, Hotelarstwo. Usługi – eksploatacja – zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

PAWLIKOWSKA-PIECHOTKA A., 2009, Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne, Wydawnictwo Novae Res, Gdynia.

PIRASZEWSKA K., 2004, Przyrodnicze uwarunkowania rozmieszczenia turystycznej bazy noclegowej w Tajlandii, praca magisterska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Program rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007–2020, 2007, Warszawa–Łódź.

PRZECŁAWSKI K., 1997, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Wydawnictwo Albis, Kraków.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, 2017, Raport o stanie lasów w Polsce 2016, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa.

ROGALEWSKI O., 1972, Podstawy gospodarki przestrzennej w turystyce, ser. „Ruch Turystyczny – Monografie”, 13, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa.

SOŁOWIEJ D., 1992, Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, 2006, Zarząd Województwa Łódzkiego, Łódź.

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007–2020, 2006, Zarząd Województwa Łódzkiego, Łódź.

SZWICHTENBERG A. (red.), 2000, Podstawy turystyki, Politechnika Koszalińska, Koszalin.

TERTELIS P., 2012, Walory turystyczne a rozmieszczenie bazy noclegowej w Nepalu na początku XXI wieku, praca magisterska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, DzU, nr 133, poz. 884 ze zmianami.

WARSZYŃSKA J., JACKOWSKI A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.

WIĘCKOWSKI M., 2014, Przestrzeń turystyczna – próba nowego spojrzenia, „Turyzm/Tourism”, 24, 1, s. 17–24.

WŁODARCZYK B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

WŁODARCZYK B., 2014, Przestrzeń w turystyce, turystyka w przestrzeni – o potrzebie definicji, delimitacji i klasyfikacji, „Turyzm/Tourism”, 24, 1, s. 25–35.

WODEJKO S., 1997, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa.

ŻAKOWSKA S., 2018, Walory turystyczne a rozmieszczenie turystycznej bazy noclegowej w województwie w łódzkim, praca magisterska, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

www.arboretum.sggw.pl/historia.html; 15.05.2018 r.

www.arboretum.sggw.pl/polozenie.html; 15.05.2018 r.

www.bdl.stat.gov.pl; 22.05.2018 r.

www.czasnarower.pl; 22.05.2018 r.

www.erih.net; 02.12.2017 r.

www.ec.europa.eu/culture/european-year-cultural-heritage-2018_en; 10.12.2017 r.

www.historycznie.uni.lodz.pl/poczatek.htm; 18.04.2018 r.

www.hotelarze.pl/hot/bl-hotelarstwo-18w.php; 19.04.2018 r.

www.kajaki.pttk.pl/index.php?id=turystyka-kwalifikowana; 20.04.2018 r.

www.kampinoski-pn.gov.pl/edukacja/ohz-w-smardzewicach; 24.05.2018 r.

www.klubgaja.pl; 04.04.2018 r.

www.kreatywna-europa.eu/europejski-rok-dziedzictwa-kulturowego-2018/; 02.12.2017 r.

www.ktpzg.pttk.pl/szlaki/szlaki.php; 15.11.2017 r.

www.kultura.lodz.pl; 18.04.2018 r.

www.lodz.pttk.pl; 15.11.2017 r.

www.lodzkie.travel/?kat=ochrona_przyrody&sub=7&sort=n; 10.12.2017 r.

www.lodzkie.travel/?kat=swiatynie; 13.04.2018 r.

www.mapa.lodz.pl/portal/apps/webappviewer/index.html?id=7489987eb60a4369814e53d49cc58ffc&extent=19.317,51.7126, 19.6459,51.8507; 18.04.2018 r.

www.nieborow.art.pl/ogrody/; 28.03.2018 r.

www.nieborow.art.pl/o-muzeum/historia-palacu/; 28.03.2018 r.

www.nieborow.art.pl/o-muzeum/www.wuoz-lodz.pl; 28.03.2018 r.

www.parkilodzkie.pl/npk/edukacja/spalski-park-krajobrazowy; 22.05.2018 r.

www.parkilodzkie.pl/npk/przedborski-pk; 22.05.2018 r.

www.parkilodzkie.pl/npk; 22.05.2018 r.

www.parkilodzkie.pl/pkwl/o-parku/kultura; 22.05.2018 r.

www.parkilodzkie.pl/pkwl/turystyka/leksykon?start=10; 22. 05.2018 r.

www.parkilodzkie.pl/pkwl/turystyka/szlaki-turystyczne/278-zielony-szlak-pieszy-po-parku-krajobrazowym-wzniesienlodzkich; 22.05.2018 r.

www.parkilodzkie.pl/pkwl/turystyka/szlaki-turystyczne/345-czarny-szlak-rowerowy-po-pkwl-opis-trasy-z-kilometrazem; 22.05.2018 r.

www.parkilodzkie.pl/pkwl/turystyka/szlaki-turystyczne; 22.05.2018 r.

www.parkilodzkie.pl/spk/pk-miedzyrzecza-warty-i-widawki; 22.05.2018 r.

www.parkilodzkie.pl/spk/zaleczanski-pk; 22.05.2018 r.

www.pl.cit.lodz.pl/pokaz/1266,5,97,szlak-rowerowy-po-parku-krajobrazowym-wzniesien-lodzkichwww.regiocentrum.pl; 22.05.2018 r.

www.pl.cit.lodz.pl/pokaz/1266,5,97,szlak-rowerowy-po-parku-krajobrazowym-wzniesien-lodzkich; 25.05.2018 r.

www.pl.cit.lodz.pl/pokaz/1321,8,97,szlaki-rowerowe-lasu-lagiewnickiego; 25.05.2018 r.

www.pttk.pl/kznw/kanon.php; 20.05.2018 r.

www.regiocentrum.pl/pobierz/szlak-filmowy-wojewodztwa-lodzkiego.pdf; 28.05.2018 r.

www.turystyka.wielun.pl; 22.05.2018 r.

www.turystyka.wielun.pl/pl/poi/3273263; 22.05.2018 r.

www.turystyka.wielun.pl/pl/search?query=Przedborski+Park+Krajobrazowy; 22.05.2018 r.

www.turyzm.pl; 20.12.2017 r.

www.uml.lodz.pl/czas-wolny/zielen-i-rekreacja/ogrod-botaniczny; 15.05.2018 r.

www.wuoz.bip.lodz.pl/page/12,zabytki.html; 18.04.2018 r.

First Page

79

Last Page

91

Language

pol

Share

COinS