https://doi.org/10.2478/tour-2018-0011">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Author ORCID Identifier

http://orcid.org/0000-0003-1691-5275 Kapera Izabela

Abstract

The aim of the paper is to discuss the current state, implementation capabilities and barriers to the implementation of sustainable development principles in the hotel industry in Poland. The paper examines the issue on the basis of the evolution and implementation of sustainable development principles at hotels. Best practices are analyzed in terms of the introduction of these principles and practical problems in the implementation process are also scrutinized.

Keywords

tourism, sustainable development, hotel industry

References

BOHDANOWICZ J., BOHDANOWICZ P., Stymulatory ekonomiczne i prawne polityki ekorozwoju dla turystyki, Konferencja pt. „Główne problemy badawcze i metodologiczne współczesnej politologii w Polsce”, 8-10 listopada 2004, Władysławowo, Polska.

BORKOWSKA-NISZCZOTA M., 2015, Społeczna odpowiedzialność biznesu turystycznego na rzecz zrównoważonego rozwoju na przykładzie obiektów hotelarskich, Economics and Management, 1, pp. 368-392.

BRUNS-SMITH A., CHOY V., CHONG H., VERMA R., 2015, Environmental sustainability in the hospitality industry: Best practices, guest participation, and customer satisfaction, Cornell Hospitality Report, 15 (3), pp. 6-16.

BUTOWSKI L., 2013, Długookresowy model turystyki zrównoważonej, Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula. Ekonomia, III, 32, pp. 5-28.

CITKOWSKI M. (ed.), 2010, Społeczna odpowiedzialność biznesu. Koncepcja i praktyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji Publicznej, Białystok.

DOMINIK P., 2017, Społeczna odpowiedzialność branży hotelarskiej i gastronomicznej, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 18, 2, II: Zarządzanie humanistyczne i publiczne, Ł. Sułkowski, A.M. Migdał (eds.), pp. 265-278.

Ekspertyza dotycząca edukacji dla zrównoważonego rozwoju w Polsce. Raport końcowy, 2012, Zespół Konsultantów ITTI, Poznań, pp. 3-5.

FERMANI A., CRESPI I., STARA F., 2016, Sustainable hospitality and tourism at different ages: Women’s and men’s attitudes in Italy, Research in Hospitality Management, 6 (1), pp. 83-92

HENDEL M., 2016, Koncepcja konsumpcji zrównoważonej w turystyce jako możliwość realizacji założeń turystyki zrównoważonej, Marketing i Rynek, 2, pp. 13-19.

HENDEL M., ŻEMŁA M., 2016, Zrównoważona konsumpcja jako atrybut i uwarunkowanie rozwoju branży turystycznej w XXI wieku, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 30 (4), pp. 187-197.

ISO 26000: 2010, Guidance on social responsibility, 2010, ISO.

JONES P., HILLIER D., COMFORT D., 2016, Sustainability in the hospitality industry: Some personal reflections on corporate challenges and research agendas, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28 (1), pp. 36-67.

KAPERA I., 2018, Sustainable tourism development efforts by local governments in Poland, Sustainable Cities and Society, 40, pp. 581-588.

KAPERA I., WSZENDYBYŁ-SKULSKA E., 2017, Pro-ecological hotel policies as assessed by guest, Turyzm/Tourism, 27, 2, pp. 57-62.

KAZIMIERCZAK M., 2010, Jaką aksjologię zakłada idea zrównoważonego rozwoju w turystyce?, Turystyka i Rekreacja. Studia i Prace, 6: Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Turystyka zrównoważona, Z. Młynarczyk, I. Potocka, A. Zajadacz (eds.), s. 9–18.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, DzU 1997, nr 78, poz. 483.

KOWALCZYK A., (ed.), 2010 Turystyka zrównoważona, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

KOWALCZYK A., 2010, Turystyka zrównoważona – aspekty kulturowe, Turystyka i Rekreacja. Studia i Prace, 6: Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Turystyka zrównoważona, Z. Młynarczyk, I. Potocka, A. Zajadacz (eds.), pp. 19-29.

KRONENBERG J., 2011, Zrównoważony rozwój a powiązanie z miejscem i lokalną społecznością – Dwór w Tomaszowicach, Zrównoważony Rozwój – Zastosowania, 2, pp. 52-65.

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020, 2011, Warszawa.

MAZUR-WIERZBICKA E., 2018, Społeczna odpowiedzialność biznesu w branży hotelarskiej, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1 (41), pp. 59-66.

MELISSEN F., 2013, Sustainable hospitality: A meaningful notion?, Journal of Sustainable Tourism, 21, pp. 810-824.

MIKA M., 2015, Sustainable tourism, a critique of the academic feasibility of the concept, Turyzm/Tourism, 25, 1, pp. 9-17.

NIEZGODA A., 2004, Problems of implementing sustainable tourism in Poland, Economics and Bussines Review, 1 (4), pp. 30-42.

NIEZGODA A., 2010, Ekologiczne uwarunkowania zachowań nabywczych w turystyce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 52, pp. 643-652.

NIEZGODA A., MARKIEWICZ E., 2015, Turystyka biznesowa a turystyka zrównoważona – przykład hotelu w aglomeracji, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 63 (6), pp. 226-240.

Pogranicze polsko-słowackie. Dostępność transportowa a turystyka, 2012, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polska Akademia Nauk, Geografický ústav Slovenská akadémia vied, Warszawa–Bratysława.

Polska Market Insights Raport Roczny, 2016, Colliers International, Warszawa.

PN-ISO 2600: 2012, Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, 2012.

Program rozwoju turystyki do 2020 roku, 2015, Warszawa.

PRZYBYLSKA A., 2012, CSR jako narzędzie rozwoju i promocji przedsiębiorstw turystycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 86, pp. 343-355.

RHEEDE VAN A., BLOMME R.J., 2012, Sustainable practices in hospitality: A research framework, Advances in Hospitality and Leisure, 8, J.S. Chen (ed.), Emerald Group Publishing Limited, pp. 257-271.

SALA J., 2009, Formy współczesnego hotelarstwa, WUE, Kraków.

SLOAN P., LEGRAND W., CHEN J. S., 2009, Sustainability in the hospitality industry: Principles of sustainable operations, Elsevier, Oxford.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), 2017, Warszawa.

SZTORC M., 2017, Problematyka zrównoważonego rozwoju oparta na wartościach w strategiach przedsiębiorstw hotelarskich, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 2, pp. 303-316.

SZYMAŃSKA E., 2014, Zarządzanie usługami noclegowymi w świetle zasad zrównoważonej turystyki, Logistyka, 3, pp. 6201- 6214.

Turystyka w 2017, 2018, GUS, Warszawa.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, DzU 2001, nr 62, poz. 627, ze zm.

https://plgbc.org.pl/baza-budynkow-certyfikowanych/.

First Page

23

Last Page

30

Language

eng

Share

COinS