https://doi.org/10.2478/tour-2019-0006">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-9509-5879 Matczak Andrzej

Abstract

The article is an attempt to verify the hypothesis that the tourist function in Polish health resorts is becoming increasingly diversified. It presents data concerning the capacity and type of accommodation in three Kujawy health resorts, as well as their amenities. The data was provided by the Local Data Bank at the Central Statistical Office (GUS), and refers to the period between 1995 and 2018. The study findings point to the increasingly diversification of the tourist function in Kujawy health resorts. The greatest changes have been identified at Ciechocinek which can currently be defined as a tourism and health resort. Less advanced changes have been found in Inowrocław, while Wieniec-Zdrój still remains a typical spa with a marginal share of other functions. Based on official statistics, the author has identified general trends taking place in health resort infrastructure. Only a limited quantitative analysis of the relationship between the health and tourist functions of Kujawy health resorts has been made, mostly due to the incompleteness of the statistical data.

Keywords

changes, accommodation structure, Kujawy health resorts, Poland

References

Anszperger, A., Radkiewicz, A. (2011). Badania ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2009-2010. Vol. 2. Toruń: Wyd. Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna.

Biskup, M. (ed.). (1978). Dzieje Inowrocławia. Inowrocław: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Brudnicki, R. (2005). Uzdrowisko Inowrocław – stan aktualny i możliwości dalszego rozwoju. In: E. Rydz (ed.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych (pp. 318-325). Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.

Brudnicki, R., Barczak, M., Nowicki, R., Markiewicz, P. (2016). Monitoring ruchu turystycznego w województwie kujawskopomorskim – 2015. Raporty z rejonów badań wykonanych dla Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej. Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Gospodarcza.

Brzezicka, A. (2001). Funkcja turystyczna i wypoczynkowo-sanatoryjna miasta Inowrocławia. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika. MA thesis, promoter: D. Szymańska.

Caban, M. (2017). Ruch turystyczny w uzdrowisku Wieniec-Zdrój. Łódź: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych. MA thesis, promoter: A. Matczak.

Cisowski, M. (2002). Ruch sanatoryjny w uzdrowisku Inowrocław. Łódź: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych. MA thesis, promoter: A. Matczak.

Durydiwka, M. (2005). Zróżnicowanie rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnych w miejscowościach uzdrowiskowych. In: E. Rydz (ed.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych (pp. 46-59). Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.

Działalność lecznicza zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej w 2017 r. Informacje sygnalne (2017). Kraków: US w Krakowie, Ośrodek Statystyki Zdrowia i Ochrony Zdrowia.

Glaza, M. (2008). Zachowania przestrzenne kuracjuszy i turystów w Ciechocinku. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, MA thesis, promoter: A. Matczak.

Głębocki, B. (2014). Walory rekreacyjno-uzdrowiskowe Inowrocławia i ich wpływ na rozwój miasta. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarczej, 23, ser.: Turystyka i Rekreacja, 11, 119-141.

Groch, J. (1991). Badania diagnostyczne uzdrowisk polskich z zastosowaniem wieloczynnikowej analizy porównawczej. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Grzeszczak, S. (2014). Turystyka w Inowrocławiu w opinii kuracjuszy. Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Gospodarcza, 23, ser.: Turystyka i Rekreacja, 11, 143-149.

Gutsche A. (2001). Postrzeganie miasta Ciechocinek przez kuracjuszy. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika. MA thesis, promoter: D. Szymańska.

Iwanowska-Jeske, D. (1983). Uzdrowisko Ciechocinek. Zarys monograficzny. Warszawa: Sport i Turystyka.

Jagusiewicz, A. (1998). Problemy lecznictwa i turystyki w uzdrowiskach polskich. Warszawa: Instytut Turystyki.

Jagusiewicz, A. (2006). Turystyka Uzdrowiskowa. Warszawa: Instytut Turystyki.

Jędrzejewska, A. (2002). Zmiana funkcji turystycznej Ciechocinka w latach 90. XX wieku. Łódź: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych. MA thesis, promoter: S. Liszewski.

Kowalczyk, A. (2001). Geografia turyzmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kowalczyk, A. (2005). Transformacja uzdrowiska w wielofunkcyjny ośrodek turystyczny – przykład Mariańskich Łaźni (Czechy). In: E. Rydz (ed.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych (pp. 11-21). Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.

Kozłowska-Szczęsna, T. (1965). Bioklimat Ciechocinka. Problemy Uzdrowiskowe, 4/26.

Krasiński, Z. (2004). Cykle życia uzdrowisk: od narodzin po... . Kołobrzeg: Agencja Wydawnicza „Patan-Press”.

Kucharski, M. (1973). Warunki fizjograficzne doliny Wisły pod Ciechocinkiem (w aspekcie turystyki i wypoczynku). Prace Wydziału Nauk Humanistycznych, ser. G. Bydgoszcz.

Kwiatkowska, E. (1973). Miasta. In: A. Świniarski (ed.), Województwo bydgoskie (pp. 239-263). Poznań: PWN.

Kunicki, M. (2008). Rola funkcji uzdrowiskowej w życiu społecznoekonomicznym Inowrocławia. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. MA thesis, promoter: A. Matczak.

Kuzak, A. (1996). Funkcja turystyczna Ciechocinka. Łódź: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych. MA thesis, promoter: S. Liszewski.

Lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce w latach 2000-2010. (2011). Kraków: GUS.

Madeyski, A. (1997). Polskie uzdrowiska, ich charakterystyka i główne problemy. Problemy Turystyki, 1-4, (XX), 91-105.

Maik, W., Przybecka-Maik, M. (2005). Rozwój i przemiany funkcjonalno-przestrzenne Ciechocinka pod wpływem funkcji turystyczno-uzdrowiskowych. In: E. Rydz (ed.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych (pp. 239-250). Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.

Maik, W., Przybecka-Maik, M. (2014). Miasta-uzdrowiska jako ważny element sieci miejskiej Europy – ich specyfika i mechanizm rozwojowy. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarczej, 23, ser.: Turystyka i Rekreacja, 11, 9-31.

Matczak, A. (2012). Funkcja uzdrowiskowa w przestrzeni Inowrocławia. In: E. Rydz (ed.), Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk (pp. 167-181). Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej.

Matczak, A. (2013). Proces przekształcania uzdrowiska w ośrodek turystyczny. Przykład Ciechocinka. In: S. Sitek (ed.), „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społecznoekonomicznej. Vol. 5 (pp. 97-115). Sosnowiec.

Mika, M. (2005). Możliwości rozwoju uzdrowisk Beskidu Niskiego i Bieszczad w świetle obecnych uwarunkowań. In: E. Rydz (ed.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych (pp. 308-317). Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.

Mika, M., Ptaszycka-Jackowska, D. (2007). Formy turystyki zdrowotnej. In: W. Kurek (ed.), Turystyka (pp. 279-291). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mościbroda, J. (2005). Rozwój funkcji turystycznych i rekreacyjnych w uzdrowisku Nałęczów. In: E. Rydz (ed.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych (pp. 22-29). Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.

Nowakowska, L. (1957). Ciechocinek. Prace Geograficzne, 9, 285-300.

Nowakowski, W. (2015), Historia uzdrowiska Wieniec 1907-1997 piórem Naczelnego Lekarza. Włocławek: EXPOL.

Ponikowska, J., Marciniak, K. (1988). Ciechocinek. Terenoterapia uzdrowiskowa. Warszawa-Poznań: PWN.

Ptaszycka-Jackowska, D. (1999). Lecznictwo uzdrowiskowe a turystyka. Turyzm, 9 (1), 201-208.

Rydz, E. (ed.). (2005). Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych. Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.

Rydz, E. (ed.). (2012). Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej.

Rzeńca, P. (1997). Iwonicz Zdrój – przykład koegzystencji funkcji uzdrowiskowej i wypoczynkowej z innymi funkcjami miasta. Turyzm, 7 ( 1), 73-95.

Sikorski, C. (1988). Miasto na soli – zarys historii Inowrocławia do roku 1919. Warszawa: Wydawnictwo Spółdzielcze.

Skonieczna, E. (2011). Funkcja turystyczna Ciechocinka. Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Gospodarcza. MA thesis, promoter: A. Matczak.

Szczepanowska, E. (2016). Uzdrowisko jako miejscowość turystyczna. In: G. Koźmiński (ed.), Turystyka zdrowotna, uzdrowiskowa i uwarunkowania bioklimatyczne (pp. 49-51). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Szromek, A.R. (2010). Cykliczność rozwoju uzdrowisk na przykładzie uzdrowisk polskich. In: A.R. Szromek (ed.), Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej (pp. 17-40). Kraków: Wyd. Proksenia.

Szromek, A.R. (2012). Funkcja uzdrowiskowa i jej znaczenie w gospodarce gmin uzdrowiskowych. In: A.R. Szromek (ed.), Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza (pp. 35-58). Kraków: Wyd. Proksenia.

Szymańska, D., Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., Michniewicz H. (2005). Postrzeganie miejscowości turystycznouzdrowiskowych na przykładzie Ciechocinka i Inowrocławia. In: E. Rydz (ed.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych (pp. 293-307). Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.

Środa-Murawska, S. (2012). Miasta uzdrowiskowe w Polsce w ujęciu wielkości i struktury bazy obiektów zbiorowego zakwaterowania. In: E. Rydz (ed.), Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk (pp. 21-29). Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej.

Świder, I. (2005). Hotel Villa Park w Ciechocinku jako przedstawiciel grupy markowej Polish Prestige Hotel and Resorts. Łódź: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych. MA thesis, promoter: B. Włodarczyk.

Turystyka i wypoczynek w 1979 r. (1980). Warszawa: GUS.

Umiński, J. (1978). Ciechocinek i okolice. Warszawa: Sport i Turystyka.

Winiarski, A. (2016). Wieniec-Zdrój i okolice. Przewodnik. Włocławek: Oficyna Wydawnicza „Lars-Antyki”.

Wysocka, E. (1989). Rola pasm uzdrowiskowo-wypoczynkowych. Warszawa: Instytut Turystyki.

First Page

53

Last Page

62

Language

eng

Share

COinS