https://doi.org/10.18778/0867-5856.29.2.19">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-7676-1477 Malchrowicz-Mośko Ewa

https://orcid.org/0000-0001-8825-5953 Poczta Joanna

Abstract

Celem badań było poznanie motywacji do startu w półmaratonie dwóch grup biegaczy: mieszkańców Poznania (sportowców biorących udział w biegu organizowanym w miejscu zamieszkania) i aktywnych turystów sportowych, a także ocena różnic motywacji obu grup. Problem badawczy stał się istotny ze względu na wzrost popularności turystyki biegowej, która jest zachętą dla biegaczy do podejmowania aktywności fizycznej poza ich miejscem zamieszkania. Podział Freyera i Grossa (2002), w którym autorzy wyróżnili cztery typy motywów uczestnictwa w imprezach sportowych, stał się podstawą do opracowania kwestionariusza ankietowego. Badania empiryczne (n = 346) umożliwiły poznanie powodów uczestnictwa w wydarzeniach sportowych. Wyniki wskazują, że obiema grupami respondentów (mieszkańcy Poznania oraz turyści sportowi) kierują różne rodzaje motywacji. Najistotniejszą ich grupą dla lokalnych biegaczy okazały się motywy zorientowane na wynik, a dla turystów sportowych – motywy skierowane na przeżycia, co pozwala sądzić, że turyści sportowi podróżują przede wszystkim w celu poszukiwania silnych emocji i wrażeń.

Keywords

motywy biegania, masowe wydarzenie sportowe, turystyka sportowa

References

Aicher, T., Karadakis, K., Eddosary, M. (2015). Comparison of sports tourists’ and locals’ motivation to participate in a running event. International Journal of Event and Festival Management, 6 (3), 215–234.

Alexandris, K., Carroll, B. (1997). An analysis of leisure constraints based on different recreational sports levels: Results from a study in Greece. Leisure Science, 19 (1), 1–15.

Alexandris, K., Tsorbatzoudis, Ch., Grouios, G. (2002). Perceived constraints on recreational sports participation: Investigating their relationship with intrinsic motivation, extrinsic motivation and amotivation. Journal of Leisure Research, 2 (34), 233–252.

Biernat, E., Piątkowska, M. (2012). Rekreacyjna aktywność fizyczna Polaków na tle Europy. Warszawa: Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Briere, N.M., Vallerand, R.J., Blais, M., Pelletier, L.G. (1995). Developpement et validation d’une mesure de motivation intrinseque et extrinseque et d’amotivation en contexte sportsif: L’Echelle de Motivation vis-à-vis les Sports (EMS). International Journal of Sports Psychology, 4 (26), 465–489.

Carmack, M.A., Martens, R. (1979). Measuring commitment to running: A survey of runners’ attitudes and mental states. Journal of Sports Psychology, 1 (1), 25–42.

Chappelet, J.L. (2015). Heritage sporting events and place marketing. W: M. Plevnik (red.), Sustainable development of sports tourism. Koper: Annales University Press.

Clough, P.J., Sheper, J., Maugha, R. (1989). Motives for participation in recreational running. Journal of Leisure Research, 21 (4), 297–309.

Crawford, R. (1977). You are dangerous to your health: The ideology and politics of victim blaming. International Journal of Health Services, 7 (4), 663–680.

Crawford, R. (1980). Healthism and the medicalization of everyday life. International Journal of Health Services, 10 (3), 365–388.

Crawford, R. (1994). The boundaries of the self and the unhealthy other: Reflections on health, culture and AIDS. Social Science and Medicine, 38 (10), 1347–1365.

Crawford, R. (2004). Risk ritual and the management of anxiety in medical culture. Health: An Interdisciplinary Journal for the Social Study of Health, Illness and Medicine, 8 (4), 505–552.

Crawford, R. (2006). Health as a meaningful social practice. Health: An Interdisciplinary Journal for the Social Study of Health, Illness and Medicine, 10 (4), 401–420.

Crowne, D.P., Marlowe, D. (1960). A new scale of social desirability independent of psychopathology. Journal of Consulting Psychology, 24 (4), 349–354.

Cudowska, A. (2010). Wspólnota w kulturze indywidualizmu. Pobrane z: https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/2729/1/Agata%20Cudowska_Wsp%c3%b3lnota%20w%20kulturze%20indywidualizmu.pdf (13.08.2019).

Curtis, J., McTeer, W. (1981). The motivation for running. Canadian Runners, 1, 18–19.

De Pero, R., Amici, S., Benvenuti, C., Minganti, C., Capranica, L., Pesce, C. (2009). Motivation for sports participation in older Italian athletes: The role of age, gender and competition level. Sports Science and Health, 5 (2), 61–69.

Deci, E.L. (1975). Intrinsic motivation. New York: Plenum.

Deci, E.L., Ryan, R.M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum Press.

Deci, E.L., Ryan, R.M. (1991). A motivational approach to self: Integration in personality. W: R. Dienstbier (red.), Nebraska symposium on motivation: Perspectives on motivation. Tom 38 (s. 237–288). Lincoln, NE: University of Nebraska Press.

Deci, E.L., Ryan, R.M. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25 (1), 54–67.

Deci, E.L. Ryan, R.M. (2000). The „what” and „why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11 (4), 227–268.

Doganis, G. (2000). Development of a Greek version of the sports motivation scale. Perceptual and Motor Skills, 90 (2), 505–512.

Domański, H. (2000). Polska klasa średnia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Freyer, W., Gross, S. (2002). Tourismus und Sport-Events. Dresden: FIT Forschungsinstitut für Tourismus.

Gibson, H., Kaplanidou, K., Kang, S.J. (2012). Small–scale event sports tourism: A case study in sustainable tourism. Sports Management Review, 15 (2), 160–170.

Gill, D.L., Deeter, T.E. (1988). The development of the sports orientation questionnaire. Research Quarterly for Exercice and Sports, 59 (3), 191–202.

Johnsgård, K. (1985). The motivation of the long distance runner. Journal of Sports Medicine, 25, 135–139.

Kazimierczak, M., Malchrowicz-Mośko, E. (2013). Specific and developmental trends of sports tourism. Folia Turistica, 28, 67–90.

Lenartowicz, M., Dziubiński, Z., Jankowski, K. (2017). Aktywni Polacy: dwie dekady uczestnictwa w sporcie i rekreacji ruchowej. Próby wyjaśnienia zmian. Kultura i Społeczeństwo, 2, 117–132.

Masters, K.S., Lambert, M.J. (1989). The relation between cognitive coping strategies, reasons for running, injury, and performance of marathon runners. Journal of Sports and Exercise Psychology, 11, 161–170.

Masters, K.S., Ogles, B.M., Jolton, J.A. (1993). The development of an instrument to measure motivation for marathon running: The motivation of marathoners scales (MoMS). Research Quarterly for Exercise and Sports, 64 (2), 134–143.

Ogles, B.M., Masters, K.S. (2003). A typology of marathon runners based on cluster analysis on motivations. Journal of Sports Behaviour, 26 (1), 69–85.

Ogles, B.M., Masters, K.S., Richardson, S.A. (1995). Obligatory running and gender: An analysis of participative motives and training habits. International Journal of Sports Psychology, 26, 233–248.

Papanikos, G. (2015). The economic effects of a marathon as a sports tourism event. Athens Journal of Sports, 1 (225), 225–240.

Pelletier, L.G.; Tuson, K.M.; Fortier, M.S.; Vallerand, R.J.; Briere, N.M.; Blais, M.R. (1995). Toward a New Measure of Intrinsic Motivation, Ex Motivation and Amotivation in Sports. J. Sport Exerc. Psychol, 17, 35–53.

Raport „Aktywność fizyczna Polaków TNS Polska” (2015). Warszawa: TNS.

Roberts, C. (2011). Sports and adventure tourism. W: P. Robinson, S. Heitmann, P. Dicke (red.), Research themes for tourism. Oxfordshire–Cambridge, UK: CABI Publisher.

Ross, D. (2001). What are the characteristics of sport tourists? W: D. Ross (red.), Developing sports tourism. National Laboratory for Tourism. Urbana – Champaign, Illinois: University of Illinois.

Ryan, M.R. (1995). Psychological needs and the facilitation of integrative processes. Journal of Personality, 63 (3), 397–427.

Ryan, R.M. Deci, E.L. (2000). Self–determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. The American Psychologist, 55 (1), 68–78.

Ryan, R.M. La Guardia, J.G. (2000). What is being optimized over development? A self–determination theory perspective on basic psychological needs across the life span. W: S. Qualls, N. Abeles (red.), Psychology and the aging revolution (s. 145–172). Washington: APA Books.

Schulze, G. (1992). Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart, Frankfurt am Main: Campus-Verlag.

Schwark, J. (2006) Grundlagen zum Sporttourismus. Münster–New York–München–Berlin: Waxmann.

Stempień, J.R. (2015). Polska moda na bieganie w świetle analizy kohort. Perspektywa socjologiczna. W: M. Zowisło, J. Kosiewicz (red.), Sport i turystyka w zwierciadle wartości społecznych (s. 450–460). Kraków: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Stempień, J.R. (2016). Bieganie, zwiedzanie i klasa średnia – przygarść socjologicznych uwag i obserwacji o turystyce biegowej. W: M. Kazimierczak (red.), Inspiracje sportem w turystyce kulturowej (s. 39–49). Poznań: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Summers, J.J., Sargent, G.I., Levey, A.J., Murray, K.D. (1982). Middle aged, non-elite marathon runners: A profile. Perceptual and Motor Skills, 54 (3), 963–969.

Szczechowicz, B. (2015). Łączenie wartości turystyki i sportu w świetle analizy ofert rynkowych. W: M. Kazimierczak (red.), Turystyka sportowa – społeczno-kulturowy potencjał i perspektywy rozwoju (s. 41–53). Poznań: Wydawnictwo Akademii Wycho–wania Fizycznego w Poznaniu.

Taks, M. (2013). Social sustainability of non-mega sports events in a global world. European Journal for Sports and Society, 10 (2), 121–141.

Taks, M., Green, Ch., Misener, L., Chalip, L. (2014). Evaluating sports development outcomes: The case of a medium-sized international sports event. European Sports Management Quarterly, 14 (3), 213–237.

Vallerand, R.J. (1997). Toward a hierarchical model of intrinsic and extrinsic motivation. W: M.P. Zanna (red.), Advances in experimental social psychology. Tom 29 (s. 271–360). San Diego, CA: Academic Press.

Vallerand, R.J., Deci, E.L., Ryan, R.M. (1987). Intrinsic motivation in sports. W: K.B. Pandolf (red.), Exercise and sports sciences reviews. Tom 15 (s. 389–425). New York: MacMillan.

Vlachopoulos, S.P., Michailidou, S. (2006). Development and initial validation of a measure of autonomy, competence, and relatedness in exercise: The basic psychological needs in exercise scale. Measurement in Physical Education and Exercise Sciences, 10, 179–201.

Walczak, M. Tomczak, M. (2011). The structure of psychological determinants of selected aspects of physical activity in the light of the theory of self-determination. Sports and Recreation and the Challenge of Modern Civilization; Scientific Notebooks of Szczecin University, 689; Economic Issues Services, 78, 127–152.

Zduniak, A. (2010). Event jako ponowoczesna forma uczestnictwa w życiu społecznym. Roczniki Nauk Społecznych, 2 (38), 207–234.

Zuckerman, M. (1994) Behavioral expressions and biosocial bases of sensation seeking. New York: Cambridge Press.

First Page

71

Last Page

82

Language

pol

Share

COinS