https://doi.org/10.18778/0867-5856.29.2.16">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-9328-4855 Hakimian Shiva

https://orcid.org/0000-0002-7483-2534 Afshar Ali

https://orcid.org/0000-0002-1547-9304 Kowalczyk-Anioł Joanna

Abstract

Zaproponowany w artykule projekt rewitalizacji dzielnicy Oudlajan, jednej z pięciu dzielnic historycznego centrum Teheranu, odnosi się zarówno do współczesnych potrzeb tego miejsca, jak i jego potencjału. Projekt odwołuje się do irańskiej tradycji miejsc spotkań i obecnych tendencji do spędzania wolnego czasu w mieście oraz kształtowania (projektowania) inkluzywnej przestrzeni miejskiej. Pod względem celu przedstawiony projekt ma charakter aplikacyjny, a biorąc pod uwagę zastosowane metody, jest badaniem opisowo-analitycznym (jakościowym). Artykuł stanowi ponadto głos w debacie na temat turystyki i rewitalizacji ukierunkowanej na tworzenie miejskiej turystycznej przestrzeni smaku (tourism taste-space). Eksponując perskie uwarunkowania w kształtowaniu food-scape, daje ponadto asumpt do prężnie rozwijających się badań nad turystyką kulinarną i miejską przestrzenią gastronomiczną.

Keywords

rewitalizacja miasta, zdegradowana tkanka miejska (dzielnicy), przestrzeń inkluzywna, miejska przestrzeń gastronomiczna (foodscape), turystyka, Teheran (Iran)

References

Abrishami, F. (2010). Tehran of ancient times. Tehran: Khaneye Tarikh va Tasvire Abrishami (w jęz. perskim).

Aks.ir (2019). Pobrano z: http://aks1.ir/index.php/123456789/IRAN-101 (9.10.2019).

Alipour, H., Heydari, R. (2005). Tourism revival and planning in Islamic Republic of Iran: Challenges and prospects. Ana-tolia, 16 (1), 39–61.

Ashworth, G.J., Tunbridge, J.E. (1990). The tourist-historic city. London: Belhaven.

Bal, M. (2002). Travelling concepts in the humanities: A rough guide. Toronto: University of Toronto Press.

Bavand Consulting Engineers (2011). Urban renewal plan of Oudlajan neighborhood. Tehran: Urban Renewal Organization of Tehran.

Björk, P., Kauppinen-Räisänen, H. (2019). Destination foodscape: A stage for travelers' food experience. Tourism Management, 71, 466–475.

Chaudhuri, H.R., Fowler, J.G., Sinha, S.M. (2018). Market-mediated authenticity in culturally themed culinary space. Qualitative Market Research: An International Journal, 21 (3), 353–374. DOI: https://doi.org/10.1108/QMR-07-2016-0059

Dinari, A. (2005). Urban tourism in Iran and the world. Tehran: Vajegane kherad (w jęz. perskim).

Dining court, design criteria (Westland Mall) (2014, Jun). Chicago: Star Wood Retail Patern. https://starwoodretail.com/files/WST_Tenant%20Design%20Crigeria%20-%20Food%20Court_060114.pdf.

Ellis, A., Park, E., Kim, S., Yeoman, I. (2018). What is food tourism? Tourism Management, 68, 250–263. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.03.025

Everett, S. (2019). Theoretical turns through tourism taste-scapes: the evolution of food tourism research. Research in Hospitality Management, 9 (1), 3–12.

Faracik, R. (2017). The historic town of Sandomierz as a tourist destination. Turyzm/ Tourism, 27 (2), 35-43. DOI: https://doi.org/10.1515/tour-2017-0011.

García-Hernández, M., de la Calle-Vaquero, M., Yubero, C. (2017). Cultural heritage and urban tourism: Historic city centres under pressure. Sustainability, 9 (8), 1346.

Gotham, K.F. (2005). Tourism gentrification: The case of new Orleans’ vieux carre (French quarter). Urban Studies, 42 (7), 1099–1121.

Habibi, M. (1999). Tourism walking route. Journal of Tehran Fine Arts University: Architecture and Urban Design, 9, 43 (w jęz. Perskim).

Habibi, M., Hourcade, B. (2005). Atlas of Tehran metropolis. Teheran: Tehran Geographic Information Center (TGIC).

Hakimian, S. (2018). Tourism, residential, cultural complexes designing in the Fabric of Oudlajan neighborhood with emphasis on the revival of Persian architecture lost heritage. Praca magisterska. Department of Art and Architecture, Islamic Azad University: South Tehran Branch.

Heryanto, B., Sastrawati, I., Patandianan, M.V. (2013). Culinaryscape: Typomorphological changes in old district urban landscape. Revista Lusófona de Arquitectura e Educação, 8–9, 205–222.

Hoffman, L., Fainstein, S., Judd, D. (red.) (2003). Cities and visitors. Regulating people, markets and city space. Oxford, UK: Black-well.

Hosseini, M. (2015). Hanging out in Tehran from the past to the present. Rahe Mardom Newspaper, 2475, 31. Jan. https://www.irna.ir/news/81485765 (w jęz. perskim).

Irantoorism.akaup.com (2018). Pobrano z http://irantoorism.akaup.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news2016981935784636.html (28.03.2019).

Jansen-Verbeke, M. (1998). Tourismification of historical cities. Annals of Tourism Research, 25 (3), 739–742.

Kaczmarek, S. (2019 a). Ruining, demolition and regeneration in urban space: sketching the research problem. Geographia Polonica, 92 (1), 5–16.

Kaczmarek, S. (red.) (2019 b). Demolowanie w kontekście teorii rewitalizacji miast. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kaczmarek, S., Kazimierczak, J. (2019). Rewitalizacja i jej cechy. W: S. Kaczmarek (red.), Demolowanie w kontekście teorii rewitalizacji miast (s. 55–78). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kajaro.com (2018). Pobrano z : www.kojaro.com (25.03.2018).

Kalantari Khalilabad, H., Derakhshani, N. (2014). Corporal-social sustainability guidelines in historic sites, case study: Oudlajan parish (Tehran). Journal of Urban Studies, 3 (10), 3–14 (w jęz. perskim).

Kardovani, P., Ghffari V. (2011). Tourism and regeneration approach in the design of urban historical fabrics. Journal of The Geography of the Land, 30 (w jęz. perskim).

Kazimierczak, J. (2012). Wpływ rewitalizacji terenów poprzemysłowych na kształtowanie nowej miejskiej przestrzeni turystycznej. Przykład Manchesteru i Lyonu. Turyzm/ Tourism, 22 (1), 12–21. DOI: 10.2478/v10106-012-0002-3

Kowalczyk, A. (2014). Od street food do food districts – usługi gastronomiczne i turystyka kulinarna w przestrzeni miasta. Turystyka Kulturowa, 9, 6–31.

Kowalczyk, A. (2016). Turystyka kulinarna – podejścia „geograficzne” i „niegeograficzne”. Turystyka Kulturowa, 5, 29–59.

Kowalczyk-Anioł, J. (2017). The Venice syndrome of heritage cities. Evidences of tourism development dysfunctions in Poland. Designing for co-creation in Euro-Asian tourism 2017 (s. 28–39). Nara and Shirahama: Proceedings of the EATSA Confe-rence.

Kowalczyk-Anioł, J. (2019a). Tourismification of the housing resources of historical inner cities. The case of Kraków. Studia Miejskie (w druku). DOI: https://doi.org/10.25167/sm.1014

Kowalczyk-Anioł, J. (2019b). Urban tourism hypertrophy as a challenge for urban resilience. Referat na IGU Urban Commission Meeting Luxembourg: Urban challenges in a complex world, 4–9.08.2019. https://www.unil.ch/igu-urban/home/menuinst/meetings/2019-luxembourg.html

Kowalczyk-Anioł, J., Afshar, A. (2018). Gentryfikacja turystyczna jako narzędzie rozwoju miasta. Przykład Meszhed w Iranie. Turystyka Kulturowa, 2, 7–25.

Kozłowski, S., Wojnarowska, A. (2011). Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Zagadnienia teoretyczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Lak, A., Gheitasi, M., Timothy, D.J. (2019). Urban regeneration through heritage tourism: cultural policies and strategic management. Journal of Tourism and Cultural Change, 1–18. DOI: https://doi.org/10.1080/14766825.2019.1668002

Lloyd, R., Nichols Clark, T. (2001). The city as an entertainment machine. W: K. Gotham (red.), Critical Perspectives on Urban Redevelopment (Research in Urban Sociology, 6) (s. 357–378). Bingley: Emerald Group Publishing Limited. https://doi.org/10.1016/S1047-0042(01)80014-3

Lotfi, S. (2011). The genealogy of urban regeneration: From reconstruction to renaissance. Tehran: Azarakhsh (w jęz. perskim).

Mand, H.N., Cilliers, S. (2013). Hospitable urban spaces and diversity. Hospitality & Society, 3 (3), 211–228. DOI: https://doi.org/10.1386/hosp.3.3.211_1

Maps Google (2019). Pobrano z https://www.google.com/maps. (25.03.2018).

Mierzejewska, L., Wdowicka, M. (2018). City resilience vs. resilient city: Terminological intricacies and concept inaccu-racies. Quaes-tiones Geographicae, 37 (2), 7–15.

Mostaeddi, A. (2011). Café and Restaurant Design. Tehran: Fakhrakia (w jęz. perskim).

Movahed, A., Mohammadi, M. (2002). Investigation and analysis of spatial pattern of urban tourism. Case study: Isfahan City. Praca doktorska. Department of Tourism Management, Tarbiat Modarres University, Teheran (w jęz. perskim).

Nawracka, M. J. (2011). Przestrzenie Teheranu – miasta kontrastów. Etnografia Polska, 55 (1–2), 199–226.

Oldenburg, R. (1989). The great good place: Café, coffee shops, community centers, beauty parlors, general stores, bars, hangouts, and how they get you through the day. New York: Paragon House.

Orbasli, A. (2002). Tourists in historic towns: Urban conservation and heritage management. London: Taylor & Francis. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203479001

Pahlevani and zoorkhaneh rituals (2019). Pobrano z: https://en.wikipedia.org/wiki/Pahlevani_and_zoorkhaneh_rituals (9.10.2019).

Parham, S. (2013). Market place: Food quarters, design and urban renewal in London. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Pine, B.J., Gilmore, J.H. (1999). The experience economy. Harvard: Harvard University Press.

Qudsonline.ir (2018). Pobrano z: http://www.qudsonline.ir/news/114393 (25.03.2018).

Rezaei, N. (2017). Resident perceptions toward tourism impacts in historic center of Yazd, Iran. Tourism Geographies, 19 (5), 734–755. DOI: https://doi.org/10.1080/14616688.2017.1331261

Rezaei, N., Rasouli, M., Azhdari, B. (2018). The attitude of the local community to the impact of building reuse: Three cases in an Old Neighborhood of Tehran. Heritage & Society, 11 (2), 105–125. DOI: https://doi.org/10.1080/2159032X.2019.1583805

Richards, G. (2015). Evolving gastronomic experiences: From food to foodies to foodscapes. Journal of Gastronomy and Tourism, 1 (1), 5–17. DOI: https://doi.org/10.3727/216929715X14298190828796

Russo, A.P. (2002). The „vicious circle” of tourism development in heritage cities. Annals of Tourism Research, 29 (1), 165–182. DOI: https://doi.org/10.1016/S0160-7383(01)00029-9

Seyfi, S., Hall, C.M. (red.). (2018). Tourism in Iran: Challenges, development and issues. Abingdon: Routledge.

Seyfi, S., Hall, C.M., Kuhzady, S. (2019). Tourism and hospitality research on Iran: Current state and perspectives. Tourism Geographies, 21 (1), 143–162. DOI: https://doi.org/10.1080/14616688.2018.1454506

Szahname (2019). Pobrano z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Szahname (9.10.2019).

Sharepour M., 2019, Transformation of public space: Assessing the publicness of urban public places in the Iranian context (presen-tation). „Cities the 21st century” Inspirations and effects of planning and management of the city development – 26–28 May 2019, Opole (Poland).

Stasiak, A. (2016). Turystyka kulinarna w gospodarce doświadczeń. Turystyka Kulturowa, 5, 6–28.

Taylor, K. (2016). The historic urban landscape paradigm and cities as cultural landscapes. Challenging orthodoxy in urban conservation. Landscape Research, 41 (4), 471–480. DOI: https://doi.org/10.1080/01426397.2016.1156066

Tekyeh (2019). Pobrano z: https://en.wikipedia.org/wiki/Tekyeh (9.10.2019).

Teo, P., Huang, S. (1995). Tourism and heritage conservation in Singapore. Annals of Tourism Research, 22 (3), 589–615. DOI: https://doi.org/10.1016/0160-7383(95)00003-o

The master plan of district 12 of Tehran (2006). Teheren: Ministry of Housing and Urban Development – Tehran Municipality, Center of Study and Planning of Tehran City.

Timothy, D.J., Wall, G. (1995). Tourist accommodation in an Asian historic city. Journal of Tourism Studies, 6 (2), 63–73.

Torkaman, A., Ghaed, M., Shemtoub, S. (2018). Hangout, the urban and architectural public space for social and cultural interactions (Case study: Borazjan city). Research and Urban Planning, 8 (31), 225–248.

Travel guide to Tehran (2018). Pobrano z: https://www.kojaro.com/2016/3/5/117603/travel-guide-to-tehran-p4/ (25.03.2018).

Wang, H.J., Lee, H.Y. (2008). How government-funded projects have revitalized historic streetscapes. Two cases in Taiwan. Cities, 25 (4), 197–206. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cities.2008.04.007

Wise, N. (2016). Outlining triple bottom line contexts in urban tourism regeneration. Cities, 53, 30–34. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cities.2016.01.003

Włodarczyk, B. (2011). Processes of tourism space formation. Turyzm/Tourism, 21 (1–2), 59–65. DOI: https://doi.org/10.2478/v10106-011-0007-3

Ziyaei, M., Abbasi, K.D., Kazemian, G., Karoobi, M. (2016). Identification and determination of dimensions of tourism management model in Tehran. The scientific-research quarterly. Journal of Urban Economics and Management, 4 (13), 117–137.

First Page

33

Last Page

44

Language

pol

Share

COinS