https://doi.org/10.18778/0867-5856.29.2.22">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-7819-6312 Pawłowska-Legwand Aneta

Abstract

Technologie informacyjno-komunikacyjne znalazły szerokie zastosowanie w dostępie do informacji i usług turystycznych, a korzystanie z tego typu rozwiązań oddziałuje na zachowania turystyczne. Celem autorki artykułu było scharakteryzowanie na podstawie wyników przeprowadzonych badań zachowań i opinii turystów w zakresie korzystania z tych technologii przed planowaną podróżą. Wyniki te, w tym ocena użyteczności narzędzi cyfrowych, wskazują, że turyści są zainteresowani korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Najbardziej aktywnymi użytkownikami byli respondenci w wieku poniżej 35 lat, mieszkający w miastach i mający wykształcenie średnie lub wyższe. Strony internetowe, aplikacje mobilne i inne rozwiązania utworzone z zastosowaniem omawianych technologii były traktowane przez nich przede wszystkim jako źródło szeroko rozumianej informacji turystycznej oraz narzędzie ułatwiające planowanie trasy przemieszczania się, a także kupowanie usług turystycznych. Dla podróżnych miały również znaczenie media społecznościowe, umożliwiające dzielenie się w Internecie treściami związanymi z wyjazdem turystycznym.

Keywords

technologie informacyjno-komunikacyjne, informacja i usługi turystyczne, badanie ankietowe, zogniskowane wywiady grupowe

References

Amaro, S., Duarte, P. (2015). An integrative model of consumers’ intentions to purchase travel online. Tourism Management, 46, 64–79.

Berbeka, J. (2017). Analiza wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych przez odwiedzających Kraków. W: J. Berbeka, K. Borodako (red.), Technologie informacyjne i komunikacyjne na rynku turystycznym (s. 153–171). Warszawa: Wy-dawnictwo C.H. Beck.

Buhalis, D. (2003). eTourism: Information technology for strategic tourism management. Essex: Pearson Education Limited.

Buhalis, D., Law, R. (2008). Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet – The state of eTourism research. Tourism Management, 29 (4), 609–623.

Buhalis, D., O’Connor, P. (2005). Information communication technology revolutionizing tourism. Tourism Recreation Research, 30 (3), 7–16.

Buhalis, D., Leung, D., Law, R. (2011). eTourism: Critical information and communication technologies for tourism destinations. W: Y. Wang, A. Pizam (red.), Destination marketing and management: Theories and applications (s. 205–224). Oxford: CAB International.

Gaworecki, W.W. (2007). Turystyka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Giddens, A. (2008). Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gretzel, U., Sigala, M., Xiang, Z., Koo, Ch. (2015). Smart tourism: Foundations and developments. Electronic Markets, 25 (3), 179–188.

Hall, M.C. (2006). Space-time accessibility and the TALC: The role of geographies of spatial interaction and mobility in contributing to an improved understanding of tourism. W: R. Butler (red.), The tourism area life cycle: Conceptual and theoretical issues. Część 2 (s. 83–100). Clevedon–Buffalo–Toronto: Channel View Publi-cations.

Horner, S., Swarbrooke, J. (2016). Consumer behaviour in tourism. Oxon–New York: Routledge.

Jakubowska, M. (2018). Diagnoza form turystyki popularyzowanych przez blogerów podróżniczych w Polsce. Studia Oeconomica Posnaniensia, 6 (10), 76–92.

Jaremen, D.E., Michalska-Dudek, I., Rapacz, A. (2016). Wirtualizacja zachowań konsumentów na rynku turystycznym jako źródło wiedzy w podejmowaniu decyzji marketingowych. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 43 (2), 85–93.

Jednoralska, A. (2016). Profil polskiego blogera podróżniczego – blogerzy podróżniczy jako inicjatorzy alternatywnego podróżowania wśród Polaków. Turystyka i Rekreacja, 13 (2), 29–33.

Kachniewska, M. (2011). Wpływ nowych technologii na rynek usług pośredników turystycznych. Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, 32, 239–258.

Kachniewska, M. (2014). Big data analysis jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i regionów turystycznych. Folia Turistica, 32, 35–54.

Kachniewska, M. (2017). Zmiany na rynku turystycznym. Nowe modele biznesowe i polityka turystyczna. Studia Oeconomica Posnaniensia, 5 (4), 183–207.

Kim, D.-Y., Park, J., Morrison, A.M. (2008). A model of traveller acceptance of mobile technology. International Journal of Tourism Research, 10, 393–407.

Kotler, P., Bowen, J.T., Makens, J.C. (2006). Marketing for hospitality and tourism. Upper Saddle River: Prentice-Hall.

Kowalczyk, A. (2000). Geografia turyzmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kubiak, K. (2015). Ocena wybranych aplikacji mobilnych w opinii użytkowników. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 875. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 41 (2), 83–93.

Law, R., Buhalis, D., Cobanoglu, C. (2014). Progress on information and communication technologies in hospitality and tourism. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 26 (5), 727–750.

Lisowska, A., Wieszaczewska, A. (2017). Santiago de Compostela jako ważna destynacja turystyki pielgrzymkowej – obraz pielgrzymowania w narracjach blogów podróżniczych. Turystyka Kulturowa, 3, 74–95.

Majewska, J., Napierała, T., Adamiak, A. (2016). Wykorzystanie nowych technologii i informacji do opisu przestrzeni turystycznej. Folia Turistica, 41, 309–338.

Marciszewska, B. (2010). Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Meyer, B. (2015). Współczesne trendy w turystyce i rekreacji. W: B. Meyer (red.), Obsługa uczestników turystyki i rekreacji (s. 29–33). Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Mika, M. (2014). Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Morozova, I. (2016). Blog podróżniczy jako przestrzeń dla kreowania i komunikowania wzorców podróży. Folia Turistica, 40, 119–133.

Munar, A.M., Jacobsen, J.K.S. (2014). Motivations for sharing tourism experiences through social media. Tourism Management, 43, 46–54.

Neuhofer, B., Buhalis, D., Ladkin, A. (2012). Conceptualising technology enhanced destination experiences. Journal of Destination Marketing & Management, 1 (1–2), 36–46.

Neuhofer, B., Buhalis, D., Ladkin, A. (2014). A typology of technologyenhanced tourism experiences. International Journal of Tourism Research, 16 (4), 340–350.

Niemczyk, A. (2017a). Rola technologii mobilnych na rynku turystycznym. W: J. Berbeka, K. Borodako (red.), Technologie informacyjne i komunikacyjne na rynku turystycznym (s. 93–116). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Niemczyk, A. (2017b). Aplikacje mobilne jako determinanta zachowań turystycznych (na przykładzie Krakowa). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 473, 370–381.

Niininen, O., Buhalis, D., March, R. (2007). Customer empowerment in tourism through consumer centric marketing (CCM). Qualitative Market Research: An International Journal, 10 (3), 265–281.

Panasiuk, A. (2015). Nowe technologie informacyjne w kształtowaniu innowacji na rynku turystycznym. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 49, 99–106.

Pawłowska, A. (2015). Turysta 2.0 – wyniki badania ankietowego nt. wykorzystania nowych technologii przez turystów w województwie małopolskim. Episteme. Czasopismo Naukowo-Kulturalne, 2 (23), 271–282.

Pawłowska, A. (2016a). Tourists and social media: Already inseparable marriage or still a long-distance relationship? Analysis of focus group study results conducted among tourists using social media. World Scientific News. International Scientific Journal, 57, 106–115.

Pawłowska, A. (2016b). Aplikacje mobilne jako nowe narzędzie w informacji turystycznej. Wyniki badań przeprowadzonych w województwie małopolskim. W: I. Miciuła, I. Nowakowska-Grunt (red.), Wybrane aspekty w zarządzaniu organizacją w XXI w. Innowacje – Gospodarka – Społeczeństwo (s. 371–383). Katowice: Wydawnictwo Naukowe Sophia.

Pietro, L. di, Virgilio, F. di, Pantano, E. (2012). Social network for the choice of tourist destination: Attitude and behavioural intention. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 3 (1), 60–76.

Poczta, J., Mariianchuk, M. (2013). Samoświadomość turysty kulturowego a wizualność turystycznego świata, powszechność fotografii i ich wpływ na jakość turystycznego przeżywania. Turystyka Kulturowa, 11, 32–47.

Rasińska, R., Siwiński, W. (2015). Aplikacje mobilne jako innowacyjne źródła informacji turystycznej dla studentów. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 50, 74–80.

Richards, G. (2002). Tourism attraction system. Exploring cultural behavior. Annals of Tourism Research, 4 (29), 1048–1064.

Rudnicki, M. (2017). Rozwiązania informacyjno-komunikacyjne w przedsiębiorstwach turystycznych. W: J. Berbeka, K. Borodako (red.), Technologie informacyjne i komunikacyjne na rynku turystycznym (s. 31–64). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Seweryn, R. (2015). Profil turysty pozyskującego informacje o destynacji z mediów społecznościowych (na przykładzie odwiedzających Kraków). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 379, 439–447.

Smul, P. (2013). Wykorzystanie Internetu w sprzedaży i promocji usług turystycznych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 14 (1), 88–104.

Xiang, Z., Gretzel, U. (2010). Role of social media in online travel information search. Tourism Management, 31, 179–188.

Xiang, Z., Magnini, V.P., Fesenmaier, D.R. (2015). Information technology and consumer behavior in travel and tourism: Insights from travel planning using the internet. Journal of Retailing and Consumer Services, 22, 244–249.

Zajadacz, A. (2014). Pokolenia X, Y, Z a fenomen turystyki. W: J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Międzypokoleniowe aspekty turystyki (s. 55–68). Warszawa: Wydawnictwo PTTK Kraj.

Zajadacz, A. (2017). Dyssatysfakcja w przestrzeni turystycznej. Negatywne opinie użytkowników Tripadvisor na temat głównych atrakcji turystycznych wybranych miast w Polsce. Prace i Studia Geograficzne, 62 (3), 63–88.

Zawadzki, P. (2018). Aplikacje mobilne jako element systemu informacji turystycznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 4, 85–101.

Zehrer, A., Pechlaner, H., Hölzl, B. (2005). The development of a Destination Management System (DMS) in South Tyrol. Anatolia, 16 (2), 147–161.

Zeng, B., Gerritsen, R. (2014). What do we know about social media in tourism? A review. Tourism Management Perspectives, 10, 27–36.

First Page

109

Last Page

117

Language

pol

Share

COinS