https://doi.org/10.18778/0867-5856.29.2.20">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-9509-5879 Matczak Andrzej

Abstract

Celem opracowania jest identyfikacja zmian zachodzących w strukturze funkcji turystycznej w uzdrowiskach kujawskich prowadząca do przekształcania się ich w ośrodki turystyczno-uzdrowiskowe. Wykonano ją na podstawie danych o ruchu turystycznym w latach 2000–2017, poprzez określenie relacji między ruchem kuracyjnym a pozostałymi formami ruchu turystycznego. Wykorzystano szeroki zakres zastanych danych statystycznych oraz pochodzących z badań ankietowych. Informacje te umożliwiły przeprowadzenie wnioskowania na podstawie analizy dynamiki wyrażonej gradientem pozytywnych zmian zachodzących w ruchu turystycznym. W analizie wykorzystano statystyczne wskaźniki dynamiki, natężenia i struktury. Przeprowadzone badania wskazują na zaawansowany proces transformacji uzdrowisk kujawskich. Potwierdzają to wskaźniki dynamiki ruchu kuracyjnego i pozakuracyjnego oraz cele przyjazdów do uzdrowisk. Dynamika poziomu zmian zachodzących w strukturze funkcji turystycznej była zróżnicowana w poszczególnych uzdrowiskach. Najbardziej zaawansowana w Ciechocinku, szybko postępująca w Wieńcu-Zdroju, natomiast opóźniona w Inowrocławiu. Prowadzi ona do stopniowego oraz charakteryzującego się zróżnicowaną dynamiką przekształcania się ich w ośrodki turystyczno-uzdrowiskowe.

Keywords

zmiany, struktura funkcji turystycznej, ruch turystyczny, uzdrowiska kujawskie, Polska

References

Anszperger, A., Radkiewicz, A. (2011). Badania ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2009–2010. Tom 2. Toruń: Wyd. Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna.

Butler, R.W. (1980). The concept of a tourism areas cycle of evolution: Implications for the management of recourses. Canadian Geographer, 24, 5–12.

Butler, R.W. (1994). Seasonality in tourism: issues and implications. W: A.V. Seaton, C.L. Jennkins, R.C. Wood, P.U.C. Dieke, M.M. Bennett, L.R. MacLellan, R. Smith (red.), Tourism the state of the art, (s. 332–339). New York: Wiley.

Brudnicki, R. (2005), Uzdrowisko Inowrocław – stan aktualny i możliwości dalszego rozwoju. W: E. Rydz (red.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych (s. 332–339). Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.

Brudnicki, R., Barczak, M., Nowicki, R., Markiewicz, P. (2016). Monitoring ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim – 2015. Raporty z rejonów badań wykonanych dla Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej. Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Gospodarki.

Buzsik, K., Jónás-Berki, M., Köbli, A., Pálfi, A. (2015). Actual trends of health tourism in Hungary: The case of Hévíz. Geographica Timisiensis, XXIV (2), 45–53.

Caban, M. (2017). Ruch turystyczny w uzdrowisku Wieniec-Zdrój. Praca magisterska. Promotor A. Matczak. Łódź: Uniwersytet Łódzki.

Cieślewicz, J., Jankowiak, D. (2012). Turystyka seksualna w Ciechocinku – próba weryfikacji miejskiej legendy. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Turystyka i Rekreacja, 9 (1), 149–162.

Durydiwka, M. (2005). Zróżnicowanie rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnych w miejscowościach uzdrowiskowych. W: E. Rydz (red.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych (s. 46–59). Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.

Działalność lecznicza zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej w 2017 r. Informacje sygnalne. (2017). Kraków: Urząd Statystyczny w Krakowie, Ośrodek Statystyki Zdrowia i Ochrony Zdrowia.

Glaza, M. (2008). Zachowania przestrzenne kuracjuszy i turystów w Ciechocinku. Praca magisterska. Promotor A. Matczak. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.

Groch, J. (1991). Badania diagnostyczne uzdrowisk polskich z zastosowaniem wieloczynnikowej analizy porównawczej. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Grzeszczak, S. (2014). Turystyka w Inowrocławiu w opinii kuracjuszy. Zeszyty Naukowe WSG, 23, seria: Turystyka i Rekreacja, 11, 143–149.

Jagusiewicz, A. (1998). Problemy lecznictwa i turystyki w uzdrowiskach polskich. Warszawa: Instytut Turystyki.

Jagusiewicz, A. (2006). Turystyka uzdrowiskowa. Warszawa: Instytut Turystyki.

Jędrzejewska, A. (2002). Zmiana funkcji turystycznej Ciechocinka w latach 90. XX wieku. Praca magisterska. Promotor S. Liszewski. Łódź: Uniwersytet Łódzki.

Joppe, M. (2010). One country’s transformation to spa destination: The case of Canada [Special section]. Journal of Hospitality and Tourism Management, 17, 117–126.

Kasagranda, A., Gurňák, D. (2017). Spa and wellness tourism in Slovakia (A geographical analysis). Czech Journal of Tourism, 6 (1), 27–53.

Kowalczyk, A. (2001). Geografia turyzmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kowalczyk, A. (2005). Transformacja uzdrowiska w wielofunkcyjny ośrodek turystyczny – przykład Mariańskich Łaźni (Czechy). W: E. Rydz (red.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych (s. 11–21). Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.

Krasiński, Z. (2004). Cykle życia uzdrowisk: od narodzin po… Kołobrzeg: Agencja Wydawnicza Patan-Press.

Kurek, W. (red.). (2007). Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce w latach 2000–2010 (2011). Kraków: GUS.

Łęcka, I. (2005). Uzdrowisko czy kurort? Zmiany funkcji zdrowotnych w miejscowościach uzdrowiskowych i wczasowych na świecie. W: E. Rydz (red.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych (s. 38–45). Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.

Madeyski, A. (1997). Polskie uzdrowiska, ich charakterystyka i główne problemy. Problemy Turystyki, XX, 1–4.

Mainil, T., Eijgelaar, E., Klijs, J., Nawijn, J., Peeters, P. (2017), Research for TRAN Committee – Health tourism in the EU: A general investigation. Brussels: European Parliament, Policy Department for Structural and Cohesion Policies.

Malarz, R. (2012). Lecznicze i turystyczne funkcje uzdrowisk w Beskidzie Niskim. W: E. Rydz (red.), Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk (s. 59–66). Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej.

Mariot, P. (1983). Geografia cestovného ruchu. Bratislava: Veda, Vydavatelstwo Slovenskej Akademie Vied.

Matczak, A. (1992). Model badań ruchu turystycznego. Studium metodologiczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Matczak, A. (2012). Funkcja uzdrowiskowa w przestrzeni Inowrocławia. W: E. Rydz (red.), Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk (s. 167–181). Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej.

Matczak, A. (2013). Proces przekształcania uzdrowiska w ośrodek turystyczny. Przykład Ciechocinka. W: S. Sitek (red.), „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej. Tom 5 (s. 97–115). Sosnowiec: WNoZ UŚ, PTG.

Matczak, A. (2019). Zmiany w strukturze funkcji turystycznej uzdrowisk kujawskich (na podstawie wielkości i struktury bazy noclegowej). Turyzm/ Tourism, 29 (1), 57–67. DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.29.1.06

Mika, M. (2005). Możliwości rozwoju uzdrowisk Beskidu Niskiego i Bieszczad w świetle obecnych uwarunkowań. W: E. Rydz (red.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych (s. 308–317). Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.

Mika, M., Ptaszycka-Jackowska, D. (2007). Formy turystyki zdrowotnej. W: W. Kurek (red.), Turystyka (s. 279–291). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mościbroda, J. (2005). Rozwój funkcji turystycznych i rekreacyjnych w uzdrowisku Nałęczów. W: E. Rydz (red.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych (s. 22–29). Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.

Ostrowski S. (1972). Ruch turystyczny w Polsce. Warszawa.

Ptaszycka-Jackowska, D. (1999). Lecznictwo uzdrowiskowe a turystyka. Turyzm, 9 (1), 189–200.

Rajman, J., Kwiatek-Sołtys, A. (2011). Turystyka – uzdrowiska – urbanizacja. W: B. Włodarczyk (red.), Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego (s. 375–385). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Rettinger, R. (2012). Uzdrowisko Truskawiec w dobie przekształceń ustrojowych. W: E. Rydz (red.), Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk (s. 195–208). Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej.

Rydz, E. (red.) (2005). Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych. Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.

Rydz, E. (red.) (2012). Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej.

Rzeńca, P. (1997). Iwonicz Zdrój – przykład koegzystencji funkcji uzdrowiskowej i wypoczynkowej z innymi funkcjami miasta. Turyzm, 7 (1), 73–95.

Sawińska, A. (2012). Kierunki zmian na rynku turystyki zdrowotnej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. W: E. Rydz (red.), Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk (s. 13–20). Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej.

Skonieczna, E. (2011). Funkcja turystyczna Ciechocinka. Praca magisterska. Promotor A. Matczak. Bydgoszcz: Słupsk: Akademia Pomorska.

Szajnowska-Wysocka, A. (2011). Perspektywy rozwoju turystyki uzdrowiskowej w Polsce. W: B. Włodarczyk (red.), Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego (s. 387–401). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Szromek, A.R. (2010). Cykliczność rozwoju uzdrowisk na przykładzie uzdrowisk polskich. W: A.R. Szromek (red.), Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej (s. 17–40), Kraków: Proksenia.

Szromek, A.R. (2012). Funkcja uzdrowiskowa i jej znaczenie w gospodarce gmin uzdrowiskowych. W: A.R. Szromek (red.), Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza (s. 35–58). Kraków: Proksenia.

Szromek, A.R. (2018). Changes in the activities of health resorts enterprises in the context of its business model. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, 127, 273–287.

Szymańska, D., Grzelak-Kostulska, E., Hołowiecka, B., Michniewicz, H. (2005). Postrzeganie miejscowości turystyczno-uzdrowiskowych na przykładzie Ciechocinka i Inowrocławia. W: E. Rydz (red.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych. Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, 293–307.

Środa-Murawska, S. (2012). Miasta uzdrowiskowe w Polsce w ujęciu wielkości i struktury bazy obiektów zbiorowego zakwaterowania. W: E. Rydz (red.), Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk (s. 21–29). Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej.

Świder, I. (2005). Hotel Villa Park w Ciechocinku jako przedstawiciel grupy markowej Polish Prestige Hotel and Resorts. Praca magisterska. Promotor B. Włodarczyk. Łódź: Uniwersytet Łódzki.

Turystyka i wypoczynek w 1979 r. (1980). Warszawa: GUS.

Turystyka w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r. Informacje sygnalne (2019). Bydgoszcz: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Turystyka (z lat 2001–2018). Warszawa: GUS.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy (2019). Turystyka w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r. Informacje sygnalne. Bydgoszcz: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych.

Uzlik, R. (2004). Lázeňský cestovni ruch v Karlovarském kraji. Praca magisterska. Univerzita Karlova v Praze, Přirodovědecká fakulta, Katedra socialni geografie a regionálniho rozvoje.

Vystoupil, J., Šauer, M., Bobková, M. (2017). Spa, spa tourism and wellness tourism in the Czech Republic. Czech Journal of Tourism, 6 (1), 5–26.

Widawski, K. (2017). Spa and wellness tourism in Poland – A new geographical analysis. Czech Journal of Tourism, 6 (1), 69–92.

Zajączkowski, M., Cegliński, P. (2018). Analysis of development potential of health resort enterprises on the example of Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. in Aleksandrów County. Journal of Education, Health and Sport, 8 (11), 699–710.

First Page

83

Last Page

98

Language

pol

Share

COinS