https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.1.09">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-2912-2672 Szostak Daniel

https://orcid.org/0000-0003-0362-919X Głąbiński Zbigniew

https://orcid.org/0000-0003-2116-4584 Duda Tomasz

Abstract

Celem artykułu jest analiza korelacji między działaniami związanymi z planowaniem rozwoju turystyki na poziomie lokalnym a oczekiwaniem ukierunkowanego rozwoju danej przestrzeni. W tekście ukazano rolę władz gminy Karlino w realizacji działań o charakterze strategicznym oraz integracji lokalnych beneficjentów wokół takich przedsięwzięć. Omówiono również, jakie znaczenie dla lokalnej gospodarki turystycznej ma opracowanie strategii rozwoju turystyki i wdrażanie jej. Ponadto określono rolę i miejsce planowania strategicznego w tworzeniu i rozwijaniu potencjału turystycznego gminy, ze szczególnym uwzględnieniem gminy Karlino. W artykule scharakteryzowano również politykę turystyczną lokalnych władz samorządowych, a także obrane przez nie cele strategiczne, oraz wskazano kierunki rozwoju turystyki na badanym obszarze. W pracy wykorzystano następujące metody badawcze: ekspercką, obserwacyjną (z zastosowaniem techniki inwentaryzacyjnej, w tym spisu z natury elementów składowych analizowanej przestrzeni), monograficzną, sondażu diagnostycznego (z wykorzystaniem techniki ankietowania pracowników instytucji z badanego obszaru, obejmującego gminę Karlino, pozostałe gminy powiatu białogardzkiego, gminy Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty), a także krytycznej analizy dokumentów i piśmiennictwa. Na przykładzie gminy Karlino i realizowanych w niej przedsięwzięć o charakterze strategicznym związanych z turystyką można stwierdzić, że planowanie jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi gminnego rozwoju lokalnego. W szczególności aktywność taka pokazuje, że władze gminy mogą ukierunkować jej rozwój społeczno-gospodarczy, opierając się nie na działaniach obligatoryjnych, tylko fakultatywnych, mających na celu strategiczne wykorzystanie posiadanych zasobów endogenicznych. W artykule wskazano kierunki działania strategicznego na podstawie inwentaryzacji dostępnych zasobów endogenicznych. Ukazano również, jakie korzyści dla lokalnej gospodarki turystycznej przynosi opracowanie strategii rozwoju turystyki.

Keywords

strategia rozwoju turystyki, planowanie, gmina

References

Biuletyn Informacji Publicznej. Urząd Miejski w Karlinie (2020). Pobrano z: http://bip.karlino.pl (19.06.2020).

Głąbiński, Z., Duda, T., Szostak, D. (2017). Strategia rozwoju turystyki dla gminy Karlino do 2025 roku. Karlino: [b.w.].

Głąbiński, Z., Szostak, D., Zalewski, T. (2016). Strategia rozwoju turystyki na poziomie lokalnym. Przykład powiatu gryfińskiego. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.pl.

Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie (2016). Turystyka w województwie zachodniopomorskim w latach 2013–2015. Szczecin: GUS.

Jarmuż, S., Tarasiewicz, M. (2017). Alfabet mitów menadżerskich, czyli o pułapkach bezrefleksyjnego działania. Sopot: GWP.

Kosiedowski, W., Potoczek, A. (2001). Strategia rozwoju jako instrument podnoszenia konkurencyjności lokalnych jednostek terytorialnych. W: W. Kosiedowski (red.), Strategie i polityka rozwoju lokalnego: na przykładzie Polski północno-wschodniej. Olecko: Wydawnictwo Wszechnica Mazurska.

Meyer, B., Milewski, D. (red.) (2009). Strategie rozwoju turystyki w regionie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rochmińska, A., Stasiak, A. (2004). Strategie rozwoju turystyki. Turystyka i Hotelarstwo, 6, 9–43.

Stasiak, A. (2005). Strategie rozwoju produktu turystycznego obszaru. W: A. Panasiuk (red.) Polityka turystyczna (s. 328–337). Szczecin–Kopenhaga: Wyd. Fundacja na rzecz US.

Strategia rozwoju powiatu białogardzkiego na lata 2016–2025 (2015). Pobrane z: http://eregion.wzp.pl (17.06.2020).

Szostak, D. (2016a). Specyfika przestrzenna i infrastrukturalna funkcjonowania rynku usług turystycznych. Marketing i Zarządzanie, 1 (42), 189–200. DOI: https://doi.org/10.18276/miz.2016.42-13

Szostak, D. (2016b). Strategia rozwoju turystyki jako narzędzie kreowania lokalnej marki turystycznej na przykładzie powiatu gryfińskiego. Marketing i Zarządzanie, 4 (45), 101–114. DOI: https://doi.org/10.18276/miz.2016.45-09

Szostak, D. (2017). Czynniki endogeniczne gminy jako podstawa rozwoju przestrzeni turystycznej na przykładzie gminy Moryń. Marketing i Zarządzanie, 1 (47), 59–72. DOI: https://doi.org/10.18276/miz.2017.47-06

Szostak, D., Zalewski, T. (2017). Tworzenie lokalnych produktów turystycznych na bazie potencjału endogenicznego na przykładzie gminy Moryń. Roczniki Chojeńskie, IX, 285–310.

Sztando, A. (2009). Problemy podmiotu i przedmiotów strategii rozwoju lokalnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 46, 204–212.

Sztando, A. (2015). Współczesne bariery zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym w Polsce. Nauki o zarządzaniu, 4 (25), 105–124. DOI: https://doi.org/10.15611/noz.2015.4.07

Urząd Statystyczny w Szczecinie (2018). Statystyczne vademecum samorządowca. Pobrane z: https://szczecin.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_zachodniopomorskie/portrety_gmin/powiat_bialogardzki/gmina_karlino.pdf

Wysocka, E, Koziński, J. (2000). Strategia rozwoju regionalnego i lokalnego po reformie administracyjnej państwa. Warszawa: Difin.

Ziółkowski, M. (2015). Strategiczne zarządzanie rozwojem gminy. Pobrane z: www.pressto.amu.edu.pl (24.04.2018).

First Page

87

Last Page

96

Language

pol

Share

COinS