https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.1.10">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-2390-6038 Puciato Daniel

Abstract

Wybór lokalizacji hotelu jest jedną z kluczowych decyzji gospodarczych. We współczesnej ekonomii coraz częściej kwestionuje się klasyczne czynniki, za podstawy uznając niedoskonałą konkurencję, ograniczoną racjonalność zachowań oraz pozyskiwanie informacji w niepełnym zakresie lub brak umiejętności ich wykorzystania. Znalazło to również odzwierciedlenie w teorii lokalizacji, w ramach której powstał nurt behawioralny. Jego zwolennicy zakładają występowanie pozaekonomicznych, subiektywnych czynników podejmowania decyzji lokalizacyjnych. Wciąż nierozpoznane empirycznie są jednak mieszczące się w tym nurcie przesłanki decydujące o wyborze lokalizacji hoteli. W kontekście tak sformułowanych luk badawczych celem artykułu jest próba identyfikacji behawioralnych czynników lokalizacji hoteli z województwa opolskiego. W pracy wykorzystano cztery główne metody badawcze: przegląd literatury, dokumentacyjną, sondażu diagnostycznego oraz indywidualnych przypadków. Uzyskane wyniki badań potwierdziły istotne znaczenie podejścia behawioralnego w procesie wyboru lokalizacji hoteli niezależnych z województwa opolskiego. Wiąże się to z wyborem lokalizacji wtórnej lub pierwotnej. W tym drugim przypadku, w sytuacji gdy zastosowanie podejścia obiektywnego nie wiązało się z uzyskaniem pewności, że postanowienia są słuszne, czynniki behawioralne odgrywały najważniejszą rolę w procesie decyzyjnym lub stanowiły jego uzupełnienie. Za kluczowe w tym kontekście należy uznać takie czynniki behawioralne, jak: intuicja, naśladownictwo, doświadczenie, miejsce pochodzenia i zamieszkania, przypadek oraz wpływ osób znaczących.

Keywords

lokalizacja, hotele, czynniki behawioralne, województwo opolskie

References

Albert Tóth, A., Rechnitzer, J. (2018). Choice of location in the hotel industry. Tér és Társadalom, 32 (3), 128–142. DOI: https://doi.org/10.17649/TET.32.3.3054

Alexander, N., Lockwood, A. (1996). Internationalization: A comparison of the hotel and retail sectors. The Service Industries Journal, 16 (4), 458–473. DOI: https://doi.org/10.1080/02642069600000041

Budner, W. (2004). Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczne, przestrzenne i środowiskowe. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Butler, R. (1980). The concept of a tourist area cycle of evolution: Implications for management of resources. The Canadian Geographer, 24 (1), 5–12. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1541-0064.1980.tb00970.x

Cheng, S. (2018). Autocratic multi attribute group decision making for hotel location selection based on interval-valued intuitionistic fuzzy sets. Information Sciences, 427, 77–87. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ins.2017.10.018

Chou, T., Hsu, C., Chen, M. (2008). A fuzzy multi-criteria decision model for international tourist hotel’s location selection. International Journal of Hospitality Management, 27 (2), 293–301. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2007.07.029

Christaller, W. (1964). Some considerations of tourism location in Europe: The peripheral regions underdeveloped countries – recreations areas. Papers, Regional Science Association, 12 (2), 95–105. DOI: https://doi.org/10.1007/BF01941243

Damborsky, M., Wokoun, R. (2010). Location factors of small and medium entrepreneurship under the economic conditions of the Czech Republic. E&M Ekonomie a Management, 13 (2), 32–43.

Główny Urząd Statystyczny (2019). Pobrane z: www.stat.gov.pl (7.06.2019).

Godlewska, H. (2005). Lokalizacja działalności gospodarczej. Warszawa: Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie. Griffin, D., Tversky, A. (1992). The weighing of evidence and the determinants of confidence. Cognitive Psychology, 24 (3), 411–435. DOI: https://doi.org/10.1016/0010-0285(92)90013-R

Hotelling, H. (1929). Stability in competition. Economic Journal, 39 (1), 41–57. DOI: https://doi.org/10.2307/2224214

Ju, P., Zhang, H., Wang, J. (2018). A projection-based outranking method with multi-hesitant fuzzy linguistic term sets for hotel location selection. Cognitive Computation, 10, 737–751. DOI: https://doi.org/10.1007/s12559-018-9552-2

Kahneman, D. (2011). Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Warszawa: Media Rodzina.

Kowalczyk, A. (2001). Geografia hotelarstwa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kuciński, K. (2009). Geografia ekonomiczna. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer Business.

Kundu, S., Contractor, F. (1999). Country location choices of service multinationals: An empirical study of the international hotel sector. Journal of International Management, 4, 299–317. DOI: https://doi.org/10.1016/S1075-4253(99)00017-4

Leśniewska-Napierała, K., Napierała, T. (2017). Funkcja hotelarska w rewitalizacji obszarów wiejskich. Studium przypadków w województwie pomorskim. Turyzm/Tourism, 27 (2), 65–76. DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.27.2.06

Mariotti, S., Mutinelli, M., Piscitello, L. (2008). The internationalization of production by Italian industrial districts’ firms: Structural and behavioural determinants. Regional Studies, 42 (5), 719–735. DOI: https://doi.org/10.1080/00343400701543264

Matczak, A. (2017). Zmiany w liczbie i pojemności hoteli w Polsce. Turyzm/Tourism, 27 (2), 77–87. DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.27.2.07

Ministerstwo Sportu i Turystyki (2019). Pobrane z: www.msit.gov.pl (12.06.2019).

Miossec, J. (1977). Un modele de lespace touristique. L’Espace Géographique, 6 (1), 41–48. DOI: https://doi.org/10.3406/spgeo.1977.1690

Popovic, G., Stanujkic, D., Brzakovic, M., Karabasevic, D. (2019). A multiple-criteria decision-making model for the selection of a hotel location. Land Use Policy, 84, 49–58. DOI: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.03.001

Puciato, D. (2015). Przesłanki lokalizacji hoteli w Polsce. Praca doktorska. Warszawa: SGH.

Puciato, D. (2016). Attractiveness of municipalities in South-Western Poland as determinants for hotel chain investments. Tourism Management, 57, 245–255, DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2016.06.019

Puciato, D., Dziedzic, E. (2017). The attractiveness of the municipalities of the south-western Polish for hotel investors. Tourism Economics, 23 (3), 702–711. DOI: https://doi.org/10.5367/te.2016.0539

Puciato, D., Gawlik, A., Goranczewski, B. (2016). The origin of capital as a factor influencing location of new hotels on the example of Poland. International Journal of Contemporary Management, 15 (4), 31–55. DOI: https://doi.org/10.4467/24498939IJCM.16.023.6704

Puciato, D., Gawlik, A., Goranczewski, B., Oleśniewicz, P., Woś, B., Jandová, S., Markiewicz-Patkowska, J., Sołtysik, M. (2017). The factors influencing the decision on the location of hotels depending on their size in Poland. E&M Ekonomie a Management, 20 (2), 216–225. DOI: https://doi.org/10.15240/tul/001/2017-2-016

Puciato, D., Oleśniewicz, P., Gawlik, A., Markiewicz-Patkowska, J., Widawski, K., Słaby, T., Kasprzak, R., Mróz-Gorgoń, B. (2019). Location factors for budget, medium standard and luxury hotels based on the example of hotels operating in Poland.

Operation Research and Decisions, 29 (1), 61–73. DOI: https://doi.org/10.5277/ord190104

Ren, L., Qiu, H., Ma, C., Lin, P. (2018). Investigating accommodation experience in budget hotels. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 30 (7), 2662–2679. DOI: https://doi.org/10.1108/IJCHM-11-2016-0625

Romero-Martinez, A., Garcia-Muina, F., Chidlow, A., Larimo, J. (2019). Formal and informal institutional differences between home and host country and location choice: Evidence from the Spanish Hotel Industry. Management International Review, 59 (1), 41–65. DOI: https://doi.org/10.1007/s11575-018-0369-8

Thaler, R., Sunstein, C. (2017). Impuls. Jak podejmować właściwe decyzje dotyczące zdrowia, dobrobytu i szczęścia. Warszawa: Wydawnictwo Zysk i Spółka.

Townroe, P. (1972). Some behavioural considerations in the industrial location decision. Regional Studies, 6 (3), 261–272. DOI: https://doi.org/10.1080/09595237200185221

Ussi, M., Wei, J. (2011). The location determinants for hotel foreign direct investment in Zanzibar. Management and Service Science, 8, 105–112.

Włodarczyk, B. (2017). Hotele w przestrzeni miejskiej Łodzi. Turyzm/Tourism, 25 (2), 63–76.

Yang, Y., Wong, K., Wang, T. (2012). How do hotels choose their location? Evidence from hotels Beijing. International Journal of Hospitality Management, 31 (3), 675–685. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2011.09.003

Zhank, H., Guillet, B., Gao, W. (2012). What determines multinational hotel groups’ locational investment choice in China. Hospitality Management, 31 (2), 350–359. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2011.05.008

Zielonka, P. (2011). Giełda i psychologia. Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych. Warszawa: CeDeWu.

Żakowska, S., Podhorodecka, K. (2018). Rozmieszczenie walorów turystycznych a lokalizacja noclegowej bazy turystycznej w województwie łódzkim. Turyzm/Tourism, 28 (2), 79–91, DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.28.2.09

First Page

97

Last Page

106

Language

pol

Share

COinS