•  
  •  
 

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-9121-4172 Jabłonkowska Jolanta Barbara

https://orcid.org/0000-0003-0191-2813 Stankiewicz Bogusław

Abstract

Na potrzeby niniejszego artykułu analizie poznawczej poddano kategoryzację ryzyka wpisanego w doświadczenia podróżnicze backpackerów z pokolenia milenialsów. Podjęto także próbę jego usystematyzowania na bazie poznawczych, a także emocjonalnych wyróżników przedstawionych przez respondentów. Badania przeprowadzono w latach 2018–2020. W celu pozyskania respondentów posłużono się nielosowym doborem próby, zwanym metodą kuli śnieżnej (ang. snowball sampling). Badaniami objęto 409 backpackerów z pokolenia polskich milenialsów. Przeprowadzono z nimi pogłębione wywiady online, z których następnie wyodrębniono klucze kodowe, przypisano je bardziej znaczącym kategoriom oraz dookreślono zakresy tematyczne. Analiza zebranego materiału jakościowego posłużyła do podjęcia próby typologii ryzyka związanego z backpackingiem milenialsów i pozwoliła na wyodrębnienie pięciu jego zakodowanych kategorii. Pierwsza zawiera się w backpackerskiej postawie wobec podróży. Druga wpisana jest w poszukiwanie autonomii i niezależności. Trzecia (kalkulacja selektywna) wynika z zachowań adaptacyjnych, związanych z rachunkiem zysków i strat. Czwarta kategoria jest powiązana z potrzebami emocjonalnymi backpackerów i poszukiwaniem wrażeń. Z kolei ostatnia wiąże ryzyko z warunkami środowiskowymi oraz cechami kulturowymi obszaru recepcyjnego. Usystematyzowanie typologiczne ryzyka w backpackingu pozwala zrozumieć potrzeby tej grupy osób podróżujących i dostosować świadczone usługi do wymagań konkretnego pokolenia.

Keywords

backpacking, ryzyko, milenialsi

References

Baran, M., Kłos, M. (2014). Pokolenie Y – prawdy i mity w kontekście zarządzania pokoleniami. Marketing i Rynek, 5, 923–929.

Bellis, M.A., Hughes, K., Dillon, P., Copeland, J., Gates, P. (2007). Effects of backpacking holidays in Australia on alcohol, tobacco and drug use of UK residents. BMC Public Health, 7 (1), 1–10. DOI: https://doi.org/10.1186/1471-2458-7-1

Carr, N., Poria, Y. (2010). Sex and the sexual during peoples leisure and tourism experiences. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

Desforges, L. (2000). Traveling the world. Identity and travel biography. Annals of Tourism Research, 27 (4), 926–945. DOI: https://doi.org/10.1016/S0160-7383(99)00125-5

Elsrud, T. (2001). Risk creation in traveling. Backpacker adventure narration. Annals of Tourism Research, 28 (3), 597–617. DOI: https://doi.org/10.1016/S0160-7383(00)00061-X

Falconer, E. (2011). Risk, excitement and emotional conflict in women’s travel narratives. Manchester: Metropolitan University.

Fazlagić, J.A. (2008). Charakterystyka pokolenia Y. E-mentor, 3 (25), 13–16.

Fischer, J., Rostami, S., Peet, A., Dean, J., Debattista, J., Allen, K. (2010). Sex, drugs and backpacking: Study report. Queensland: Alcohol Education & Rehabilitation Foundation Ltd.

Fuchs, G. (2013). Low versus high sensation-seeking tourists: A study of backpackers’ experience risk perception. International Journal of Tourism Research, 15, 81–92. DOI: https://doi.org/10.1002/jtr.878

Hunter-Jones, P., Jeffs, A., Fischbacher-Smith, D. (2007). Backpacking your way into crisis: An exploratory study into perceived risk and tourist behavior amongst young people. Journal of Travel & Tourism Marketing, 23 (2–4), 237–247. DOI: https://doi.org/10.1300/J073v23n02_18

Issahaku, A. (2015). Backpackers’ risk perceptions and risk reduction strategies in Ghana. Tourism Management, 49, 99–108. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.02.016

Iyer, R., Reisenwitz, T.H. (2009). Differences in generation X and generation Y: Implications for the organization and marketers. Marketing Management Journal, 19 (2), 91–103.

Jabłonkowska, J.B. (2015). Risk-taking factors in backpacker tourism. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika, 11, 119–127.

Jabłonkowska, J.B. (2017a). Backpackerzy polscy a zagraniczni. Wieloaspektowe studium porównawcze. Wrocław: AWF we Wrocławiu.

Jabłonkowska, J.B. (2017b). Alkoholowe, narkotykowe i seksualne „rozhamowanie” backpackerów w świetle międzynarodowych badań porównawczych. Folia Turistica, 43, 153–166. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.7888

Kotler, P., Wong, V., Saunders, J., Armstrong, G. (2005). Principles of marketing. New Jersey: Prentice Hall FT.

Kowalczyk-Anioł, J. (2012). Tourism trends among generation Y in Poland. Turyzm/Tourism, 22 (2), 15–20. DOI: https://doi.org/10.2478/v10106-012-0007-y

Kozak, M., Crotts, J.C., Law, R. (2007). The impact of the perception of risk on international travellers. International Journal of Tourism Research, 9 (4), 233–242. DOI: https://doi.org/10.1002/jtr.607

Kubacka-Jasiecka, D., Passowicz, P. (2014). Dorastanie we współczesności. Postawy, wartości i doświadczanie czasu a kryzysy rozwoju pokolenia po transformacji. Czasopismo Psychologiczne – Psychological Journal, 20 (2), 171–182.

Leggat, P.A., Shaw, M.T. (2003). Travel health advice for backpackers. Journal of Travel Medicine, 10 (6), 340–345. DOI: https://doi.org/10.2310/7060.2003.9361

Lepp, A., Gibson, H. (2008). Sensation seeking and tourism: Tourist role, perception of risk and destination choice. Tourism Management, 29 (4), 740–750. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2007.08.002

Lupton, D., Tulloch, B. (2002). Life would be pretty dull without risk: Voluntary risk-taking and its pleasure. Health, Risk and Society, 4 (2), 113–124. DOI: https://doi.org/10.1080/13698570220137015

Patyra, A., Dłużewska, A. (2015). Backpacking – historia, ramy, rozwój. Turystyka Kulturowa, 11, 40–54.

Pendergast, D. (2010). Getting to know the Y generation. W: P. Benckendorff, G. Moscardo, D. Pendergast (red.), Tourism and generation Y (s. 1–15). Cambridge: CABI, Oxfordshire. DOI: https://doi.org/10.1079/9781845936013.0001

Piyaphanee, W., Olanwijitwong, J., Kusolsuk, T., Silachamroon, U. (2012). Awareness, practices, and health problems of backpackers traveling during flooding in Thailand during 2011. Southeast Asian Journal Trop Med Public Health, 43 (5), 1193–1200.

Piyaphanee, W., Wattanagoon, Y., Silachamroon, U., Mansanguan, C., Wichianprasat, P., Walker, E. (2009). Knowledge, attitudes, and practices among foreign backpackers toward malaria risk in southeast Asia. Journal of Travel Medicine, 16 (2), 101–106. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1708-8305.2008.00282.x

Potasman, I., Beny, A., Seligmann, H. (2000). Neuropsychiatric problems in 2,500 long-term young travelers to the tropics. Journal Travel Medicine, 7 (1), 5–9. DOI: https://doi.org/10.2310/7060.2000.00002

Reichel, A., Fuchs, G., Uriely, N. (2007). Perceived risk and the non-institutionalized tourist role: The case of Israeli student ex-backpackers. Journal of Travel Research, 46 (2), 217–226. DOI: https://doi.org/10.1177/0047287507299580

Ryan, C. (2003). Risk acceptance in adventure tourism: Paradox and context. W: J. Wilks, S. Page (red.), Managing Tourist Health and Safety in the New milennium (s. 55–65). Amsterdam: Elsevier Science. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-08-044000-2.50009-2

Santos, M.C., Veiga, C., Águas, P. (2016). Tourism services: Facing the challenge of new tourist profiles. Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 8 (6), 654–669. DOI: https://doi.org/10.1108/WHATT-09-2016-0048

Sönmez, S., Graefe, A. (1998). Determining future travel behavior from past travel experience and perceptions of risk and safety. Journal of Travel Research, 37 (4), 171–177. DOI: https://doi.org/10.1177/004728759803700209

Stewart, L., Leggat, P.A. (1998). Culture shock and travelers. Journal of Travel Medicine, 5, 84–88. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1708-8305.1998.tb00469.x

Tapscott, D. (2010). Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat. Tłumaczenie P. Cypryański. Warszawa: WAiP.

Tsaur, S., Tzeng, G., Wang, K. (1997). Evaluating tourist risks from fuzzy perspectives. Annals of Tourism Research, 24 (4), 796–812. DOI: https://doi.org/10.1016/S0160-7383(97)00059-5

Wantono, A., Mckercher, B., (2020) Backpacking and risk perception: The case of solo Asian women. Tourism Recreation Research, 45 (1), 19–29. DOI: https://doi.org/10.1080/02508281.2019.1636180

Watcharapong, P., Prapimporn, S., Weerapong, P., Piyada, U., Pongdej, W., Maneerat, B., Thitiya, P., Terapong, T. (2010). Rabies exposure risk among foreign backpackers in South-east Asia. The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 82 (6), 1168–1171. DOI: https://doi.org/10.4269/ajtmh.2010.09-0699

Yoda, T., Yokoyama, K., Suzuki, H., Hirao, T. (2017). Relationship between long-term flooding and serious mental illness after the 2011 flood in Thailand. Disaster Medicine and Public Health Preparedness, 11 (3), 300–304. DOI: https://doi.org/10.1017/dmp.2016.148

Zuckerman, M. (1994). Behavioral expressions and biosocial bases of sensation seeking. New York: Cambridge University Press.

First Page

35

Last Page

43

Language

pol

Share

COinS