•  
  •  
 

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-0604-7577 Alejziak Wiesław

https://orcid.org/0000-0002-9019-9396 Szczechowicz Bartosz

Abstract

The purpose of the article was to establish whether a tourism student can effectively recognize tourism trends, and to achieve this aim the following research tasks were accomplished: 1) the authors identified 10 trends (and 47 impacts), concerning the transformations that have occurred in tourism in recent years and have been recognized by specialists from the European Travel Commission and the European Tourism Action Group; 2) these trends and their impacts underwent a critical evaluation by students who were given the opportunity to add other impacts (their own) to the specialist list; 3) students’ evaluations were compared to current trends identified in other academic work. The research was conducted on 95 tourism and recreation students at the University of Physical Education in Kraków and the Vistula School of Hospitality in Warsaw (formerly: Warsaw School of Tourism and Hospitality Management), in 2017/2018 and 2018/2019. The article has also presented the results of earlier research (unpublished) at two other academic centres (Rzeszow and Kielce) on 113 students, 17 lecturers and 76 travel agency employees. Together the results described in this article present the opinions of 301 respondents. It was established that students, as a group, are sufficiently effective observers of changes in the tourism market to make an appropriate contribution and, consequently, are valuable participants at brainstorming sessions. They use what they have learned during their university study, are familiar with forecasting and scenario methods, as well as taking advantage of the imagination and creativity typical of such students.

Keywords

tourism, tourism market, trends, foresight, expert method, students

References

Alejziak, B. (2014). Kwalifikacje i kompetencje pracowników turystyki. Próba diagnozy turystycznego rynku pracy. Folia Turistica, 32, 117-144.

Alejziak, W. (2012). Sekwencyjna analiza trendów turystycznych (SATT) jako instrument diagnozowania zmian w popycie turystycznym. Ekonomiczne Problemy Usług, 82, 27-42.

Alejziak, W., Szczechowicz, B. (2019). Globalizacja a rozwój turystyki – implikacje dla planowania i polityki turystycznej. In: Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom XXII: Planowanie i polityka turystyczna (pp. 9-27). Poznań: Uniwersytet A. Mickiewicza, Bogucki – Wydawnictwo Naukowe.

Amadeus (2020). Future traveller tribes 2020. Retrieved from: http://www.amadeus.com/travellertribes (25.03.2020).

Bednarska, M. (2013). Kierunek kształcenia a planowana kariera zawodowa – studium empiryczne kierunków związanych z turystyką. E-mentor, 4 (51). Retrieved from: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/51/id/1039 (25.03.2020).

Borodako, K. (2008). Foresight w turystyce. Bariery wykorzystania i rozwoju. Warsaw: Wydawnictwo C.H. Beck.

Buchta, K., Skiert, M., Sikora, J. (2012). Przedsiębiorczość jako element przygotowania zawodowego studentów turystyki i rekreacji. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 20, 59-73.

Chomątowska, B., Żarczyńska-Dobiesz, A. (2014). Pokolenie ,,Z” na rynku pracy – wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 350, 405-415. DOI: https://doi.org/10.15611/pn.2014.350.36

Coathup, D. (1999). Dominant actors in international tourism. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 11 (2/3), 69-72. DOI: https://doi.org/10.1108/09596119910250689

Cole, S. (2007). Dare to dream: Bringing futures into planning. Journal of the American Planning Association, 67 (4), 372-383. DOI: https://doi.org/10.1080/01944360108976246

CREST (2019). The case for responsible travel: Trends & statistics 2019. Retrieved from: https://www.responsibletravel.org/docs/CaseforResponsibleTravel_2019_Web.pdf (22.03.2020).

CTD (2018). All change? The first report of the commission on travel demand the future of travel demand and the implications for policy and planning. Retrieved from: http://www.demand.ac.uk/wp-content/uploads/2018/04/FutureTravel_report_final.pdf (20.02.2020).

Długosz, Z., Biały, Sz. (2011). Studia w zakresie turystyki na tle szkolnictwa wyższego w kraju. Przedsiębiorczość – Edukacja, 7, 346-360.

van der Duim, R., Ren, C., Jóhannesson, G.T. (2013). Ordering, materiality, and multiplicity: Enacting Actor–Network Theory in tourism. Tourism Studies, 11, 1-18. DOI: https://doi.org/10.1177/1468797613476397

EC (2009). Mapping foresight. Revealing how Europe and other world regions navigate into the future. Bruksela: European Commission. Retrieved from: http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/2009_efmn_mappingForesight_EU.pdf (21.02.2020).

ETC (2006). Tourism trends for Europe. Retrieved from: http://www.etc-corporate.org/resources/uploads/ETC_Tourism_Trends_for_Europe_09-2006_ENG.pdf (10.02.2020).

ETC, ETAG (2003). Tourism trends for Europe. Retrieved from: http://www.etc-corporate.org/images/uploads/Diptych%20ETC-ETAG.pdf (6.10.2010).

EU (2017). Management and content provision for ICT and tourism business support portal. Retrieved from: https://ec.europa.eu/growth/content/management-and-content-provision-ict-and-tourism-business-support-portal_en (6.12.2018).

Expedia (2017). Millennial traveller report: Why millennials will shape the next 20 years of travel. Retrieved from: https://travelblog.expedia.com.sg/wp-content/uploads/2017/03/Expedia-Future-Foundation-Report-Jan-2017-FINAL.pdf (10.05.2018).

Future Foundation (2009). Travel and tourism in 2020 prepared by the future foundation: The key drivers. Retrieved from: http://www.foresightfordevelopment.org/sobipro/55/822-travel-and-tourism-in-2020-prepared-by-the-future-foundation-the-key-drivers (17.04.2011).

Gałek, K. (2011). Wpływ megatrendów cywilizacyjnych na rozwój współczesnego rynku turystycznego (ze szczególnym uwzględnieniem trendów ekonomicznych i politycznych). Master thesis. Promoter: W. Alejziak. Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Geerts W. (ed.) (2018). Megatrends shaping the future of travel 2018. London: Euromonitor International.

Głąbiński, Z. (2010). Przygotowanie absolwentów kierunków i specjalności turystycznych do pracy w gospodarce turystycznej a oczekiwania rynku. In: S. Tanaś (ed.), Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji (pp. 257-262). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

Gołembski, G. (2016). Nowe formy kształcenia w obszarze turystyki. Folia Turistica, 41, 63-80. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.4004

Grabiński, T., Wydymus, S., Zeliaś, A. (1993). Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Wyd. II, poprawione i uzupełnione. Cracow: Akademia Ekonomiczna.

Hajdas, M., Szabela-Pasierbińska, E. (2016). Metody przewidywania trendów w makrootoczeniu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 459, 232-244. DOI: https://doi.org/10.15611/pn.2016.459.22

Harwath HTL (2015). Tourism megatrends – 10 things you need to know about the future of tourism. Retrieved from: http://corporate.cms-horwathhtl.com/wp-content/uploads/sites/2/2015/12/Tourism-Mega-Trends4.pdf (10.06.2016).

Inskeep, E. (1991). Tourism planning – an integrated and sustainable development approach. New York: Van Nostrand Reinhold.

KPMG, Movat (2013). Future State 2030: The global megatrends shaping governments. Toronto: KPMG and Mowat Centre.

Kruczek, Z. (1998). Kształcenie dla potrzeb turystyki w regionie małopolskim. Folia Turistica, 8, 5-16.

Kusiak, M. (2011). Wpływ megatrendów technologicznych i ekologicznych na funkcjonowanie rynku turystycznego. Master thesis. Promoter: W. Alejziak. Warsaw: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Warszawie.

Łubkowska, W., Nadobnik, J., Tarnowski, M., Nowak, M.A. (2017). Samoocena wiedzy, umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych studentów podstawą ewaluacji programu studiów kierunku turystyka i rekreacja. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, XVI (4), 145-161. DOI: https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.43

Mazars (2018). Artificial intelligence: A game changer in the hospitality industry. Retrieved from: https://www.mazars.pl/content/download/945503/49214764/version//file/Mazars_2018_AI_in_Hospitality_Study.pdf (10.01.2019).

Muszyński, J., (2006). Społeczeństwo informacyjne. Szkice politologiczne. Toruń: Adam Marszałek.

Naisbitt, J. (1982). Megatrends. Ten new directions transforming our lives. New York: Fortuna Publications.

Nordin, S. (2005). Tourism of tomorrow: Travel trends and forces change. Retrieved from: http://www.turism.se/media/Undersokningar%20av%20varde/Tourism%20of%20tomorrow.pdf (20.05.2018).

OECD (2018). Analysing megatrends to better shape the future of tourism. Retrieved from: https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/analysing-megatrends-to-better-shape-the-future-of-tourism_d465eb68-en (12.09.2019)

OECD (2020). Tourism trends and policies 2020. Paris: OECD. Retrieved from: https://www.oecd.org/cfe/tourism/oecd-tourism-trends-and-policies-20767773.htm DOI: https://doi.org/10.1787/6b47b985-en

Ozimek, I., Rutkiewicz, A. (2011). Interdyscyplinarność studiów na kierunku turystyka i rekreacja – przykład Międzywydziałowego Studium Turystki i Rekreacji SGGW w Warszawie. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 13 (3/28), 28-33.

Pearce, P.L. (2005). The role of relationships in the tourist experience. In: W.F. Theobold (ed.), Global tourism (pp. 103-122). Wydanie 3. Burlington: Elsevier. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-7506-7789-9.50012-1

Penc, J. (1997). Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie, systemowe działanie. Warsaw: Agencja Wydawnicza Placet.

Pichura, M. (2011). Wpływ megatrendów demograficznych i społeczno-kulturowych na rozwój współczesnego rynku turystycznego. Master thesis. Promoter: W. Alejziak. Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Scott, D., Gössling, S. (2015). What could the next 40 years hold for global tourism? Tourism Recreation Research, 40 (3), 269-285. DOI: https://doi.org/10.1080/02508281.2015.1075739

Skiert, M., Buchta, K. (2014). Jakość kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja w świetle oczekiwań rynku turystycznego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 353, 145-154. DOI: https://doi.org/10.15611/pn.2014.353.13

Szymańska, E. (2009). Oczekiwania rynku turystycznego w zakresie kształcenia kadr. Economy and Management, 1, 133-140.

Tokarz-Kocik, A. (2016). Kształcenie kadr dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2 (34), 377-385. DOI: https://doi.org/10.18276/ept.2016.2.34-31

UNWTO (2011). Tourism towards 2030 global overview. Retrieved from: https://www.globalwellnesssummit.com/wp-content/uploads/Industry-Research/Global/2011_UNWTO_Tourism_Towards_2030.pdf (23.03.2018).

Wodejko, S. (ed.) (2006). Gospodarka turystyczna a grupy interesu (2006). Warsaw: Szkoła Główna Handlowa.

WT&TC, Bloomberg (2019). World, transformed: Megatrends and their implications for travel & tourism. London, UK: World Travel & Tourism Council, Bloomberg Media Group.

Yiannakis, A., Gibson, H. (1992). Roles tourists play. Annals of Tourism Research, 19, 287-303. DOI: https://doi.org/10.1016/0160-7383(92)90082-Z

First Page

51

Last Page

67

Language

eng

Share

COinS