•  
  •  
 

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-3821-8887 Alejziak Bożena

Abstract

Kompetencje społeczne to jeden z najważniejszych aspektów funkcjonowania jednostki w otaczającym świecie. Są one na tyle ważne, iż stały się – obok wiedzy i umiejętności – jednym z efektów kształcenia akademickiego. Poziom tych kompetencji uzależniony jest od uwarunkowań wewnętrznych jednostki, ale także od czynników środowiskowych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących osiągniętego poziomu kompetencji społecznych studentów w trakcie edukacji akademickiej na kierunku turystyka i rekreacja. Aby zdiagnozować założony cel, wykorzystano ilościowe i jakościowe metody badań. Na ich podstawie ustalono, iż poziom kompetencji społecznych studentów biorących udział w badaniu jest przeciętny, pomimo że nauczyciele akademiccy deklarują realizację efektów kształcenia w tym zakresie.

References

Alejziak, B. (2014). Kwalifikacje i kompetencje pracowników turystyki. Diagnoza turystycznego rynku pracy. Folia Turistica, 32, 117-144.

Alejziak, B. (2018a). Międzynarodowa turystyka edukacyjna a rozwój osobisty i zawodowy młodzieży studenckiej. Zeszyty Naukowe MWSE, 1 (37), 115-134. DOI: https://doi.org/10.25944/znmwse.2018.01.115134

Alejziak, B. (2018b). Międzynarodowa turystyka edukacyjna młodzieży studenckiej a motywy wyjazdu. Kraków: Wydawnictwo Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego.

Alejziak, B. (2019). Działalność autokreacyjna młodzieży studenckiej a edukacja nieformalna podczas międzynarodowych wyjazdów edukacyjnych. Szkoła. Zawód. Praca, 17, 182-200, DOI: https://doi.org/10.34767/SZP.2019.01.13

Argyle, M. (1998). Zdolności społeczne. W: S. Moccovici (red.), Psychologia społeczna w relacji ja–inni (s. 77-104). Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Argyle, M. (1999). Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bandach, M. (2013). Trening umiejętności społecznych jako forma podnoszenia kompetencji społecznych. Economics and Management, 4, 82-97. DOI: http://dx.doi.org/10.12846/j.em.2013.04.06

Bereźnicki, F. (2011). Szkolnictwo wyższe w procesie przemian. Edukacja Humanistyczna. Półrocznik myśli społeczno-pedagogicznej, 2 (25), 7-12.

Brzezińska, A.I., Kaczan, R., Piotrowski, K., Rękosiewicz, M. (2011). Odroczona dorosłość: fakt czy artefakt? Nauka, 4, 67-107.

Burzyński, T. (red.) (2019). Badanie opinii pracodawców na temat obecnych i przyszłych kompetencji pracowników w sektorze turystyki. Kraków: Rada ds. Kompetencji Sektora Turystyka, Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o.

Busby, G. (2003). Tourism degree internships: A longitudinal study. Journal of Vocational Education and Training, 55 (3), 319-334. DOI: https://doi.org/10.1080/13636820300200232

Chan, J.K.L. (2011). Enhancing the employability of and level of soft skills within tourism and hospitality graduates in Malaysia: The issues and challenges. Journal of Tourism, 12 (1), 1-16.

Chłoń-Domińczak, A., Sławiński, S., Kraśniewski, A. (2015). Raport referencyjny. Odniesienie Polskiej Ramy Kwalifikacji na rzecz uczenia się przez całe życie do Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych. Pobrane z: http://kwalifikacje.edu.pl/wp-content/uploads/publikacje/PDF/Raport-referencyjny_aktualizacja.pdf (15.03.2020).

Chłoń-Domińczak, A., Sławiński, S., Kraśniewski, A., Chmielecka, E. (2017). Polska Rama Kwalifikacji. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych. Pobrane z: http://www.kwalifikacje.gov.pl/images/Publikacje/Polska-rama-kwalifikacji.pdf (20.03.2020).

Chmielecka, E. (2010). Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Warszawa: Wydawca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Krajowe Ramy Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym jako narzędzie poprawy jakości kształcenia” Priorytet IV PO KL, Działanie 4.1. Poddziałanie 4.1.3.

Cohen J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences second edition. Mahwah–Nowy Jork: Lawrence Erlbaum.

Cohen, J., Cohen, P., West, S.G., Aiken, L.S. (2003). Applied multiple regression/correlation analysis for the behavioral sciences. Wyd. 3. Mahwah–Nowy Jork: Lawrence Erlbaum.

Cvikl, H., Artic, N. (2013). Can mentors of Erasmus students mobility influence the development of future tourism? Tourims and Hospitality Management, 19 (1), 83-95.

Czarnik, S., Górniak, J., Jelonek, M., Kasparek, K., Kocór, M., Lisek, K., Prokopowicz, P., Strzebońska, A., Szczucka, A., Worek, B. (2019). Aktywność zawodowa i edukacyjna dorosłych Polaków wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Raport podsumowujący VI edycję badania BKL w latach 2017-2018. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dhiman, M.Ch. (2012). Employers perception and tourism management employability skills. Anatolia – An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 23 (3), 359-372. DOI: https://doi.org/10.1080/13032917.2012.711249

Dolga, L., Filipescu, H., Popescu-Mitroi, M.M., Mazilescu, C.A. (2015). Erasmus mobility impact on professional training and personal development of students beneficiaries. Procedia. Social and Behavioral Sciences, 191, 1006-1013. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.235

Europejskie Ramy Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK) (2009). Luxembourg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. DOI: https://doi.org/10.2766/25471

Goleman, D. (1997). Inteligencja emocjonalna. Poznań: Media Rodzina.

Greenspan, S. (1981). Defining childhood social competence: A proposed working model. W: B.K. Keogh (red.), Advances in special education. T. 3 (s. 1-39). Greenwich: JAI Press.

Jacob, M., Kühhirt, M., Rodrigues, M. (2019). Labour market returns to graduates. International European Sociological Review, 35 (4), 491-505. DOI: https://doi.org/10.1093/esr/jcz022

Jakubowska, U. (1996). Wokół pojęcia „kompetencja społeczna” — ujęcie komunikacyjne. Przegląd Psychologiczny, 39, 29-40.

Kim, H.B., Park, E.J. (2013). The role of social experience in under-graduates’ career perceptions through internships. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 12 (1), 70-78. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhlste.2012.11.00

Klimkiewicz, K. (2015). Rola praktyk studenckich w doskonaleniu praktycznego aspektu kształcenia studentów uczelni wyższych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 225, 93-101.

Kraśniewski, A. (2009). Proces Boloński. Warsaw: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Krawczyk-Bryłka B. (2014). Kompetencje międzykulturowe a udział w programie Erasmus. Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce – Teoria i Praktyka, 1, 17-27.

Maertz, C.P., Stoeberl, P.A., Marks, J. (2014). Building successful internships: Lessons from the research for interns, schools, and employers. Career Development International, 19, 123-142. DOI: https://doi.org/10.1108/CDI-03-2013-0025

Maher, A. (2004). Learning outcomes in higher education: Implications for curriculum design and student learning. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 3 (2), 46-54. DOI: https://doi.org/10.3794/johlste.32.78

Matczak, A. (2001). Kwestionariusz Kompetencji Społecznych (KKS). Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Miles, J., Shevlin, M. (2001). Applying regression and correlation: A guide for students and researchers. London: SAGE Publications Ltd.

Milne, A., Cowie, J. (2013). Promoting culturally competence care: The Erasmus exchange programme. Nursing Standard, 27 (30), 42-46. DOI: https://doi.org/10.7748/ns2013.03.27.30.42.e7215

Muralidhar, S., Nguyen, L.S., Frauendorfer, D., Odobez, J.M., Schmid Mast, M., Gatica-Perez, D. (2016). Training on the job: Behavioral analysis of job interviews in hospitality. W: Y.I. Nakano, E. André, T. Nishida (red.), Proceedings of the 18th AMC international conference on multimodal interaction (s. 84-91). Nowy Jork: Association for Computing Machinery. DOI: https://doi.org/10.1145/2993148.2993191

Narayanan, V.K., Olk, P.M., Fukami, C.V. (2010). Determinants of internship effectiveness: An exploratory model. Academy of Management Learning & Education, 9 (1), 61-80. DOI: https://doi.org/10.5465/AMLE.2010.48661191

Nowak-Dziemianowicz, M. (2012). Kompetencje społeczne jako jeden z efektów kształcenia w Krajowych Ramach Kwalifikacji w kontekście pytań o cele i funkcje edukacji. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Nowakowska, H., Pietkiewicz, I. (2016). Narzędzia procesu bolońskiego w opiniach studentów pomorskich uczelni. Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Kwartalnik, 1 (21), 55-74.

Opis kierunkowych efektów kształcenia dla studiów I stopnia – profil ogólnoakademicki kierunek turystyka i rekreacja 2013/2014, zatwierdzone uchwałą Senatu W2013R, Wydział Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (2020). Pobrane z: http://wtir.awf.krakow.pl/pdf/studia/tir/efekty_ksztalcenia/kierunko-we_efekty_ksztalcenia_I_stopnia_2013_2014.pdf (30.01.2020).

Opis kierunkowych efektów kształcenia dla studiów II stopnia – profil ogólnoakademicki kierunek turystyka i rekreacja 2013/2014, Wydział Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Kraków (2020). Pobrane z: http://wtir.awf.krakow.pl/pdf/stu-dia/tir/efekty_ksztalcenia/kierunkowe_efekty_ksztalcenia_II_stopnia_2013_2014.pdf (30.01.2020).

Pacana, A., Woźny, A., Sobczyńska, A. (2016). Koncepcja oceny jakości programów kształcenia. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, 22, 264-273. DOI: https://doi.org/10.17512/znpcz.2016.2.23

Petzold, K., Moog, P. (2018). What shapes the intention to study abroad? An experimental approach. Higher Education, 75 (1), 35-54. DOI: https://doi.org/10.1007/s10734-017-0119-z

Piróg, D. (2016). Opóźnienia w przechodzeniu absolwentów szkół wyższych na rynek pracy: przyczyny, typologia, następstwa. Studia Ekonomiczne, 292, 144-157.

Plany studiów AWF Kraków (2020). Pobrane z: https://wtir.awf.krakow.pl/studia/plany-studiow (30.01.2020).

Poczmańska, A., Stęchły, W. (2018), Efekty uczenia się i ich weryfikacja w projektach mobilności edukacyjnej. Katalog przykładów. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Praktyka zawodowa (2020). Pobrane z: http://oswiataiprawo.pl/porady/praktyka-zawodowa/ (23.05.2020).

Rocki, M. (2018). Jakość kształcenia a ekonomiczne losy absolwentów: Analiza przypadków. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1 (51), 219-239. DOI: https://doi.org/10.14746/nisw.2018.1.11

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. Dz.U. 2010, nr 244, poz. 1626.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. Dz.U. 2012, poz. 184.

Różycki, P. (1998). Analiza czynników determinujących efekty kształcenia studentów AWF na kierunku turystyka. Folia Turistica, 8, 39-47.

Rydzewska-Włodarczyk, M. (2017). Polska Rama Kwalifikacji jako element zintegrowanego systemu kwalifikacji w Polsce. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae. Stetinensis. Oeconomica, 335 (87/2), 245-260. DOI: https://doi.org/10.21005/oe.2017.87.2.23

Sławiński, S. (2016). Słownik Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Sławiński, S. (red.) (2017). Polska Rama Kwalifikacji. Poradnik użytkownika. Warszawa: IBE. Pobrane z: http://www.kwalifikacje.gov.pl/images/Publikacje/Polska-Rama-Kwalifikacji-Poradnik-uyytkownika-2017.pdf (30.01.2020).

Smółka, P. (2008). Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Kraków: Wolters Kluwer.

Spitzberg, B.H., Cupach, W.R. (2002). Interpersonal skills. W: M.L. Knapp, J.A. Daly (red.), Handbook of interpersonal communication (s. 564-611). Thousand Oaks: Sage.

Templeton, W., Updyke, K., Bennett, R.B. (2012). Internships and the assessment of student learning. Business Education & Accreditation, 4, 27-38.

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. 2005, nr 164, poz. 1365, z późn. zm.

Ward, C., Yates, D. (2013). Extracurricular activities: The impact on business students’ personal growth and employability. Business Education Innovation Journal, 5, 1-7.

Wasielewski, M. (2014). Kształcenie i wychowanie w szkole wyższej – pomiędzy tradycją a współczesnością. W: A. Łacina-Łanowski, J. Stanek (red.), Edukacja – wychowanie – oświata w perspektywie temporalnej (między przeszłością a współczesnością) (s. 9-36). Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej.

Wierzejska, J. (2016). Kompetencje społeczne studentów kierunków technicznych i społecznych. Studia Edukacyjne, 39, 155-168. DOI: https://doi.org/10.14746/se.2016.38.10

Yurur, S., Koc, E., Taskin, C., Boz, H. (2018). Factors influencing intercultural sensitivity of hospitality employees. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 1-19. DOI: https://doi.org/10.1080/15256480.2018.1547236

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2008/C 111/01), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 6.05.2008, C 111/1. Pobrane z: https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/journal_pl.pdf (5.03.2020).

Załącznik nr 8 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Dz.U. 2012, poz. 204.

First Page

75

Last Page

85

Language

pol

Share

COinS