•  
  •  
 

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-7559-7794 Sidorkiewicz Marta

Abstract

The aim of the article, in theoretical terms, is to investigate aspirations for entrepreneurship among students. In empirical terms, the objective is to determine the levels of aspiration in the field of entrepreneurship among students with a tourism and recreation profile in the business area related to their degree. In other words the scale of their willingness to set up their own business in the tourism and recreation industry. To achieve its goal, primary research was conducted using the questionnaire method (114 students of Tourism and Recreation took part). Moreover, desk research was used in the form of literature analysis, ‘logical operations’ and observation (especially in referring to practical aspects). The article consists of four substantive parts, an introduction and a conclusion. The results of the research show that the level of entrepreneurship aspiration among the students surveyed is high. The majority (89%) plan to set up their own business in the future in the area of tourism and recreation (76%), most often in the accommodation industry, event organisation or catering.

Keywords

entrepreneurship, business, tourism, recreation

References

Bednarska, M., Majewska, J. (2008). Postawy przedsiębiorcze studentów kierunku turystyka i rekreacja – studium porównawcze Poznania i Sulechowa. In: G. Gołembski (ed.), Nowe trendy rozwoju turystyki (pp. 95-103). Sulechów: Wydawnictwo PWSZ w Sulechowie.

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu listopada 2019 roku (2019). Retrieved from: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobotni-zarejestrowani-i-stopa-bezrobocia-stan-w-koncu-listopada-2019-r-,2,88.html (3.01.2020).

Buchta, K., Skiert, M., Sikora, J. (2012). Przedsiębiorczość jako element przygotowania zawodowego studentów turystyki i rekreacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 4 (20), 59-73.

Czyżewska, M. (2018). Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości studenckiej na podstawie badań empirycznych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 160, 29-44.

Ćwiek, M. (2019). Inkubatory przedsiębiorczości w kreowaniu działalności gospodarczej w środowisku akademickim na przykładzie województwa małopolskiego. Monografie: Prace Doktorskie / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 35, 1-176.

Doroszewski, W. (ed.) (1966). Słownik języka polskiego. Warsaw: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.

Drabik, L., Kubiak-Sokół, A., Sobol, E., Wiśniakowska, L., Stankiewicz, A. (eds) (2018). Słownik języka polskiego PWN. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gaworecki, W.W. (2000). Turystyka. Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Gąsiorowska-Mącznik, E. (2017). Teoretyczne podstawy przedsiębiorczości. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 52, 392-403. DOI: https://doi.org/10.15584/nsawg.2017.4.28

Janowski, A. (1977). Aspiracje młodzieży szkół średnich. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Jelonek, M., Kasparek, K., Magierowski, M. (2015). Młodzi na rynku pracy – pracownicy, przedsiębiorcy, bezrobotni. Warsaw: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kilar, W., Rachwał, T. (2014). Postrzeganie zakładania własnej działalności gospodarczej jako przejaw postawy przedsiębiorczej studentów kierunków nieekonomicznych. Horyzonty Wychowania, 13 (28), 111-130.

Kopaliński, W. (1989). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warsaw: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.

Kornak, A., Montygierd-Łoyba, M. (1985). Ekonomika turystyki. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Korpysa, J. (2016). Przedsiębiorczość jako proces tworzenia i funkcjonowania akademickich mikroprzedsiębiorstw spin-off w Polsce. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kowalewski, T. (2018). Przedsiębiorczość studencka wyzwaniem dla uczelni. Humanizacja Pracy, 2 (292), 43-60.

Kunasz, M. (2008). Zachowania przedsiębiorcze studentów w świetle badań ankietowych. Gospodarka Narodowa, 222 (3), 65-86. DOI: https://doi.org/10.33119/GN/101316

Łazarek, R. (1999). Ekonomika turystyki. Warsaw: WSE.

Łochnicka, D. (2016). Przedsiębiorczość pracownicza i jej wpływ na efektywność organizacji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Mazur, K. (2015). Przedsiębiorczość. Podstawowe definicje. Retrieved from: http://staff.uz.zgora.pl/kmazur/Przeds/przeds_1.pdf (9.01.2020).

Monitorowanie Karier Zawodowych Absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego (2017). Retrieved from: http://abk2.univ.szczecin.pl/images/stories/aktualnosci/III_edycja_monitorowanie_www.pdf (19.06.2020).

Multan, E. (2015). Studencka przedsiębiorczość pokolenia Y. In: A. Brzozowska, P. Kłobukowski (eds), Przedsiębiorczość: technologia i ludzie (pp. 83-100). Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Panasiuk, A. (red.) (2011). Ekonomika turystyki i rekreacji. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Piecuch, T. (2010). Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Warsaw: C.H. Beck.

Poznańska, K. (2014). Przedsiębiorczość akademicka – cechy i znaczenie w gospodarce światowej i polskiej. Studia Ekonomiczne, 183, 164-172.

Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor 2017/2018 Polska (2019). Warsaw: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Schumpeter, J. (1931). Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung. München–Leipzig: Dunker und Humblat.

Siemieniak, P. (2010). Postawy studentów wobec przedsiębiorczości. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 51, 505-514.

Siemieniak, P., Rembiasz, M. (2019). Wiedza biznesowa jako czynnik kształtujący postawy przedsiębiorcze studentów uczelni technicznej. Przedsiębiorczość – Edukacja, 15 (1), 100-112. DOI: https://doi.org/10.24917/20833296.151.8

Stasiak, A. (2016). Escape rooms – nowa oferta sektora rekreacji w Polsce. Turyzm/Tourism, 26 (1), 33-49. DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.26.1.05

Stasiak, A. (2019). Escape roomy w Polsce: ujęcie popytowe z wykorzystaniem badań netnograficznych. Turyzm/Tourism, 29 (1), 77-89. DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.29.1.08

Tamowicz, P. (2006). Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce. Warsaw: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wechta, P. (1997). Przedsiębiorca w teorii Schumpetera. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 4, 123-134.

Wójtowicz, B. (2014). Postawy i umiejętności interpersonalne studentów wobec roli przedsiębiorczości w warunkach gospodarki rynkowej. Przedsiębiorczość – Edukacja, 10, 333-343.

First Page

79

Last Page

84

Language

eng

Share

COinS