•  
  •  
 

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-7559-7794 Sidorkiewicz Marta

Abstract

Celem artykułu, w ujęciu teoretycznym, jest zbadanie aspiracji związanych z przedsiębiorczością wśród studentów. W ujęciu empirycznym za cel postawiono określenie poziomu aspiracji studentów turystyki i rekreacji do przedsiębiorczości w biznesie związanym z ich wykształceniem kierunkowym. Innymi słowy, zamierzeniem autorki jest poznanie skali skłonności studentów do zakładania własnej działalności gospodarczej w branży turystyczno-rekreacyjnej. Na potrzeby realizacji celu opracowania przeprowadzono badania pierwotne metodą ankietową (w badaniach wzięło udział 114 studentów kierunku turystyka i rekreacja). Ponadto wykorzystano metodę badawczą desk research w postaci analizy literatury przedmiotu, a także metody operacji logicznych oraz obserwacji (zwłaszcza w odwołaniu do aspektów praktycznych). Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, iż poziom aspiracji do przedsiębiorczości wśród badanych studentów jest wysoki. Większość z nich (89%) planuje w przyszłości założyć własną działalność gospodarczą w branży turystyczno-rekreacyjnej (76%), najczęściej w branży noclegowej, organizacji wydarzeń oraz gastronomicznej.

Keywords

przedsiębiorczość, biznes, turystyka, rekreacja

References

Bednarska, M., Majewska, J. (2008). Postawy przedsiębiorcze studentów kierunku turystyka i rekreacja – studium porównawcze Poznania i Sulechowa. W: G. Gołembski (red.), Nowe trendy rozwoju turystyki (s. 95-103). Sulechów: Wydawnictwo PWSZ w Sulechowie.

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu listopada 2019 roku (2019). Pobrane z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobotni-zarejestrowani-i-stopa-bezrobocia-stan-w-koncu-listopada-2019-r-,2,88.html (3.01.2020).

Buchta, K., Skiert, M., Sikora, J. (2012). Przedsiębiorczość jako element przygotowania zawodowego studentów turystyki i rekreacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 4 (20), 59-73.

Czyżewska, M. (2018). Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości studenckiej na podstawie badań empirycznych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 160, 29-44.

Ćwiek, M. (2019). Inkubatory przedsiębiorczości w kreowaniu działalności gospodarczej w środowisku akademickim na przykładzie województwa małopolskiego. Monografie: Prace Doktorskie / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 35, 1-176.

Doroszewski, W. (red.) (1966). Słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.

Drabik, L., Kubiak-Sokół, A., Sobol, E., Wiśniakowska, L., Stankiewicz, A. (red.) (2018). Słownik języka polskiego PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gaworecki, W.W. (2000). Turystyka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Gąsiorowska-Mącznik, E. (2017). Teoretyczne podstawy przedsiębiorczości. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 52, 392-403. DOI: https://doi.org/10.15584/nsawg.2017.4.28

Janowski, A. (1977). Aspiracje młodzieży szkół średnich. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Jelonek, M., Kasparek, K., Magierowski, M. (2015). Młodzi na rynku pracy – pracownicy, przedsiębiorcy, bezrobotni. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kilar, W., Rachwał, T. (2014). Postrzeganie zakładania własnej działalności gospodarczej jako przejaw postawy przedsiębiorczej studentów kierunków nieekonomicznych. Horyzonty Wychowania, 13 (28), 111-130.

Kopaliński, W. (1989). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.

Kornak, A., Montygierd-Łoyba, M. (1985). Ekonomika turystyki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Korpysa, J. (2016). Przedsiębiorczość jako proces tworzenia i funkcjonowania akademickich mikroprzedsiębiorstw spin-off w Polsce. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kowalewski, T. (2018). Przedsiębiorczość studencka wyzwaniem dla uczelni. Humanizacja Pracy, 2 (292), 43-60.

Kunasz, M. (2008). Zachowania przedsiębiorcze studentów w świetle badań ankietowych. Gospodarka Narodowa, 222 (3), 65-86. DOI: https://doi.org/10.33119/GN/101316

Łazarek, R. (1999). Ekonomika turystyki. Warszawa: WSE.

Łochnicka, D. (2016). Przedsiębiorczość pracownicza i jej wpływ na efektywność organizacji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Mazur, K. (2015). Przedsiębiorczość. Podstawowe definicje. Pobrane z: http://staff.uz.zgora.pl/kmazur/Przeds/przeds_1.pdf (9.01.2020).

Monitorowanie Karier Zawodowych Absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego (2017). Pobrane z: http://abk2.univ.szczecin.pl/images/stories/aktualnosci/III_edycja_monitorowanie_www.pdf (19.06.2020).

Multan, E. (2015). Studencka przedsiębiorczość pokolenia Y. W: A. Brzozowska, P. Kłobukowski (red.), Przedsiębiorczość: technologia i ludzie (s. 83-100). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Panasiuk, A. (red.) (2011). Ekonomika turystyki i rekreacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Piecuch, T. (2010). Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Warszawa: C.H. Beck.

Poznańska, K. (2014). Przedsiębiorczość akademicka – cechy i znaczenie w gospodarce światowej i polskiej. Studia Ekonomiczne, 183, 164-172.

Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor 2017/2018 Polska (2019). Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Schumpeter, J. (1931). Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung. München–Leipzig: Dunker und Humblat.

Siemieniak, P. (2010). Postawy studentów wobec przedsiębiorczości. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 51, 505-514.

Siemieniak, P., Rembiasz, M. (2019). Wiedza biznesowa jako czynnik kształtujący postawy przedsiębiorcze studentów uczelni technicznej. Przedsiębiorczość – Edukacja, 15 (1), 100-112. DOI: https://doi.org/10.24917/20833296.151.8

Stasiak, A. (2016). Escape rooms – nowa oferta sektora rekreacji w Polsce. Turyzm/Tourism, 26 (1), 33-49. DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.26.1.05

Stasiak, A. (2019). Escape roomy w Polsce: ujęcie popytowe z wykorzystaniem badań netnograficznych. Turyzm/Tourism, 29 (1), 77-89. DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.29.1.08

Tamowicz, P. (2006). Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wechta, P. (1997). Przedsiębiorca w teorii Schumpetera. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 4, 123-134.

Wójtowicz, B. (2014). Postawy i umiejętności interpersonalne studentów wobec roli przedsiębiorczości w warunkach gospodarki rynkowej. Przedsiębiorczość – Edukacja, 10, 333-343.

First Page

87

Last Page

93

Language

pol

Share

COinS