•  
  •  
 

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-9714-4128 Cyargeenka Aliaksandr

Abstract

The Augustów Canal is one of the unique tourist attractions of a Poland–Belarus borderland known for its highly valuable natural, cultural-historical and tourism-related features. From the beginning of the 21st century, following total renovation as well as the opening of both water and road versions of the Rudawka–Lesnaya border crossing (in 2005 and 2017 respectively), it has been possible to observe a many-fold increase in tourist traffic within the Augustów Canal tourist space. The present article thus helps fill a research gap with an up-to-date description of this intensification and an analysis of its dynamics in terms of the countries of origin of visiting tourists, its seasonality and choice of transport, be it by water (by boat) or by road (by bicycle or on foot). This study continues investigations into the influence of the easing of the border regime in Belarus (introduction of a visa-free zone) on the volume of tourist traffic. Factors influencing cross-border traffic on the Augustów Canal have been studied at local, regional, national and international levels (multi-scalar). Fieldwork has also been organised, using the participant-observer method, and statistical data from the Polish Border Guard has been analysed. Results confirm that the greatest use made of the Rudawka–Lesnaya crossing is by tourists from Poland and Belarus, with smaller numbers from Lithuania, Russia and Germany. Poles are the nation most often availing themselves of opportunities to cross the border by water, while Belarusians show a preference for the road crossing.

Keywords

Augustów Canal, border traffic, visa-free zone, tourism, Poland, Belarus

References

Around Augustów Canal (2018). Białystok: Augustvelo.

Batura, W. (text), Mikos, M., Szlaszyński, J. (cooperation) (2005). Kanał Augustowski: wspólne dziedzictwo i przyszłość. Augustów: Zarząd Powiatu.

Ber, A., Graniczny, M., Kowalski, Z., Marks, L., Urban, H. (2007). Kanał Augustowski jako przykład dziedzictwa historycznego, technicznego i przyrodniczego [The Augustów Canal as an example of historical, technical and natural heritage]. Przegląd Geologiczny, 55 (9), 765–769.

Bobowska, M. (2018). Turystyka bezwizowa pomiędzy Polską a Białorusią z punktu widzenia studentów z miasta Białegostoku i okolic – korzyści oraz szanse. In: S. Sialverstava, A. Roman, J. Zuzda (eds), Promocja turystyki na pograniczu polsko-białoruskim (pp. 189–200). Białystok: Wydawnictwo Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli „Edukacja, Wychowanie i Bezpieczeństwo” przy Towarzystwie Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku.

Bogusz, T., Sialverstava, S. (2018). Wielokulturowość polsko-białoruskiego pogranicza: aspekt turystyczny. In: S. Sialverstava, A. Roman, J. Zuzda (eds), Promocja turystyki na pograniczu polsko-białoruskim (pp. 69–78). Białystok: Wydawnictwo Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli „Edukacja, Wychowanie i Bezpieczeństwo” przy Towarzystwie Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku.

Cudowski, A., Górniak, A. (2008). Przyrodnicze uwarunkowania funkcjonowania Kanału Augustowskiego i jego hydrochemia. In: E. Jekatierynczuk-Rudczyk, M. Stepaniuk (eds), Rozwój obszarów przyrodniczo cennych (pp. 165–176). Białystok: Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Cyargeenka, A., Więckowski, M. (2020). Expanding transboundary tourist space – The growing significance of the Augustów Canal. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 12 (Special Issue 1), 130–138. https://doi.org/10.29359/BJHPA.12.Spec.Iss1.15

Eberhardt, P. (1996). Propozycja wydzielenia regionów współpracy na wschodnim pograniczu Polski. In: A. Miszczuk, R. Wiśniewski (eds), Informacyjno-infrastrukturalne uwarunkowania współpracy transgranicznej. Vol. 2 (pp. 85–88). Lublin: Norbertinum.

Górewicz, J. (1974). Opowieść o Kanale Augustowskim. Warsaw: Wydawnictwo „Sport i turystyka”.

Górewicz, J., Orłowski, B. (1973). Kanał Augustowski: 150 lat. Augustów: Towarzystwo Miłośników Ziemi Augustowskiej.

Kałuski, S. (2016). Trójstyki granic politycznych. Zróżnicowanie cech i funkcji. Czasopismo Geograficzne, 87 (2), 101–115.

Kolosov, V., Więckowski, M. (2018), Border changes in Central and Eastern Europe: An introduction. Geographia Polonica, 91 (1), 5–16. https://doi.org/10.7163/GPol.0106

Kopciała, J. (ed.) (2000a). Kanał Augustowski: od Biebrzy do Niemna. Augustów–Suwałki: Wydawnictwo Hańcza.

Kopciała, J. (ed.) (2000b). Kanał Augustowski: Szlak wodny Euroregionu Niemen. Augustów–Suwałki: Urząd Miejski, „Hańcza”.

Kowalczyk, A. (2014). The phenomenology of tourism space. Turyzm/Tourism, 24 (1), 9–15. https://doi.org/10.2478/tour-2014-0001

Kowalewska, P., Słoma, A. (2015). Euroregion Niemen jako przykład współpracy transgranicznej. In: J. Grabowiecki (ed.) Współpraca transgraniczna na wschodnim pograniczu Polski (pp. 145–153). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Kudžmaitė, G. (2019). Before, during and after crossing the border: Narrating the ‘visa-free Grodno’. Visual Studies. 34 (2), 148–163. https://doi.org/10.1080/1472586X.2019.1654910

Kul-Sialverstava, S. (2014). Pamięć historyczna mieszkańców pogranicza białorusko-polskiego. In: K. Snarski, A. Żulpa (eds), W krainie wielu tradycji. Badania etnograficzne na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim w XX i początkach XXI wieku (pp. 120–136). Suwałki: Wydawnictwo Muzeum Okręgowego w Suwałkach.

Lenart, W. (2008). Zakres możliwej transgranicznej współpracy Białorusi, Litwy, Polski, Rosji i Ukrainy w dziedzinie gospodarki przestrzennej, zrównoważonego rozwoju oraz promocji regionalnej z uwzględnieniem założeń zielonych płuc Europy i ze szczególnym uwzględnieniem Kanału Augustowskiego. In: L. Witold, A. Zelenkov, Kanał Augustowski i współczesna ekoturystyka (pp. 277–295 ). Pułtusk–Mińsk–Grodno: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Marin, A. (2011). From breach to bridge: The Augustów Canal, an ecotourism destination across the EU’s border with Belarus. Articulo. Retrieved from: https://journals.openedition.org/articulo/1705 (10.06.2020). https://doi.org/10.4000/articulo.1705

Marin, A. (2017). Of barriers, breaches and bridges. Cross-border ecotourism and the prospect of horizontal governance acting as a bridge in Belarus–EU neighbourhood relations. In: I. Liikanen, J.W. Scott, T. Sotkasiira (eds), The EU’s Eastern neighbourhood. Migration, borders and regional stability (pp. 115–133). London–New York: Routledge.

Otwierając białoruskie pogranicze. Kanał Augustowski i Grodno (2018). Grodno: Centrum Informacji turystycznej w Grodnie.

Pogranicze białoruskie do wypoczynku i podróży. Kanał Augustowski i Grodno (2018). Grodno: Centrum Informacji turystycznej w Grodnie.

Pozlevich, T. (ed.) (2016). Augustovski Channel/Kanał Augustowski. Minsk: PrestigeIzdatReklama.

Roman, A., Sawośko, K., Żendzian, J., Niesteruk, P. (2018). Motywy podróżowania na pograniczu polsko-białoruskim. In: S. Sialverstava, A. Roman, J. Zuzda (eds), Promocja turystyki na pograniczu polsko-białoruskim (s. 171–188). Białystok: Wydawnictwo Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli „Edukacja, Wychowanie i Bezpieczeństwo” przy Towarzystwie Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku.

Romanowa, O.S., Szirokowa, V.A., Ozierowa, N.A., Czesnow, V.M., Sobisiewicz, A.V. (2018). Augustow Canal as the monument of hydraulics and the objects of heritage tourism. Acta Geographica Silesiana, 12/3 (31), 37–44.

Rutkowski, M. (2017). Water canal system in projects, activities and reports of Polish authorities in the 1830s–1860s. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport, 94, 211–227. https://doi.org/10.20858/sjsutst.2017.94.19

Sialverstava, S., Bogusz, T. (2018). Szlaki turystyczne w województwie podlaskim. In: S. Sialverstava, A. Roman, J. Zuzda (eds), Promocja turystyki na pograniczu polsko-białoruskim (pp. 121–134). Białystok: Wydawnictwo Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli „Edukacja, Wychowanie i Bezpieczeństwo” przy Towarzystwie Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku.

Sialverstava, S., Bogusz, T., Roman, M. (2018). Tourism development in the Belarusian part of the Augustow Canal. Turystyka i Rozwój Regionalny, 9, 63–70. https://doi.org/10.22630/TIRR.2018.9.7

Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2008). Transgraniczne produkty turystyczne. In: Trаnskоrdоnnе spìvrоbìtnictvо âk fаktоr аktivìzаcìї êvrоìntеgrаcìjnìch prоcеsìv, Маtеrìаli XVII Мìžnаrоdnої nаukоvо-prаktičnої kоnfеrеncìї (pp. 336–338). Čеrnìvcì 6–7 trаvnâ 2008 roku.

Stoffelen, A., Ioannides, D., Vanneste D. (2017). Obstacles to achieving cross-border tourism governance: A multi-scalar approach focusing on the German–Czech borderlands. Annals of Tourism Research, 64, 126–138. https://doi.org/10.1016/j.annals.2017.03.003

Suliga, J. (1996). Polsko-białoruska współpraca przygraniczna w dziedzinie planowania przestrzennego. In: A. Miszczuk, R. Wiśniewski (eds), Informacyjno-infrastrukturalne uwarunkowania współpracy transgranicznej. Vol. 2 (pp. 89–92). Lublin: Norbertinum.

Tourist Passport (2018). Białystok: Augustvelo.

Więckowski, M. (2010a). Specific features of development of tourism within the areas neighbouring upon the Polish Eastern border, European Union external and internal borders – interactions and networks. Europa XXI, 20, 101–115. https://doi.org/10.7163/Eu21.2010.20.8

Więckowski, M. (2010b). Tourism development in the borderlands of Poland. Geographia Polonica, 83 (2), 67–81. https://doi.org/10.7163/GPol.2010.2.5

Więckowski, M. (2014). Tourism space: An attempt at a fresh look. Turyzm/Tourism, 24 (1), 17–24. https://doi.org/10.2478/tour-2014-0002

Więckowski, M., Cyargeenka, A. (2019). Wpływ złagodzenia reżimu granicznego na Białorusi na wielkość ruchu turystycznego – wstęp do badań. Przegląd Geograficzny, 91 (4), 589–608. https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.4.8

Włodarczyk, B. (2014). Space in tourism, tourism in space: on the need for definition, delimitation and classification. Turyzm/ Tourism, 24 (1), 25–34. https://doi.org/10.2478/tour-2014-0003

Yeliseyeu, A. (2017). Die neue Visaregelung. Langsam und mit Einschränkungen öffnet sich Belarus Reisenden aus dem Westen. Belarus-Analysen, 32, 2–6. https://doi.org/10.31205/BA.032.01

Zichner, H., Beurskens, K., Miggelbrink, J., Bruns, B. (2017). Vor, an und hinter der Grenzlinie – Praktiken von Kontrollierenden und Kontrollierten. In: J. Miggelbrink (ed.), Grenze aushandeln: eine Untersuchung zur östlichen Schengengrenze 2007–2009 (pp. 116–121). Leipzig: Leibniz-Institut für Länderkunde.

First Page

57

Last Page

68

Language

eng

Share

COinS